+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy (dle §20 ŠZ)


Bezplatná jazyková příprava dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání byla nově spuštěna/zahájena od 1. září 2021. Povinným předškolním vzděláváním se rozumí poslední rok před nástupem na ZŠ.

Bezplatná jazyková příprava v MŠ se řídí vyhláškou č.271/2021 Sb. Tato vyhláška přesně stanovuje, jak má být jazyková podpora dle §20 ŠZ dětem s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání poskytována.

V návaznosti na tuto vyhlášku byl novelizován též Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, do kterého byla nově zařazena podkapitola 8.4, která se týká poskytování jazykové přípravy dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

O co se v praxi jedná, podrobně vysvětluje Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání.

Jak je jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka nastavena?

  • Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR. Cílem je zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Jak jazyková příprava v MŠ probíhá?

  • Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu.
  • Mateřská škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně.
  • Velikost skupiny je 4-8 dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání. Pokud je v MŠ takových dětí více, může ředitel vytvořit skupiny dvě.
  • Pokud má mateřská škola 1 až 3 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.
  • Vzdělávání ve skupině je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Například 2 bloky týdně po 30 minutách nebo 4 bloků po 15 minutách.
  • Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Do skupiny mohou být zařazeny například děti mladší s českým občanstvím.

Kdo může češtinu jako druhý jazyk vyučovat?

  • Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy. Vzhledem k organizaci vzdělávání v mateřské škole a k tomu, že předškolní vzdělávání je povinné v rozsahu 4 hodin dopoledne, je vhodné, aby jazyková příprava dětí s cizí státní příslušností probíhala především v dopoledních hodinách.

Jak je jazyková příprava financována?

  • Financování - každé mateřské škole zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, která k 30. 9. daného školního roku vykáže ve výkazu o mateřské škole v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání alespoň 4 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, bude navýšen PHmax o 1 hodinu týdně pro každou skupinu pro jazykovou přípravu.
  • U soukromých a církevních škol bude financování podrobně popsáno v materiálu k normativům pro soukromé školství na rok 2022.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

K představení tohoto kurikula proběhl diskuzní panel řízený NPI ČR.

Více informací k novému systému jazykové přípravy v MŠ se dozvíte na stránkách NPI ČR, které též na svých stránkách uvádí řadu praktických webinářů k tomuto tématu.

Důležité legislativní dokumenty naleznete na stránkách MŠMT v sekci vzdělávání žáků cizinců.

Podrobněji se systému nové jazykové přípravy věnoval též odborný diskusní online panel, který organizovala společnost META o.p.s.

Barbora Dvořáková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.