+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování asistenta


Financování asistenta pedagoga formou podpůrného opatření

Nárok na asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je upraven vyhláškou 27/2016 Sb., která upřesňuje, jak se má realizovat §16 novelizovaného školského zákona.

Přehled podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2020.

Asistent pedagoga je v případě žáků s OMJ podpůrným opatřením 3. stupně. Znamená to, že o jeho přidělení rozhoduje ŠPZ na základě provedené diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka. V praxi často zaznívá názor, a to často i z úst odborných pracovníků, že žáci s OMJ mohou využívat asistenta pedagoga pouze v případě, že mají kromě neznalosti češtiny další speciálně-vzdělávací potřebu. MŠMT tento mýtus opět vyvrací a potvrzuje, že vyhláška č. 27/2016 Sb. nikde nestanoví, že pro poskytnutí asistenta pedagoga je třeba kombinace více speciálně-vzdělávacích potřeb. Poradenské zařízení tedy může ve 3. stupni podpůrných opatření doporučit asistenta pedagoga žákovi, který kromě nedostatečné znalosti češtiny nemá žádnou jinou speciálně-vzdělávací potřebu. Celé stanovisko k asistentům najdete zde.

Postup, jak zajistit AP na základě doporučení ŠPZ.

Financování formou personální podpory škol v projektech a šablonách

O finanční prostředky na zaměstnávání dvojjazyčných a školních asistentů je možné žádat v rámci operačních programů (EU fondy). Jedná se o tzv. personální podporu škol. Ředitel/ka školy pak žádá o tuto formu bez podpory vyjádření ŠPZ.

Od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 mohou školy žádat o výzvu na projekty v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Z této výzvy je možné zafinancovat pozici školního asistenta nebo dvojjazyčného asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ, či SŠ.

K tématu zaměstnávání DAP a financování této pozice ve školách jsme uspořádali diskusní setkání, kterého se zúčastnili zástupci škol a operačních programů z Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT. Záznam diskuse je dostupný ZDE.

Podmínkou výkonu práce dvojjazyčného asistenta v rámci projektu je splnění kvalifikace určené pro pozici asistenta pedagoga tak, jak je definováno v zákoně č. 563/2004 Sb. Nedílnou součástí jeho kvalifikace mimo ustanovení uvedeného zákona je znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni (znalost cizího jazyka je prokazována např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování státní jazykové zkoušky, státní zkoušky, případně dokladem o ukončení minimálně základního vzdělání v cizím jazyce).
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb.
V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka. Tato podmínka se netýká znalosti cizího jazyka, která musí být splněna již při nástupu osoby na pozici DA.

Financování ukrajinských asistentů/tek pedagoga

MŠMT vydalo metodický materiál k zajištění pozice na ukrajinské asistenty/tky pedagoga. Žádosti o financování na základě šetření se podávají do 20.1.2023. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat do 31. 8. 2023, a to pouze formou pracovního poměru.

Dobrá praxe

Víznerová, Hrušková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.