+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak zorganizovat výuku češtiny jako druhého jazyka ve škole


ROZHODUJÍCÍ FAKTORY PRO VÝPOČET FINANČNÍHO NÁROKU

PEDAGOGICKÁ DOPORUČENÍ PRO DĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN A STANOVENÍ POČTU SKUPIN

Stanovení rozsahu výuky

Rozsah výuky ČDJ lze stanovit například podle vstupního orientačního testu NPI ČR. Test doporučuje následující rozsah výuky ČDJ pro jednotlivé úrovně jazyka:

Ročník Jazyková úroveň žáka Nárok na rozsah výuky ČDJ
1. - 9. Jazyková úroveň 0 200 hodin / 5 hodin týdně
1. - 9. Jazyková úroveň 1 150 hodin / 3-4 hodiny týdně
3. - 9. Jazyková úroveň 2 s nedostatečnou znalostí akademického jazyka 100 hodin / 2-3 hodiny týdně

Rozsah výuky ČDJ se určuje vždy pro celou výukovou skupinu. Stanoví se podle žáka/žákyně s největším rozsahem podpory ve skupině (tj. s nejnižší úrovní jazyka).
Příklad: Ve skupině jsou tři žáci s jazykovou úrovní 0, dva žáci s jazykovou úrovní 1 a čtyři žáci s jazykovou úrovní 2. Skupina tak může mít 200 hodin výuky ČDJ (podle žáků s jazykovou úrovní 0).

Modelové situace tvorby výukových skupin

Představujeme Vám tři modelové situace pro lepší pochopení, jak lze tvořit výukové skupiny a jaké faktory je dobré přitom zvážit (prostorové a personální možnosti školy, počet a skladba žáků s OMJ, atd.)
V každém modelu je vysvětlen způsob zjištění finančního nároku na konkrétním příkladu a představeny jsou i různé varianty dělení žáků do skupin - podle věku žáků, jejich jazykové úrovně, příslušnosti jazyka ke slovanským nebo neslovanským jazykům apod.

Rozložení výuky ČDJ v čase

A) Výuka ČDJ může být rovnoměrně rozložena po dobu 10 měsíců, kdy je zajištěn úvazek učitele ČDJ, aniž by bylo nutné spoléhat na příchod nových žáků s nárokem v průběhu roku.
B) Výuka ČDJ může proběhnout v intenzivnějším časovém bloku, např. v prvních 3 nebo 5 měsících s tím, že po skončení tohoto bloku žáci nárok vyčerpají a plně se zapojují do běžné výuky na kmenové škole s podporou.

Doporučení: U obou variant je vhodné zvážit dopad na efektivitu samotné výuky ČDJ pro vícejazyčné žáky a žákyně. Všechny tyto faktory jsou názorně ukázány a okomentovány v dokumentu Rozložení výuky ČDJ v čase.

Organizace výuky ČDJ

Vícejazyční žáci potřebují navštěvovat hodiny ČDJ, aby si osvojili základy češtiny a naučili se komunikovat v běžných situacích.
Přečtěte si zkušenosti s organizací intenzivní výuky ČDJ na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta.

Jak organizují výuku ČDJ například na ZŠ nám. Curieových, se můžete podívat na tomto videu níže. Podrobnější informace se dočtete v našem materiálu Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. Další informace o výstupech tohoto projektu naleznete také v článcích o Základní škole nám. Curieových a Základní škole Angel.

