+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co je čeština jako druhý jazyk


Je třeba si uvědomit, že rodilý mluvčí nahlíží na svůj mateřský jazyk jinak než ten, pro koho je tento jazyk cizím/druhým jazykem. Stejně tak se liší i výuka češtiny pro cizince a potažmo i výuka češtiny jako druhého jazyka od vyučovacího předmětu ČJ. Úvodem proto charakterizujme několik klíčových pojmů.

Čeština jako jazyk mateřský

Pro ty, kteří se narodí do česky hovořící rodiny, osvojí si češtinu jako první jazyk, nebo k ní mají nejblíže, je čeština jazyk mateřský. Jeho znalost získává většina takových jedinců přirozeně, postupně, nápodobou, je to jazyk, kterým mluví prakticky celé naše okolí. Potřebovali jsme na to čas, hodně času, než jsme se naučili dostatečně česky, abychom se domluvili ve všech situacích, které nás potkávají. Vedle označení mateřština, popř. mateřský jazyk se v odborné literatuře můžeme setkat s pojmenováním první jazykový kód (L1), rodný či výchozí jazyk.

Čeština jako jazyk cizí

V protikladu k mateřskému jazyku lze postavit jazyky nemateřské, resp. cizí, tj. jazyky, které se učíme pro zábavu a především pro komunikaci s okolním světem např. na dovolené a v rámci jasně a úzce vymezených situací. Stejně jako se my učíme např. angličtinu jako cizí jazyk i občané jiných států se mimo Českou republiku učí češtinu jako cizí jazyk. Stejně tak se češtině jako cizímu jazyku učí lidé, kteří sice žijí v České republice, pohybují se však v prostředích, kde většinu času komunikují jiným jazykem a nemusí češtinu používat běžně v každodenním životě. Jde zde hlavně o dospělé cizince žijící v ČR a pracující v některé z mezinárodních firem. Termín Čeština jako cizí jazyk lze však chápat dvěma směry: jako studium češtiny v prostředí, kde čeština není běžným prostředkem komunikace (stejně jako studium angličtiny v českém prostředí), a jako odbornou průpravu českých mluvčích pro výuku češtiny jako cílového jazyka.

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince je praktická výuka češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Pro lepší porozumění tomu, jak češtinu vidí jinojazyčný mluvčí, a zároveň pro pobavení doporučujeme zhlédnout následující videa.

Je dobře patrné, jak americký student češtiny systém ovládá, ale zároveň musí v každé chvíli svého projevu analyzovat to, co právě říká. Právě tímto jsou ukázky velmi autentické.
Na Metodickém portále RVP jsme publikovali shrnující článek Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s OMJ.

Čeština jako jazyk druhý

Když do českého jazykového prostředí přijde někdo, jehož mateřským jazykem není čeština a kdo česky neumí, je pro něj těžké umět hned komunikovat. Potřebuje také čas na to, aby se naučil mluvit česky, stejně jako jsme to potřebovali my. Čeština je pro něj navíc zpočátku jazyk cizí, a proto se ji potřebuje učit jinak než my. Pro uživatele češtiny s odlišným mateřským jazykem v českém prostředí však čeština přestává představovat “běžný” cizí jazyk, ale stává se jejich významným komunikačním prostředkem, “druhou mateřštinou”, plní roli tzv. druhého jazyka (Cvejnová a kol. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)).

Je důležité si uvědomit, že čeština jako mateřský jazyk i čeština jako druhý/cizí jazyk je stále tentýž soubor jazykových prostředků, tatáž struktura, tentýž systém.
Ale…
… přístupů k češtině a pohledů na ni je a může být mnoho, a proto se ani jako odborníci-učitelé nesmíme přestat sami učit se na ni z různých úhlů dívat…
Čeština je nejen nástrojem komunikace a dorozumění, ale také strukturovaný jazykový systém vyučovací předmět ve škole.
V případě dětí s OMJ je čeština základem integrace a především záležitostí všech učitelů a vyučovacích předmětů, ne jen češtinářů a předmětu český jazyk.

Děti s OMJ si češtinu osvojují jako druhý jazyk, tj. jazyk, který je pro ně zpočátku cizí, ale má se stát jejich nástrojem ke každodenní komunikaci a hlavně také prostředkem k učení a poznání v oblasti dalších předmětů. Co je důležité mít na mysli a co z toho plyne pro výuku?

Čeština je... Z toho plyne pro výuku ČDJ

… nástroj dorozumění v českém prostředí.

Jazykové prostředky se učíme v kontextu běžných reálných situací, vět a frází.

… zpočátku jazyk cizí.

  • Používáme metody výuky cizích jazyků.
  • Změníme svůj pohled na češtinu – některé věci, které jsou pro nás samozřejmé, pro nerodilého mluvčí samozřejmé nejsou.
  • ČDJ učíme jinak, než tradičně učíme češtinu jako vyučovací předmět ve škole.

... jazyk flexivní (tj. skloňuje a časuje).

  • Na výuku ČDJ nemůžeme jednoduše aplikovat postupy vhodné pro výuku jazyků jiného typu (např. angličtiny nebo francouzštiny).
  • Musíme věnovat pozornost morfologii – osvojení systému koncovek.
  • Věnujeme pozornost koncům slov. Více například v článku Lídy Holé.
  • Pravidla skloňování se odvíjejí od zakončení slov.
  • Analyzujeme slova od konce – mluvnické kategorie se dají určovat analýzou konců slov, nikoli pomocnými pádovými otázkami.

Zde uvádíme několik příkladů, jak lze přistoupit k češtině jakožto flexivnímu jazyku ve výuce ČDJ:

Rozřazujeme slova do kategorií slovních druhů podle zakončení: „jaký“ je přídavné jméno, protože končí na „ý“, „jak“ je příslovce, protože nemá koncovku, „výborný je přídavné jméno, protože končí na dlouhé y, „výborně“ je příslovce, protože končí na „ě“

Jak utvořit tvar 4. pádu jednotného čísla: „žena“ je podstatné jméno ženského rodu a končí na „a“, ve 4. pádě se „a“ mění na „u“, 4. pád je tedy „ženu“

Úkol: Urči, jaký je rod a pád podtrženého slova ve větě Vidím pána.
Úvaha rodilého mluvčího: Pán – ten pán – rod mužský, vidím koho co, pána, 4. pád.
Řešení rodilého mluvčího: Rod mužský, 4. pád.
Úvaha toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Vidím se pojí se 4. pádem, slovo pána je tedy ve 4. pádě, koncovka je –a, 1. pád je tedy asi pán, slovo končí na souhlásku, bude to tedy pravděpodobně mužský rod.
Řešení toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Rod mužský, 4. pád.
Řešení je v obou případech totéž, protože se jedná o stejnou větu téhož jazyka a kategorie je jednoznačná. Každý ale k řešení dospěl jiným způsobem, což je způsobeno jiným vnímáním téhož jazyka a jiným způsobem jeho osvojení. Tuto jinakost musíme respektovat a můžeme ji ve společné výuce využít.

Pro více informací, co je pro češtinu typické, se podívejte také do publikace Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince, str. 88-89.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.