+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
KOREA, jazyk a socio-kulturní aspekty při vyučování Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Krok za krokem k inkluzi Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Příručka, která shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Autoři by touto příručkou rádi přispěli k diskusi o možnostech inkluzivního...
Kroky k multikulturní výchově Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Kompletní nezkrácený článek Kroky k multikulturní výchově vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy Zdroje a inspirace / Kulturní šok Příspěvek byl přednesen na mezinárodní konferenci Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání, kterou pořádala Katedra občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze 9. listopadu 2006.
Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Učebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se...
Lidé v pohybu Střední školy / Střední školy Metodika pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace
Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku Učebnice jsou neprodejné, můžete si však vzorek objednat přímo z bavorského Ministerstva školství. Kolegyně Magdalena Hromadová pro Vás připravila vzorový email s žádostí o zaslání výtisku učebnic: Address: Ministerialbeauftragte für die...
Maturita 2023 pro uchazeče s DO z Ukrajiny - OOP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky v roce 2023 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s...
Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími...
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta Metodické doporučení shrnuje legislativní rámec, vymezení funkce, možnosti financování a organizační postupy související s pozicí asistenta pedagoga.
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly
Metodika La Ngonpo Multikulturní centrum Praha vydalo ve spolupráci s NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturního vzdělávání. Metodika je určena učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých...
Metodika multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu...
Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Cílem tohoto metodického materiálu je jednak definovat, co má student pro úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 zvládnout, jednak přiblížit možný...
Metodika pro průřezová témata Střední školy / VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) V tomto díle najdete postup začlenění průřezového tématu krok za krokem. Postup je názorně předveden na tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale je možné jej...
Metodiky k hodnocení žáků dle Lex Ukrajina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky (ZŠ, SŠ, VOŠ) k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu...
Metodiky práce s cizinci Recenzi napsala Kristýna Titěrová MŠMT začalo v posledních letech věnovat více pozornosti tématu začleňování žáků cizinců do výuky ve školách v České republice. Jedním z výsledků této pozornosti je vydávání metodických materiálů. Konkrétně se jedná o...
Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ V publikaci o metodologii Grunnlaget se dozvíte, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.
Metody multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Kompletní nezkrácený článek Metody multikulturní výchovy vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Mezinárodní migrace v ČR (bakalářská práce) Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Práce se zabývá zhodnocením mezinárodních migrací v České republice po roce 1989 v souvislosti s Evropskou unií. Vedle analýzy faktorů ovlivňujících migraci v poslední době je věnována pozornost současnému a budoucímu vývoji migrace na našem území....
Migrace a etnická identita cizinců v České republice (disertační práce) Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Hlavním cílem předkládané práce je analýza problematiky migrace s důrazem na pojetí etnické identity, na příkladu cizinců v České republice.
Minerály taky pro cizince Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Autorka ve své práci poukazuje na to, jak se dá reformulovat či transformovat jedna kapitola přírodovědy pro čtvrtý ročník základní školy tak, aby ji mohli absolvovat všichni žáci včetně cizinců a aby byla všem skupinám srozumitelná a pochopitelná.
Mluvme česky/ Let´s Speak Czech Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Trojdílná publikace (včetně CD) je určena začátečníkům i mírně pokročilým podle úrovně A1 a A2 SERR pro jazyky. Komplet obsahuje gramatiku, konverzaci a poslechy a čítanku. Dostupné též na www.fragment.cz.
More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží Moree, D. & Bittl, K-H. (2017). More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Tato publikace pak přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a...
MŠMT Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ MŠMT vydalo metodický pokyn: Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ, uzpůsobující financování jazykové přípravy a nově možnost využít adaptačního koordinátora k podpoře žáků, kteří přišly do ČR kvůli válečnému...
Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Hernandez, H. (1989). Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process. Ohio: Merrill Publishing Company. Kniha přináší úvod k multikulturní výchově, shrnuje teoretická východiska tohoto oboru a shrnuje také velké množství praktických...
Multikulturní porozumění Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Publikace poskytuje vhled do problematiky soužití většinové populace s minoritami v České republice. Zvláštní pozornost věnuje koncepci integrace romské komunity, otevírá otázky současné strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí a seznamuje s...
Multikulturní výchova Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Zde si můžete stáhnout v PDF souboru kompletní pojednání o Multikulturní výchově, které bylo vytvořeno pro stránky _www.inkluzivniskola.cz (dnes na stránkách najdete zkrácenou verzi). Autory jsou pracovníci META, o.p.s.
Muslims in Bristol and Britain Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Brožura o Islámu, vydaná ve Velké Británii, která si klade za cíl vyvrátit existující předsudky, které lidé vůči muslimům chovají, prostřednictvím poskytnutí relevantních informací o daném náboženství. Brožura je v Aj - lze využít do hodin angličtiny.
Na STOPĚ - začleňování globálních témat do výuky Střední školy / VMEGS Tato příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. V rámci projektu spolupracovali odborníci GRV z pěti zemí světa — Beninu, Brazílie, České republiky, Rakouska a Velké Británie — na začleňování globálních témat do formálního...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.