ZPŮSOBY ORGANIZACE ČDJ

Škola má na výběr několik způsobů, jak zorganizovat výuku ČDJ. Zvolený způsob musí být zakotven ve školním vzdělávacím programu a je vhodné ho také uvést v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

1) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY V RÁMCI JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (podle § 20 ŠZ)
Jazyková příprava (JP) probíhá v době běžné výuky, žák je automaticky uvolňován z výuky běžných předmětů.
Pokud je žák uvolněn zcela, může mít na vysvědčení uvedeno „uvolněn“ a postoupit do dalšího ročníku. Pokud je uvolněn částečně, učí se daný předmět podle individuálního plánu podpory přizpůsobeného jeho reálným schopnostem a možnostem.
JP se poskytuje na žádost zákonného zástupce, který podepíše žádost o zařazení dítěte do skupiny pro jazykovou přípravu.
Hodnotíme žáka individuálně, za pokroky podle individuálního plánu.
2) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY ČÁSTEČNÝM UVOLNĚNÍM Z NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ
Tato varianta je vhodná, protože děti nejsou přetěžovány dlouhými výukovými dny a předměty, kterým dosud nerozumějí, neztrácejí kontakt s kmenovou třídou ani s obsahem jednotlivých předmětů.
Dítě je možné částečně uvolnit z některých předmětů se souhlasem rodičů podle § 50 školského zákona: Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Pro částečné uvolnění žáka z předmětu mohou rodiče využít žádost přeloženou do jejich jazyka.
Dítě je možné částečně uvolnit z některých předmětů také na doporučení PPP, a to v rámci 2. nebo 3. stupně podpůrných opatření.
Příklad: Ze 2 hodin týdně naukových předmětů (prvouka, přírodopis, dějepis, vlastivěda aj.) je žák uvolněn na 1 hodinu týdně. Pokud k tomu má škola personální kapacity, může být žák uvolněn ze všech předmětů na 2 nebo 3 měsíce a místo těchto předmětů mít intenzivní výuku ČDJ. Po tomto období se opět zapojí do výuky všech předmětů tak, aby z nich mohl být nejpozději na konci školního roku klasifikován. Doporučujeme ale žáka neuvolňovat z výchov (tělesná, hudební, výtvarná), protože tam je více než v jiných předmětech schopen se zapojit do dění spolu s ostatními žáky.
3) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY MÍSTO PŘEDMĚTU DRUHÝ CIZÍ JAZYK
Pouze v případě, že je toto opatření žákovi doporučeno ve 3. stupni podpůrných opatření školským poradenským zařízením. Pro nově příchozí žáky z Ukrajiny je možné tuto změnu provést bez doporučení PPP.
Učíme-li ČDJ namísto druhého cizího jazyka dle IVP na základě doporučení PPP, hodnotíme žáka z ČDJ i na vysvědčení, kde bude předmět ČDJ uveden. Více se dozvíte ve stanovisku MŠMT (2020), nově stanovisko MŠMT (2021).
Zvažte, zda uvolnit žáka z výuky anglického jazyka, protože by mu neznalost nejrozšířenějšího světového jazyka mohla v životě chybět.
Informace o výuce ČDJ místo jiných předmětů vyplývají i z vyjádření MŠMT.
4) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY V RÁMCI VOLITELNÉHO NEBO NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU
Podle § 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. může škola nabídnout vícejazyčným žákům volitelný nebo nepovinný předmět ČDJ, který mohou navštěvovat žáci všech ročníků.
Podmínkou je min. 7 žáků ve skupině. Tato varianta je vhodnější pro pokročilejší žáky, naopak pro začátečníky je takovýto rozsah výuky nedostatečný. Celkem může být ve skupině maximálně 24 žáků, přičemž s každým žákem s 3. stupněm PO se celkový povolený počet žáků snižuje o jednoho. Obsah předmětu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP ZV.
Vést výuku v početné heterogenní skupině, kde mohou být žáci 1. a 9. třídy, může být náročné, zvláště pokud škola nemá zkušenosti.
5) ODPOLEDNE PO VÝUCE
Tato forma je pro děti často zatěžující, protože na výuku ČDJ už se plně nesoustředí a po celém dni, kdy se účastnily předmětů, kterým nerozumí, bývají velmi vyčerpané.
Co se týče nově příchozích dětí z Ukrajiny, některé se odpoledne účastní navíc dálkového vzdělávání na Ukrajině.

CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.