+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková podpora (dle §16 ŠZ)


Podle §16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají žáci ZŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, délku vzdělávání v ČR či jiná kritéria.

Podpůrná opatření jsou v současné době jediným zdrojem finanční podpory pro děti s OMJ s českým občanstvím, které nemají nárok na jazykovou přípravu podle §20 ŠZ. Současně jsou podpůrná opatření jednou z mála možností podpory pro školy s malým počtem žáků s OMJ, které nejsou pověřenými školami, a tudíž nemohou organizovat kurzy ČDJ s finanční podporou z paragrafu 20 ŠZ. Podpůrná opatření zůstávají po novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. nezměněna a nadále je možné je využívat jako doposud. Nově byla nyní vydána metodika MŠMT pro školská poradenská zařízení, která sjednocuje způsob poskytování podpůrných opatření dětem s OMJ.

Podpůrná opatření proto zůstávají důležitým zdrojem podpory dětí s OMJ v kmenové škole a současně hlavním nástrojem pro jejich dlouhodobou podporu, bez které se nemůžou plnohodnotně zapojovat do výuky. Podpora se totiž nemůže omezit jen na výuku ČDJ. Podle odborných studií trvá 5 až 7 let, než se dítě s OMJ naučí aktivně používat akademický jazyk, nezbytný pro jeho školní úspěšnost. Proto děti s OMJ potřebují dlouhodobou podporu ve výuce, individualizované vzdělávací cíle (obsahové i jazykové) a podporu všech učitelů.

Vyhláška č. 27/2016 mluví o žácích s OMJ jako o "žácích s neznalostí/nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka". Tito žáci jsou tedy považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), od druhého stupně podpůrných opatření výše je nutné doporučení PPP. Podpůrná opatření jsou po doporučení PPP nároková. S návštěvou PPP musí souhlasit zákonní zástupci, kteří musí své dítě do PPP také doprovodit. Vyšetření v poradně se uskutečňuje na jejich žádost. Pro komunikaci s rodiči můžete využít náš dopis pro rodiče přeložený do deseti jazyků, který srozumitelně vysvětluje, jak a proč může poradna jejich dítěti pomoci.

Poradny bohužel dodnes nemají ze strany MŠMT k dispozici diagnostický nástroj, který by jim pomohl určit úroveň znalosti češtiny těchto dětí. Doporučujeme proto, aby před návštěvou dítěte v poradně provedla jazykovou diagnostiku sama škola. Můžete využít jazykovou diagnostiku METY, která vám pomůže určit orientační úroveň znalosti češtiny a podle ní i odpovídající stupeň podpůrných opatření. V praxi se tento postup osvědčuje - pokud má poradna předem k dispozici výsledky jazykové diagnostiky a návrh školy na konkrétní podpůrná opatření, která současně odpovídají možnostem a personálním kapacitám dané školy, vše probíhá hladčeji.

Pokud se s dítětem ani jeho rodiči kvůli jazykové bariéře nedomluvíme, lze za účelem vyšetření dítěte požádat o tlumočníka u NPI ČR. Tyto služby jsou zdarma, je třeba o ně požádat s dostatečným časovým předstihem. Případně je možné využít služeb komunitních tlumočníků nebo, zejména v regionech, se obrátit na Centra na podporu integrace cizinců.

Nejste si jisti, jakým způsobem nastavit přiměřenou a dostatečnou podporu pro žáka s OMJ? Potřebné informace najdete v článku Jazyková podpora na základní škole.

Přehled podpůrných opatření pro žáky s nedostatečnou znalostí češtiny

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO
Vhodný pro děti s dobrou komunikační úrovní češtiny, které potřebují podporu zejména k tomu, aby mohly rozvíjet akademický jazyk. Vhodný pro děti s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. pro děti s úrovní češtiny přibližně na A2-B2. Vhodný pro děti s neznalostí vyučovacího jazyka, tj. pro děti s nulovou nebo jen velmi malou znalostí češtiny, přibližně na úrovni A0-A2.
Plán pedagogické podpory - ke stanovení jasných cílů podpory a jejich průběžnému vyhodnocování 3 hodiny ČDJ/týden (max. 120 za rok) - Výuka ČDJ probíhá zejména v rámci volných hodin, případně se využívají disponibilní hodiny, vždy v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin. 3 hodiny ČDJ/týden (max. 200 za rok) - Výuka ČDJ probíhá zejména v rámci volných hodin, případně se využívají disponibilní hodiny, vždy v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin.
Uzpůsobení metod výuky v jednotlivých předmětech, podpora v rozvoji akademického jazyka. IVP a hodnocení - ke stanovení individuálních vzdělávacích cílů (obsah + jazyk) v jednotlivých předmětech; v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky IVP a hodnocení - ke stanovení individuálních vzdělávacích cílů (obsah + jazyk) v jednotlivých předmětech; v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky
Pedagogická intervence Speciální učebnice a pomůcky (učebnice ČDJ, slovníky, aplikace apod.) Speciální učebnice a pomůcky (učebnice ČDJ, slovníky, aplikace apod.)
Asistent pedagoga
Prodloužení délky základního vzdělání o 1 rok. - Toto řešení je vhodné pro děti, které po příjezdu do ČR nastoupí do 9. ročníku, ale z důvodu jazykové neznalosti se nedokáží zapojit do výuky. Děti v tomto věku je ale lepší rovnou zařadit o ročník níže, a to s ohledem na blížící se přijímací zkoušky na střední školu.

Podpůrná opatření ve 4. a 5. stupni se dětí s OMJ týkají jen v kombinaci se zdravotním postižením.

Škola by měla efektivnost podpůrných opatření pravidelně vyhodnocovat, a pokud nejsou dostačující, je třeba žáka opět objednat do poradny. Pokud poradna usoudí, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Stanovuje to vyhláška č. 27/2016 Sb., v paragrafu 16, v odstavcích 4 - 6.

MŠMT připravilo na svých stránkách sekci k tématu Společné vzdělávání. Naleznete zde např. právní předpisy a související dokumenty, informace pro jednotlivé typy škol, rodiče žáků, odkazy na další zdroje informací, příklady dobré praxe aj.

Zajímá vás, jak je to s jazykovou podporou v zahraničí? Přečtěte si naši komparaci se Saskem a Finskem.
Jak podporovat žáky v průběhu "běžné výuky" se můžete dozvědět v části zapojení do výuky.

Dobrá praxe

Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.