+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak zorganizovat výuku češtiny jako druhého jazyka ve škole


Vícejazyční žáci potřebují navštěvovat hodiny ČDJ, aby si osvojili základy češtiny a naučili se komunikovat v běžných situacích.
Podívejte se na zkušenosti s organizací intenzivní výuky ČDJ na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta.

Jak organizují výuku ČDJ například na ZŠ nám. Curieových, se můžete podívat na tomto videu níže. Podrobnější informace se dočtete v našem materiálu Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. Další informace o výstupech tohoto projektu naleznete také v článcích o Základní škole nám. Curieových a Základní škole Angel.

ZPŮSOBY ORGANIZACE ČDJ

Škola má na výběr několik způsobů, jak zorganizovat výuku ČDJ. Zvolený způsob musí být zakotven ve školním vzdělávacím programu a je vhodné ho také uvést v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

1) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY V RÁMCI JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (podle § 20 ŠZ)
Jazyková příprava (JP) probíhá v době běžné výuky, žák je automaticky uvolňován z výuky běžných předmětů.
Pokud je žák uvolněn zcela, může mít na vysvědčení uvedeno „uvolněn“ a postoupit do dalšího ročníku. Pokud je uvolněn částečně, učí se daný předmět podle individuálního plánu podpory přizpůsobeného jeho reálným schopnostem a možnostem.
JP se poskytuje na žádost zákonného zástupce, který podepíše žádost o zařazení dítěte do skupiny pro jazykovou přípravu.
Hodnotíme žáka individuálně, za pokroky podle individuálního plánu.
2) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY ČÁSTEČNÝM UVOLNĚNÍM Z NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ
Tato varianta je vhodná, protože děti nejsou přetěžovány dlouhými výukovými dny a předměty, kterým dosud nerozumějí, neztrácejí kontakt s kmenovou třídou ani s obsahem jednotlivých předmětů.
Dítě je možné částečně uvolnit z některých předmětů se souhlasem rodičů podle § 50 školského zákona: Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Pro částečné uvolnění žáka z předmětu mohou rodiče využít žádost přeloženou do jejich jazyka.
Dítě je možné částečně uvolnit z některých předmětů také na doporučení PPP, a to v rámci 2. nebo 3. stupně podpůrných opatření.
Příklad: Ze 2 hodin týdně naukových předmětů (prvouka, přírodopis, dějepis, vlastivěda aj.) je žák uvolněn na 1 hodinu týdně. Pokud k tomu má škola personální kapacity, může být žák uvolněn ze všech předmětů na 2 nebo 3 měsíce a místo těchto předmětů mít intenzivní výuku ČDJ. Po tomto období se opět zapojí do výuky všech předmětů tak, aby z nich mohl být nejpozději na konci školního roku klasifikován. Doporučujeme ale žáka neuvolňovat z výchov (tělesná, hudební, výtvarná), protože tam je více než v jiných předmětech schopen se zapojit do dění spolu s ostatními žáky.
3) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY MÍSTO PŘEDMĚTU DRUHÝ CIZÍ JAZYK
Na základě Opatření MŠMT je možné vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk nahradit v nejlepším zájmu vícejazyčného žáka obsahem předmětu Cizí jazyk nebo předmětu Čeština jako druhý jazyk. Nejedná se o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP). (V tomto případě financování probíhá z PH Max.) Lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání.
Tato podpora může být žákovi doporučena také ve 3. stupni podpůrných opatření školským poradenským zařízením (viz stanovisko MŠMT, 2021). Učíme-li ČDJ místo druhého cizího jazyka dle IVP na základě doporučení PPP, je i v tomto případě hodnocení z ČDJ uvedeno na vysvědčení. Rozdíl je však ve finanování, za těchto podmínek není předmět hrazen v rámci PH Maxu.
Je vhodné zvážit, zda uvolnit žáka z výuky anglického jazyka, protože by mu neznalost nejrozšířenějšího světového jazyka mohla v životě chybět.
Informace o výuce ČDJ místo jiných předmětů vyplývají i z vyjádření MŠMT.
4) V DOBĚ BĚŽNÉ VÝUKY V RÁMCI VOLITELNÉHO NEBO NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU
Podle § 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. může škola nabídnout vícejazyčným žákům volitelný nebo nepovinný předmět ČDJ, který mohou navštěvovat žáci všech ročníků.
Podmínkou je min. 7 žáků ve skupině (platí při vzniku skupiny). Tato varianta je vhodnější pro pokročilejší žáky, naopak pro začátečníky je takovýto rozsah výuky nedostatečný. Celkem může být ve skupině maximálně 24 žáků, přičemž s každým žákem s 3. stupněm PO se celkový povolený počet žáků snižuje o jednoho. Obsah předmětu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP ZV. Předmět je financován z PH Max.
Vést výuku v početné heterogenní skupině, kde mohou být žáci 1. a 9. třídy, může být náročné, zvláště pokud škola nemá zkušenosti.
5) ODPOLEDNE PO VÝUCE
Tato forma je pro děti často zatěžující, protože na výuku ČDJ už se plně nesoustředí a po celém dni, kdy se účastnily předmětů, kterým nerozumí, bývají velmi vyčerpané.
Co se týče nově příchozích dětí z Ukrajiny, některé se odpoledne účastní navíc dálkového vzdělávání na Ukrajině.


CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.