+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Doporučení Evropské komise jak s žáky diskutovat kontroverzní témata najdete na http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/teaching-controversial-issues-developing-effective-training-for-teachers-and-school-leaders. Ke stažení i níže.
Tematická zpráva ČŠI Zdroje a inspirace / Azylant Materiál mapující na situaci ve vzdělávání cizinců – žadatelů o azyl v základních školách v letech 2003/2004.
Teoretická východiska multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Teoretická východiska MKV Kompletní nezkrácený článek Teoretická východiska MKV vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
The distinctiveness of EAL: a Cross-curriculum discipline Děti s OMJ / Model typů úkolů Příručka pro učitele v AJ ukazující specifika výuky žáků, pro něž je angličtina druhý/cizí jazyk.
Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Diplomová práce s ukázkami PL.
Učíte studenty z arabských zemí? Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Ukazatel inkluze Střední školy / Integrace do kolektivu Ukazatel inkluze je publikace, jejímž cílem je podpora inkluzivního rozvoje škol. Jde o komplexní materiál, který vám pomůže hledat směr rozvoje vaší vlastní organizace a vašeho prostředí.
Uprchlíkem v Česku Zdroje a inspirace / Azylant Azylová politika, žadatelé o azyl, děti jako uprchlíci...
Úspěšnost žáků s OMJ u maturitní zkoušky z ČJL Na základě poptaných dat z CERMAT přinášíme shrnutí úspěšnosti žáků, kteří si zažádali o úpravy dle § 20 odst. 4 školského zákona (v posledních 8 letech studovali alespoň 4 roky v zahraničí), u maturitní zkoušky z ČJL.
Úvod do pedagogické diagnostiky Pedagogická diagnostika jako proces, metody a techniky.
Úvod do pedagogické diagnostiky. Základní školy / Pedagogická diagnostika
Uzpůsobení přijímacích zkoušek
V Česku vycházejí desítky neviditelných médií Článek LN o médiích migrantů, které v česku vycházejí.
VARIA VIII Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Sborník mladých jazykovědců obsahuje příspěvky o bilingvismu.
Vícejazyčná výchova dítěte v rodině (diplomová práce) Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Předmětem diplomové práce je vícejazyčná výchova v rodině. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům, jednotlivým typologiím a strategiím výchovy v rodině včetně zdůraznění faktorů podporujících vícejazyčnou výchovu. Praktická část...
Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Diplomová práce na téma dvojjazyčnosti u dětí školního věku.
Výchova k toleranci a proti rasismu Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Šišková T. (ed) (2008). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál. DOPORUČUJEME! První vydání této knihy bylo jednou z prvních publikací v České republice, která se zabývala výchovou a faktem multikulturního soužití různých skupin na území...
Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1.1.2021. Ke stažení také na stránkách na MŠMT - Vyhlášky ke školskému zákonu.
Vyhláška a metodika k bezplatné jazykové přípravě pro SŠ V září 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mj. mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se na středních školách zavádí bezplatná jazyková příprava....
Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Zdroje a inspirace / Uznávání zahraničního vzdělání-staré
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném ke dni 1.1.2022. Přiložena je též Metodika MŠMT k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. (10/2020).
Výstup pracovní skupiny Přírodopis Zde si můžete stáhnout výstup pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu (PS PŘ). PS byla tvořena pedagožkami přírodopisu se zkušenostmi s výukou žáků s OMJ a odbornými pracovnicemi z organizace META, které se pravidelně scházely a diskutovaly o...
Výstup z pracovní skupiny Pedagogicko-psychologické poradenství Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní skupina zaměřená na pedagogicko-psychologické poradenství se setkala v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích...
Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Diplomová práce popisuje možnosti a meze výuky češtiny pro cizince bez použití zprostředkovacího jazyka. Cílem práce je popsat mediační jazyk v jednotlivých učebních metodách, zaměřit se na roli zprostředkovacího jazyka ve výuce a na žákův mezijazyk....
Výuka češtiny rusky a slovansky mluvících studentů v ÚJOP UK Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Výuka češtiny z pohledu žáků východoslovanského původu Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Cílem tohoto příspěvku je ukázat, že typologická klasifikace jazyků má velký význam nejen z teoretického hlediska (odhaluje rozdíly mezi jednotlivými jazyky v rámci slova, tvoření slov a zařazení do gramatických kategorií), ale má rovněž značný praktický...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.