+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková podpora - v kurzu


Mateřské školy mohou otevřít jazykový kurz pro skupinu dětí s OMJ, který povede někdo z učitelů MŠ či externí pracovník (expert na výuku češtiny jako druhého jazyka).

Mateřská škola může získat finanční prostředky na plat lektora, pokud PPP doporučí právě toto opatření. Kurz češtiny pak může vést ve své pracovní době někdo z pedagogů dané MŠ a získat za to finanční ohodnocení nebo kurz povede externista. Ohledně pomoci s hledáním lektora lze oslovit neziskové organizace zabývající se podporou cizinců. K získání finančních prostředků na podpůrná opatření je nutné poslat rodiče dětí do PPP. Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Na kurz je také možné čerpat dotaci. MŠMT pravidelně vyhlašuje projektové výzvy na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1 (v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR) a http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-a-rozvojove-programy.

2020 - Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné asistenty pedagoga, interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity.

Zásady pro realizaci kurzu podle metodiky KIKUS

  • Počet dětí ve skupině by neměl přesahovat 8 dětí, aby každé dítě přišlo ke slovu. V ideálním počtu 3-6 dětí dobře funguje skupinová dynamika. Jednotlivé činnosti by neměly trvat příliš dlouho, aby nepřetěžovaly schopnost dětí udržet pozornost. Tato schopnost se při soustředění v jiném než mateřském jazyce ještě zkracuje.
  • Skupiny je vhodnější dělit podle věku (např. 3–4leté děti, 5–6leté apod.) spíše než podle jazykové úrovně.
  • Skupinová podpora dětí s OMJ by měla pro tutéž skupinu probíhat minimálně 1x týdně v délce 30–60 minut (v závislosti na věku dětí).
  • Pro setkání by ideálně měl být vyčleněn zvláštní prostor mimo herní prostor ostatních dětí, aby byl zajištěn dostatečný klid.

Obsah výuky

Kurz češtiny by měl navazovat na obsah každodenních činností v MŠ. Děti si v něm například procvičí hlavní slovní zásobou, důležité obraty s gramatickými jevy, které se vážou k dané tematické oblasti. Současně se doporučuje zařazovat obvyklé pohybové hry, píseň, básničku apod. Děti tak budou připravené, dostanou možnost zapojit se do kolektivu a zažít úspěch. Vždy je vhodné postupovat pozvolna. Rozvíjíme-li slovní zásobu, v jedné lekci by se nemělo objevit více než 5–8 nových slov. Téma se opakuje v několika lekcích za sebou, aby bylo zajištěno náležité osvojení dané slovní zásoby.

Výstavba jedné lekce

Doporučuje se, aby měla výuková jednotka jasně danou strukturu, která se bude opakovat, což podpoří pocit bezpečí a orientaci dětí s OMJ. Při volbě typů činností respektujeme didaktická pravidla běžně uplatňovaná v MŠ (pravidelné střídání klidných a aktivizačních činností, délka jednotlivých činností odpovídající věku dítěte a střídání různých typů činností – rozhovor, píseň, pohybová hra, práce u stolečku s pracovním listem apod.). Kurz by měl dětem přinášet radost – práce s překvapením, tajemstvím, hrou, případně malými odměnami pro děti (nálepky, razítka apod.).

Lekce může obsahovat:
  • Úvodní rituál: například píseň s pozdravy v jazycích dětí v kurzu (např. na melodii písně Červená se line záře), pohybová říkanka na uvítanou. Rituál slouží k přechodu do kurzu, uvolnění dětí a navození pozitivní a radostné atmosféry.
  • Část zaměřenou na opakování předcházejících témat v podobě hry (například pexeso) nebo písně obsahující slovní zásobu z minulých setkání.
  • Hlavní výukovou část přinášející nové téma či rozvíjející téma z minulého setkání. Obsahem jsou vedená jazyková cvičení zaměřená na vybranou tematickou oblast. Naříklad je cílem, aby si děti zopakovaly barvy a v různých úkolech se naučily 4. pád základních druhů oblečení a rozkazovací způsob spojený se zdvořilostní frází prosím („Oblékni si tričko, kalhoty a ponožky, prosím!“ či “Namaluj mu modré tričko.”). Hlavní část se skládá z několika aktivit a her (oblékání panenky, dřevěných medvídků, malování oblečení na postavu apod.).
  • Pohybové hry zaměřené na opakování z předešlých lekcí, případně propojené i s novými naučenými jevy. Dětem má přinést tolik potřebné opakování i odreagování po části náročné na pozornost. Učitelce slouží i jako diagnostický nástroj, jak si děti osvojily předchozí látku.
  • Závěrečný rituál: rozloučení, píseň, báseň nebo říkanka s ukazováním apod. Všechny rituály by měly být opakovány pravidelně – básničky, říkanky je vhodné vymyslet tak, aby obsahovaly pro děti potřebná slova nebo důležité fráze (prostorová orientace, barvy, pozdravy, názvy zemí s ustálenými předložkami – např. vláček „jedu na Ukrajinu, do Ruska, do Vietnamu, na Slovensko“ apod.). Pravidelným opakováním si je děti snadněji vštípí.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.