+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Uznávání zahraničního vzdělání


Cizinci, stejně jako občané České republiky, kteří získali své vzdělání mimo Českou republiku, mohou v některých situacích potřebovat, aby jim jejich vzdělání bylo na území ČR úředně uznáno. Uznání zahraničních vysvědčení a diplomů je důležité, pokud chce osoba v České republice pokračovat ve studiu nástavbového studia na střední škole, vyšší odborné škole či vysoké škole, ale často také v případě, kdy potřebuje přesvědčivě doložit své předchozí studium při hledání zaměstnání, kvůli rekvalifikačnímu kurzu nebo při založení vlastní živnosti.

K tomu, aby byly doklady o dosaženém vzdělání (diplomy a vysvědčení) považovány za rovnocenné a platné, je třeba je nechat uznat a získat k nim patřičný dokument, který toto uznání potvrzuje.

Co je k uznávání zahraničního vzdělání všech stupňů potřeba?

Přestože se podmínky uznání zahraničního vzdělání mohou lišit podle stupně či typu školy, obecné požadavky jsou vždy stejné. Celý postup před odesláním žádosti lze rozdělit do třech hlavních kroků.

I. Legalizace dokumentů - ověření dokumentů o studiu v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami1) Pokud má stát, ve kterém bylo vysvědčení či diplom vydán, s Českou republikou uzavřenu mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, pak jsou tyto doklady přímo využitelné (může být vyžadován soudní překlad do češtiny). Držitel také může zažádat o osvědčení o uznání zahraničního vzdělání u příslušného uznávacího orgánu, který jen osvědčuje již existující rovnocennost. Jedná se o Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo a Slovinsko.

2) V případě států, se kterými má Česká republika uzavřenu bilaterální či multilaterální dohodu o vzájemném uznávání úředních dokumentů, není již nutné diplomy opatřovat dalšími formami ověření (apostila, superlegalizace), ale je třeba pořídit úředně ověřenou kopii diplomu v té podobě, v jaké byl příslušnou školou vydán. Seznam států, které do této skupiny patří, najdete na stránkách MŠMT. Využít lze také přehlednou tabulku, kterou na svých stránkách zveřejnila Univerzita Karlova, ale je plně využitelná pro uznávání zahraničního vzdělávání obecně.

3) Jestliže stát, ve kterém byl doklad o vzdělání vydán, nemá uzavřenou mezinárodní dohodu s ČR, originál diplomu je pak nutné opatřit některým z následujících ověření a teprve potom udělat úředně ověřenou kopii:

  • apostila (zjednodušená legalizační doložka) – v případě, že stát, ve kterém byl doklad o vzdělání vydán, přistoupil k mnohostranné úmluvě o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva). Zde je seznam států, kterých se tato dohoda týká a kontaktů na pověřené orgány v jednotlivých státech: www.hcch.net/en/states/hcch-members.
  • legalizační doložka – v případě, že stát, nemá uzavřenou žádnou dohodu upravující ověřování úředních listin v zahraničí, je požadováno ověření příslušným cizozemským orgánem (obvykle ministerstvem zahraničí cizího státu nebo příslušným cizozemským orgánem) a zároveň zastupitelským úřadem České republiky.

U možnosti 2) a 3) se jedná o rozhodování o uznávání platnosti neboli nostrifikaci zahraničního vzdělání. Dokladem je pak nostrifikační doložka pro ZŠ, SŠ a VOŠ a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR pro vzdělání získané na vysoké škole.

Z originálů dokumentů, které se přikládají k žádosti (diplomu či vysvědčení, včetně seznamu absolvovaných předmětů či zkoušek a hodinovou dotací), je třeba udělat úředně ověřené kopie u notáře, nebo na pracovišti CzechPoint. Otevřít seznam notářů.


II. Soudní překlad dokumentů o vzdělání

Doporučujeme nechat přeložit úředně ověřenou kopii a nikoliv originál. Přehled soudních tlumočníků je dostupný například na webových stránkách Komory soudních tlumočníků nebo v evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR. Některé instituce akceptují i dokumenty v angličtině.


III. Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Vysoké školy mají většinou vlastní formulář, podobně i školské odbory příslušných krajských úřadů. Obvykle je možné formulář žádosti stáhnout z webových stránek příslušné instituce.

Existuje několik rozdílů mezi uznáváním diplomů a vysvědčení ze základních, středních a vyšších odborných škol a diplomů získaných ukončeným studiem na vysoké škole.

1) Základní, střední a vyšší odborné školy

Uznávání diplomů a vysvědčení ze základních a středních škol a vyšších odborných škol je upraveno § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 12/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Žádost o uznání zahraničního vzdělání se podává na školské odbory příslušných krajských úřadů, pod které žadatel spadá podle svého bydliště (adresy, na které je přihlášený). V případě bydliště na území hlavního města Prahy se vyřizují žádosti o uznání zahraničního vzdělání na Magistrátu hl. m. Prahy.
Pověřený pracovník pak posuzuje, nakolik jsou skladba předmětů a jejich hodinová dotace na předkládaných dokumentech srovnatelná s obdobným českým vzdělávacím programem.

V případě větších rozdílů ve vzdělávání jsou předepisovány nostrifikační zkoušky, které se vykonávají na určené škole. Teprve po úspěšném složení nostrifikačních zkoušek (jejich počet a konkrétní předměty závisí na rozhodnutí příslušného úředníka) je žadateli vydáno rozhodnutí a nostrifikační doložka. Tyto dokumenty pak potvrzují platnost zahraničního diplomu na území ČR.

Pokud je obsah a rozsah vzdělání příliš odlišný, může být žádost zamítnuta. Rozhodnutí lze očekávat do 30 dní, ve složitějších případech do 60 dní. Správní poplatek za podání žádosti je 1 000 Kč.

2) Vysoké školy

Uznávání vysokoškolských diplomů je upraveno § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

V případě ověřování vysokoškolského diplomu je nutné se obracet přímo na veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program. Pokud se jedná o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti vojenství, posílá se žádost na Ministerstvo obrany, v případě vzdělání v oblasti bezpečnostních sil pak na Ministerstvo vnitra.

Informace o podmínkách uznávání dokladů o zahraničním vysokoškolském vzdělávání včetně formulářů žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách vysokých škol či jejich fakult. Pokud tomu tak není, je možné tyto informace získat na studijním oddělení.
Vysoká škola se k žádosti vyjádří ve lhůtě 1 až 2 měsíců. Správní poplatek činí 3 000 Kč.


Při uznávání všech stupňů vzdělání platí:

Proces uznávání zahraničního vzdělání probíhá ve správním řízení a řídí se tedy Správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Rozhodnutí o uznání platnosti nebo rovnocennosti zahraničního vzdělání platí na území celé ČR a jeho platnost je časově neomezená.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, máte právo se odvolat. Lhůta pro odvolání je 15 dnů. Odvolání se podává prostřednictvím instituce, která rozhodnutí vydala. Odvolání se doporučuje zejména v případě zamítavého rozhodnutí.

Akademické uznávání

Uchazeči o studium na vysokých školách v České republice mohou využít také tzv. akademické uznávání. Toto uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání je určeno pouze pro uchazeče o studium na konkrétní vysoké škole a je platné pouze pro účely přijímacího řízení v daném roce. Znamená to, že uchazeč, který se hlásí na více škol, nemůže toto uznání vzdělání uplatnit jinde a když se v případě neúspěchu bude hlásit na stejnou školu za rok, bude muset o uznání svého předchozího zahraničního vzdělání požádat znovu.

Informace o procesu uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení se mohou na různých vysokých školách lišit, stejně jako výše poplatku za akademické uznávání, který bývá nižší. Na webových stránkách vysokých škol je postup vždy oddělen od obecného uznávání zahraničního vzdělání, rozdílné jsou i formuláře žádosti.

Více informací o uznávání zahraničního vzdělání:

H. Marková, J. Heinrich, L. Radostný

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.