+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Informace pro učitele - Kongo Mateřské školy / Mateřské školy Jedá se o materiál, který poskytuje základní informace o Demokratické republice Kongo. Tyto informace mají sloužit pedagogům k tomu, aby získali jistotu ve faktech. Nejde v žádném případě o to, abyste se vy nebo žáci „naučili“, jak to v Kongu vypadá, ale...
Informace pro učitele - Vietnam Mateřské školy / Mateřské školy Obsáhlé informace pro učitele o geografii, historii a kultuře Vietnamu.
Inkluzivní politika školy Adaptace a klima školy / Klima školy Inkluzivní politika školy je založena na aktivitách a strategiích, které jsou kulturně a sociálně inkluzivní. Prostřednictvím politiky se škola hlásí k tomu, že inkluzivní vzdělávání prostupuje všemi aspekty života školy, a vyžaduje celostní přístup k...
Inkluzívní škola Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Zavádíme inkluzívní vzdělávání Publikace charakterizuje inkluzivní vzdělávání v běžných školách. Nabízí příklady výuky, modelové hodiny atd.
Inkluzivní vzdělávání Adaptace a klima školy / Faktory ovlivňující integrační proces Charakteristické znaky inkluzivního vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání a praxe ve světě Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Souhrnná zpráva Evropská agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání "Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol" z roku 2005 obsahuje případové studie, metody efektivní výuky, podmínky inkluze.
Integrace cizinců z hlediska emického a etického Děti s OMJ / O migraci Cílem tohoto příspěvku je upozornit na okolnost, že problematika integrace je vnímána zpravidla odlišně z pohledu cizince, a z pohledu a majoritního obyvatelstva a jeho institucí. Dále autor poukázuje na několik aspektů, které integraci cizinců zrychlují...
Integrace dětí imigrantů a azylantů (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Cílem diplomové práce bylo odhalit nedostatky v integraci dětí imigrantů a azylantů žijících v české společnosti. Metodou pro získání dat pro výzkum bylo dotazování, technikou sběru dat byl vlastní dotazník.
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Jakým způsobem se vzdělávací systémy pokoušejí integrovat žáky z rodin přistěhovalců? Právě na tuto otázku se tato studie snaží odpovědět a poskytnout tak politickým pracovníkům přehled opatření, která přijalo 30 evropských zemí na podporu dětí...
Integrace imigrantů do vzdělávacího systému Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Příspěvek SOZE do sborníku, který je výstupem z odborného multikulturně-genderového semináře a workshopu, který se konal 14. 11. 2009 v Brně. Příspěvek se věnuje problematice edukace imigrantů u nás a ve světě. Shrnuje dosavadní dílčí poznatky v oblasti...
Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy (bakalářská práce) Mateřské školy / Mateřské školy Bakalářské práce Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy je zaměřena na problematiku vietnamských dětí na českých základních školách. V teoretické části je popsána historie vietnamsko-českých vztahů, život vietnamské menšiny v ČR,...
Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky dějepisu Cílem této práce je poskytnout pedagogům určité vodítko při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, ale jejich mateřským jazykem není čeština. Práce klade důraz na specifikum odlišného...
Integrační proces muslimů v České republice Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Výzkum se zabývá integrací muslimů do české společnosti. Vznikl na základě objednávky ze strany Ministerstva vnitra ČR.
Integrating immigrant children into schools in Europe Děti s OMJ / Německo
Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in...
Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Publikace se zaměřuje především na integraci žáků se zdravotním postižením. Přestože zákonné normy se od vydání změnily, principy zůstávají stejné.
Interkulturní vzdělávání Střední školy / Střední školy Příručka poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se způsobům, jak realizovat principy, metody i informační obsahy v podmínkách středního školství. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro práci s...
Interkulturní vzdělávání II. Střední školy / Střední školy Pokračování příručky Interkulturní vzdělávání. Poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se tématům jako je gender, česko-německé vztahy nebo subkultura. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro...
Jak na osobnostní a sociální výchovu? Střední školy / OSV Publikace pomáhá s realizací OSV ve školní praxi, nabízí metodické materiály.
JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - metodická příručka Základní školy / Tvorba plánu podpory
Jak se pozná škola, která podporuje rovné příležitosti Adaptace a klima školy / Klima školy Manuál, jak poznat školu s rovnými příležitostmi ve vzdělávání. Vznikl v rámci projektu Férová škola.
Jak střední školy podporují žáky s OMJ? (zpráva z monitoringu) Střední školy / Možnosti podpory na SŠ V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku 186...
JAK UČIT MATEMATIKU VE TŘÍDÁCH SE ŽÁKY-CIZINCI Zapojení do výuky a materiály / Matematika V českých školách se stále zvyšuje počet žáků-cizinců, a učitelé se proto musí vyrovnávat s problémy nejenom v oblasti jazykové, ale také obsahové i kulturní. Je velmi důležité, aby pedagog dokázal i v takové situaci žáka-cizince aktivizovat. K tomu je...
Jak vykládám cizincům aspekt Čeština jako druhý jazyk / Prezentace gramatiky v ČDJ Článek Milana Hrdličky o vlastním přístupu k výuce slovesného vidu u cizinců.
Jak žádat o asistenta Asistent pedagoga / Financování asistenta Zde naleznete, jak žádat o asistenta pedagoga na krajském úřadě. Jedná se o případy, kdy škola nemá asistenta pedagoga přes podpůrná opatření.
Jazyková a socio-kulturní úskalí při výuce čínských studentů Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Klima české školy: pohled rodičů žáků pocházejících z etnických menšin Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Teoreticko-empirická práce na téma klima školy, žáci z minorit a migranti a vztah a názory rodičů těchto dětí na české školství.
Klima školy a školní třídy (bakalářská práce) Adaptace a klima školy / Klima školy Tato práce pojednává o klimatu školy a školní třídy. Teoretická část práce zmiňuje kulturu školy a její důležitost na celkové klima školy, jsou objasněny pojmy prostředí, klima a atmosféra. Žák, učitel, třídní učitel a pedagogický sbor jsou chápáni jako...
Komunikační bariéra minoritních skupin na běžné základní škole (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Cílem práce je poukázat na to, jak je důležité zabývat se minoritními skupinami imigrantů, jejich jazykovými problémy a s tím souvisejícími potížemi se začleněním do třídy a školy. Práce se zabývá také zkoumáním vlivu okolí dítěte z minoritní skupiny na...
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace vydala META, o.p.s. publikaci o komunitním tlumočení. Kromě teoretických východisek a praktických informací obsahuje publikace také příběhy a zkušenosti samotných komunitních tlumočníků.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.