+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Grafická vizualizace obsahu


Dalším efektivním způsobem, jak pomoci žákům při učení, je používání názorných pomůcek. Díky vizuální podpoře si žáci opět snadněji zasazují informace do potřebného kontextu.

Učebnice, pracovní sešity, knihy, encyklopedie, internet - to vše je plné obrázků či vizualizací, které žákům pomohou v pochopení obsahu. Existuje však metoda, která žákům nejen přiblíží obsah, ale umožní mu jej také zasadit do potřebných souvislostí, strukturovat informace a navíc i (pokud se dobře použije) pracovat s jazykem. Je to metoda tzv. klíčových vizuálů.

Klíčové vizuály (KV)

Učitelé v zahraničí dlouho dobu řešili problém, jak podpořit vícejazyčné žáky při výuce. Jak to udělat, aby žáci chápali obsah předmětu, který je kognitivně náročný (ale přiměřený věku a proto potřebný), když zatím neovládají dostatečně vyučovací jazyk? Vymysleli proto metodu tzv. klíčových vizuálů (key visuals).

V použití metody klíčových vizuálů vycházíme z teorie Bernarda A. Mohana o vědomostních strukturách. Každá myšlenka, téma, situace či text obsahují určitou vědomostní strukturu (nebo struktury), to znamená, že je možné je abstrahovat podle smyslu sdělení na klasifikaci, principy, hodnocení, popis, posloupnost (pořadí) a volbu. Každá struktura má jiné lingvistické rysy, které jí odlišují od ostatních, a každá se dá graficky vyjádřit klíčovým vizuálem.

Tím, že klíčové vizuály zasazují informace do jasné a srozumitelné struktury, pomáhají žákovi v pochopení pojmů a jejich vztahů.

Klíčové vizuály (KV) mají několik funkcí:

 • rozvíjí slovní zásobu
 • zvyšují porozumění obsahu
 • usnadňují vyjádření o obsahu
 • kontrolují porozumění jazyku i obsahu
 • pomáhají strukturovat úkoly

Jinými slovy nám klíčové vizuály pomáhají v dosahování obsahových i jazykových cílů.

Příklad KV 1:

 • Tento (KV) byl použit k popisu hmyzu. Jeho cílem je na základě jednoduché tabulky popsat typické znaky vybraných druhů hmyzu.
 • I žáci začátečníci získali díky tomuto KV potřebné základní informace o druzích hmyzu (obsahový cíl), a navíc byli schopni tyto druhy sami popsat (jazykový cíl).
 • Slovní zásobu měli žáci v tabulce, učitel pouze dodal jazykové prostředky potřebné k vyjádření (sloveso mít). Žáci pak mohli sami podle příkladu tvořit věty (v případě začátečníků je pouze třeba upozornit na změnu v koncovce u podstatného jména nohy ->má 6 nohou).
 • Tabulku mohou žáci dostat již doplněnou (místo složitého textu), nebo ji lze použít naopak pro práci s textem a obrázky, kdy žáci dostanou prázdnou tabulku a podle textu, obrázku či výkladu ji doplňují.

Příklad KV 2:
Příklad klíčového vizuálu je i s pracovním listem ke stažení v části Přírodopis: (Semenné a krytosemenné rostliny).

Autorka klíčového vizuálu je Dana Sládková

 • Tento klíčový vizuál vychází z vědomostní struktury klasifikace a popisuje rozdíl mezi dvouděložnou a jednoděložnou rostlinou (obsahový cíl). Zároveň poskytuje základní slovní zásobu a tu zasazuje do smysluplného rámce, který třídí typy rostlin.
 • Při popisu KV učitel používá typické obraty jako: ...má/nemá...; ... klíčí...; ...je/jsou...; na rozdíl od...; jednoděložná rostlina..., ale dvouděložná rostlina..., čímž dochází k obohacení slovní zásoby žáků s OMJ . Pokud učitel tyto obraty cíleně používá a povzbuzuje žáky k jejich použití, jsou nakonec na základě tohoto KV všichni žáci schopni popsat rozdíl mezi jednoděložnou a dvouděložnou rostlinou (jazykový cíl).
 • KV může být opět používán jako pomůcka pro porozumění textu, nebo ho žáci mohou dle textu teprve vyplňovat.

Následující tabulka ukazuje, jaká grafická znázornění můžeme použít pro jednotlivé vědomostní struktury.

Tvorba klíčových vizuálů

Jak tvořit klíčové vizuály na základě odborného nebo literárního textu?

 1. Přečtěte si výukový text a podívejte se, jaké obrázky nebo grafické prvky už k textu máte. Jak by mohly pomoci porozumění? Stačí přidat více popisků nebo je zjednodušit? Pomůže k porozumění shrnující nadpis obrázku? Pomůže přidat do obrázku klíčový dialog? Je na obrázku srozumitelná tabulka, nebo jsou informace v ní obsažené příliš akademické a potřebujeme je zjednodušit?

 2. Pokud obrazové či podpůrné materiály chybí nebo jsou nedostatečné pro porozumění, potřebujete zjistit, o jaký typ informací se jedná a co nejlépe pomůže obsah vizualizovat. — Je text popisem nějaké osoby, zvířete, rostliny, věci? — Pomůže dodat obrázek/obrázky s popisky? Nebo zjednodušená tabulka popisující znaky? Nebo Vennův diagram popisující rozdílné a shodné znaky?

 3. — Jedná se o popis nějakého procesu, děje? Pomůžou sekvence obrázků se šipkami a popisky dějů? Nebo video s krátkým shrnutím či komiks? 4. Popisuje text nějaké vztahy? Pomůže myšlenková mapa, klasifikační strom (příklad viz klíčový vizuál Plody) nebo rodokmen?

Výsledný klíčový vizuál může mít několik využití. Jednak usnadňuje porozumění vícejazyčným žákům (hierarchizuje informace a zasazuje je do kontextu), ale také slouží (všem žákům) jako prostředek k ověření porozumění textu, k hledání vztahů a důležitých informací, k strukturovanému zápisu apod.

Příklady klíčových vizuálů:

Ke každému klíčovému vizuálu je vždy třeba dodat patřičnou slovní zásobu a jazykové prostředky (fráze), jež jsou potřebné pro vyjádření o daném obsahu.
- Příčiny 1. světové války
- Plody
- Houby rourkaté
- Horninový cyklus
- Destilační aparatura
- Uhlovodíky
- Alkany
- Alkoholy
- Směsi
- Slitiny mědi
- Zemědělství v ČR
- Fáze měsíce

Zdroje:
- G.H. Beckett, V. Gonzales, H. Schwarz : Content-based ESL Writing Curriculum: A Language Socialization Model, 2004.
- M. Early, G. Tang: Helping ESL students to cope with Content-based texts, in. TESL CANADA JOURNAL, 1991.
- A. Gaunt: ESL/EFL reading of content text, in. STUDIES IN CULTURE, 2005.
- Bernard. A. Mohan: LEP Students and the Integration of Language and Content: Knowledge Structures and Tasks, 1990.

Texty o principech práce pro žáky s OMJ vychází ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky s OMJ. Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan. a autorů SIOP modelu.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.