+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Doporučení k přijímačkám na SŠ


Jaké mohou mít vícejazyční uchazeči o SŠ úpravy podmínek přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024? Pro přehlednost jsme možnosti zpracovali do grafické podoby.
Podrobnější informace k jednotlivým skupinám najdete v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ.

Žáci s OMJ a s nedostatečnou znalostí češtiny mají tedy tři možnosti, jak mít uzpůsobené podmínky konání přijímacích zkoušek na SŠ:

1) Prominutí zkoušky z ČJL, matematiku v ukrajinštině aj. - bez doporučení PPP

MŠMT určuje opatřením obecné povahy (OOP) úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (v rámci OOP označován dále jen jako "cizinec"). O tyto úpravy uchazeči žádají ředitele SŠ bez doporučení PPP.

1) Prominutí zkoušky z ČJL - bez doporučení PPP

Prominutí zkoušky z ČJL podle § 20 odst. 4 školského zákona platí pouze pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (a doloží tedy vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ v zemi mimo ČR). Pro prominutí zkoušky z ČJL musí tito uchazeči podat žádost řediteli školy společně s přihláškou (jde tedy mimo PPP). Žákům, kteří se již vzdělávali v české ZŠ (byť i jen pár měsíců), nemůže být zkouška z ČJL odpuštěna. O tyto úpravy uchazeči žádají ředitele SŠ bez doporučení PPP.

2) Uzpůsobení konání přijímacích zkoušek na základě doporučení PPP

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedené podmínky 1) dočasná ochrana nebo 2) § 20 odst. 4 ŠZ, však mohou získat možnost uzpůsobení jednotných přijímacích zkoušek na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Poradna uchazečům o studium s odlišným mateřským jazykem může doporučit uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění „O“ (ostatní), kam patří také "uchazeči s jiným rodným jazykem než českým."

*Tabulka převzata z přílohy č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, str. 18.

Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat:

  • prodloužení doby konání přijímací zkoušky (z ČJL i matematiky shodně),
  • použití kompenzační pomůcky - překladového slovníku (u všech částí přijímacího řízení).

Dle Metodického doporučení MŠMT pro poskytování služeb ŠPZ žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka lze k přijímacímu řízení doporučit i:

  • podporující osobu (u všech částí přijímacího řízení),
  • samostatnou místnost.

Vydání doporučení PPP k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Jak se píše v Informacích MŠMT k přijímacímu řízení pro žáky s SVP, poradna doporučí uzpůsobení v případě:

"že při vyšetření zjistí, že pro přijímání ke střednímu vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními je nezbytné některé z uzpůsobení, které vyhláška stanovuje."

Pokud tedy žák doposud neměl doporučení k poskytování PO na základní škole, musí PPP žáka vyšetřit, aby mohla doporučit odpovídající uzpůsobení přijímacích zkoušek. Platnost doporučení v tomto případě zpravidla nepřesáhne dva roky. Formulář, který PPP používají pro doporučení uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, je k nalezení v příloze č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Jak mají ředitelé středních škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodické informaci MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání.

Kdo uzpůsobení potřebuje?

Jednotné přijímací zkoušky pracují s rozsáhlými texty, specificky formulovaným zadáním i odpověďmi. Používají abstraktní kategorie a zejména odborný (akademický) jazyk, který se podle teorie ledovce učí dítě 5-7 let. Ačkoliv někteří žáci víceméně ovládají komunikační češtinu, porozumění metajazyku testů a množství textu jim může dělat značné obtíže. Čas navíc je může alespoň částečně přiblížit šancím rodilých mluvčích.

M. Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.