+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výuka v heterogenní skupině


Kvůli velkému příchodu vícejazyčných dětí se vyučující ocitají v nelehké situaci, a to učení češtiny (ale i ostatních předmětů) v heterogenních skupinách/třídách.

Výuka v heterogenní skupině je jako výuka v jednotřídce. Ve třídě se schází děti, z nichž zpravidla žádné dvě nejsou na stejné jazykové, vědomostní a věkové úrovni. Někteří pracují ve třídě už několik měsíců, jiní jsou noví. Během školního roku děti přichází a odchází a jejich počet je proměnlivý.

„Jeden z žáků částečně rozumí, zvládne čtení, ale neumí psát. Druhý nerozumí, nezvládne čtení ani psaní. Třetí čte i píše, ale nerozumí ničemu z toho, co přečetl nebo napsal. Čtvrtý poměrně rozumí, čtení ani psaní však nezvládne. Pátý částečně rozumí, čte i píše, ale nedokáže mluvit. Šestý rozumí, čte, ale nemluví a píše jen tiskacím. Úroveň vzdělání ze zemí původu je u dětí různá.“

Následující principy a tipy vycházejí z metodiky Karly Kubíčkové Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu a vlastní praxe lektorek a metodiček.

Učitel*ka ve smíšené třídě

 • musí k žákům přistupovat individuálně,
 • musí být herec (často jsou ruce, nohy a mimika jediným komunikačním nástrojem, který má),
 • musí být trpělivý, nepreferovat rychlost práce na úkor porozumění,
 • musí počítat s tím, že ne vždy dosáhne předpokládaného výsledku,
 • musí dobře vybírat materiály, se kterými chce pracovat, používat texty přiměřené nejen schopnostem, ale i věku žáků,
 • musí mít připravené pracovní listy nebo jiný materiál různých úrovní obtížnosti,
 • musí mít „krizový plán“ - práci pro ty, kteří ukončí úkol dříve nebo pro případ, že něco „nevyjde“,
 • musí mít stále přehled o tom, co kdo dělá a na jaké úrovni jednotliví žáci jsou,
 • musí být laskavý, ale důsledný,
 • musí pochopit, že nespasí svět.

Jak si zorganizovat výuku

 • Nejdříve se nadechnout a nezpanikařit
 • Rozdělit třídu na maximálně 3 skupiny ( ideální jsou 2 ), přibližné úrovně/podle věku - skupiny A (nečtenáři), B (začátečníci / mladší žáci), C (pokročilí / starší žáci)
 • Skupiny jsou volné, děti v případě potřeby některé činnosti vykonávají s jinou skupinou.
 • Čím méně žák rozumí a čím méně je samostatný, tím blíže k učiteli by měl sedět.
 • Žáci pracují (pokud možno) na stejném tématu, jejich úkoly jsou však různě náročné.
 • Výuka musí být dobře naplánována, aby nevznikl chaos.
 • Každý by si měl z hodiny něco odnést, cílem je naučit, nejen děti zabavit.

Jak si můžeme rozdělit žáky do skupin a jak se skupiny od sebe liší

SKUPINA A: nečtenáři (6-7 let) SKUPINA B: mladší školní věk (8-12 let) SKUPINA C: starší školní věk (13 let a starší)
děti ještě zpravidla nezvládají disciplínu ve třídě začínají pracovat systematičtěji, jsou disciplinovanější pracují samostatně a systematicky
jsou otevřeni pohádkám, písničkám, říkankám, mají obrovskou fantazii jsou otevřeni všemu novém, ještě se spokojí s pohádkou, ale už je zajímá opravdový svět a svět jejich vlastních hrdinů raději pracují s materiály pro dospělé, zajímá je všechno neobvyklé, elektronické zdroje
pracují individuálně, práce ve skupinách či dvojicích není vhodná pracují už ve skupinách – i smíšených, ale pokud mají pracovat ve dvojicích, je lepší v genderově stejných
rádi vybarvují, vystřihují, skládají v hodinách cizího jazyka málo mluví, necítí se dobře, když mají mluvit před spolužáky, necítí se bezpečně a nejsou dostatečně motivováni
pozornost udrží jen krátce, jakmile je činnost přestane bavit, reagují negativně pozornost udrží 10-15 minut udrží dlouhodoběji pozornost
učí se rychle, učí se opakováním a zpravidla nemají problém s intonací mají větší potíže s intonací
slovní zásoba (3-4 slova/den) slovní zásoba (6-10 slov/den)
struktury a gramatiku jim předkládáme pouze v kontextu a neabstrahujeme začínají chápat jazykový systém a princip třídění (od 10 let)
Zuzana Janoušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.