+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková podpora (dle § 16 ŠZ)


Podle § 16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou mít žáci ZŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka přiznaná podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, délku vzdělávání v ČR či jiná kritéria. Vyhláška č. 27/2016 mluví o žácích s OMJ jako o "žácích s neznalostí/nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka". Tito žáci jsou tedy považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Podpůrná opatření jsou:

  • Jediným zdrojem finanční podpory pro vícejazyčné děti (s OMJ) pobývající v ČR nad 1 rok a žáky s českým občanstvím a nedostatečnou znalostí češtiny, které nemají nárok na jazykovou přípravu podle § 20 ŠZ nebo pro ty, kteří se jí nemohou z různých důvodů účastnit (dojíždění, doprovod u malých dětí, nesoulad rozvrhu…).
  • Jednou z mála možností podpory pro školy s malým počtem vícejazyčných žáků, které nejsou pověřenými (určenými) školami, a tudíž nemohou organizovat kurzy češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) s finanční podporou z § 20 ŠZ.
  • Po novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. nezměněna a nadále je možné je využívat jako doposud. MŠMT vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení, která sjednocuje způsob poskytování podpůrných opatření dětem s OMJ.
  • Zdrojem podpory vícejazyčných dětí v kmenové škole a současně hlavním nástrojem pro jejich dlouhodobou podporu, bez které se nemůžou plnohodnotně zapojovat do výuky. Podpora se totiž nemůže omezit jen na výuku ČDJ. Podle odborných studií trvá 5 až 7 let, než se dítě s OMJ naučí aktivně používat akademický jazyk, nezbytný pro jeho školní úspěšnost. Proto děti s OMJ potřebují dlouhodobou podporu ve výuce, individualizované vzdělávací cíle (obsahové i jazykové) a podporu všech učitelů. Můžete se podívat na naši infografiku Jazyk potřebujeme u vícejazyčných dětí rozvíjet dlouhodobě.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), od 2. stupně podpůrných opatření výše je nutné doporučení PPP. Podpůrná opatření jsou po doporučení PPP nároková. S návštěvou PPP musí souhlasit zákonní zástupci, kteří musí své dítě do PPP také doprovodit. Vyšetření v poradně se uskutečňuje na jejich žádost. Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou mít děti MŠ, žáci ZŠ a žáci SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka přiznaná podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poradna nemůže vyšetření takového žáka odmítnout. Pro komunikaci s rodiči můžete využít náš dopis pro rodiče přeložený do deseti jazyků, který srozumitelně vysvětluje, jak a proč může poradna jejich dítěti pomoci.

PŘED NÁVŠTĚVOU V PPP

Poradny nemají ze strany MŠMT k dispozici diagnostický nástroj, který by jim pomohl určit úroveň znalosti češtiny těchto dětí. Doporučujeme proto, aby před návštěvou dítěte v poradně provedla jazykovou diagnostiku sama škola. V praxi se tento postup osvědčuje. Pokud má poradna předem k dispozici výsledky jazykové diagnostiky a návrh školy na konkrétní podpůrná opatření, která současně odpovídají možnostem a personálním kapacitám dané školy, vše probíhá lépe.

Pokud se s dítětem ani jeho rodiči kvůli jazykové bariéře nedomluvíme, lze za účelem vyšetření dítěte požádat s dostatečným předstihem o tlumočníka u NPI ČR (zdarma), popř. je možné využít služeb komunitních tlumočníků nebo, zejména v regionech, se obrátit na Centra na podporu integrace cizinců.

Přehled podpůrných opatření pro žáky s nedostatečnou znalostí češtiny

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO
Vhodný pro děti s dobrou komunikační úrovní češtiny, které potřebují podporu zejména k tomu, aby mohly rozvíjet akademický jazyk. Vhodný pro děti s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. pro děti s úrovní češtiny přibližně na A2-B2. Vhodný pro děti s neznalostí vyučovacího jazyka, tj. pro děti s nulovou nebo jen velmi malou znalostí češtiny, přibližně na úrovni A0-A2.
Plán pedagogické podpory - ke stanovení jasných cílů podpory a jejich průběžnému vyhodnocování 3 hodiny ČDJ/týden (max. 120 za rok) - Výuka ČDJ probíhá zejména v rámci volných hodin, případně se využívají disponibilní hodiny, vždy v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin. 3 hodiny ČDJ/týden (max. 200 za rok) - Výuka ČDJ probíhá zejména v rámci volných hodin, případně se využívají disponibilní hodiny, vždy v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin.
Uzpůsobení metod výuky v jednotlivých předmětech, podpora v rozvoji akademického jazyka. IVP a hodnocení - ke stanovení individuálních vzdělávacích cílů (obsah + jazyk) v jednotlivých předmětech; v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky IVP a hodnocení - ke stanovení individuálních vzdělávacích cílů (obsah + jazyk) v jednotlivých předmětech; v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky
Pedagogická intervence Speciální učebnice a pomůcky (učebnice ČDJ, slovníky, aplikace apod.) Speciální učebnice a pomůcky (učebnice ČDJ, slovníky, aplikace apod.)
Asistent pedagoga
Prodloužení délky základního vzdělání o 1 rok. - Toto řešení je vhodné pro děti, které po příjezdu do ČR nastoupí do 9. ročníku, ale z důvodu jazykové neznalosti se nedokáží zapojit do výuky. Děti v tomto věku je ale lepší rovnou zařadit o ročník níže, a to s ohledem na blížící se přijímací zkoušky na střední školu.

Podpůrná opatření ve 4. a 5. stupni se dětí s OMJ týkají jen v kombinaci se zdravotním postižením.
Škola by měla efektivnost podpůrných opatření pravidelně vyhodnocovat, a pokud nejsou dostačující, je třeba žáka opět objednat do poradny. Pokud poradna usoudí, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, vydá doporučení na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., § 16, v odst. 4–6. stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.

VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA DLE § 16

Abychom určili, zda žák potřebuje intenzivní jazykovou podporu, nebo je schopen se zapojit do běžné výuky ve třídě, můžeme využít orientační jazykový test. Zjistíme tak jeho úroveň a potřebný rozsah výuky češtiny (100–200 hodin).

V metodice MŠMT pro poskytování PO žákům s OMJ jsou uvedeny 3 úrovně ČDJ:

  • úroveň 1 orientačně odpovídá úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).
  • úroveň 2 odpovídá úrovni A2 - Od úrovně 2 je žák 3. a vyššího ročníku schopen účastnit se běžné výuky ve třídě.
  • úroveň 3 odpovídá úrovni B1.

Od těchto úrovní češtiny se odvíjejí také podpůrná opatření (PO) pro posílení výuky ČDJ.

stupeň PO úroveň češtiny rozsah ČDJ
1. stupeň 3 (B1 podle SERRJ) provádí škola bez doporučení ŠPZ, pedagogická intervence
2. stupeň 2 (A2) 3 hod/týden, nejvýše 120 hodin za školní rok
3. stupeň 1 nebo 0 (A1/A0) 3 hod/týden, nejvýše 200 hodin za školní rok

Jak podporovat žáky v průběhu běžné výuky se můžete dozvědět v části zapojení do výuky.

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN

Pro rozdělení vícejazyčných žáků do skupin nejsou oficiálně stanovena žádná pravidla. Doporučujeme však rozdělit žáky dle úrovně jazyka a věku (1. a 2. stupeň, případně pro nečtenáře). Je vhodné mít skupinky s menším počtem žáků, abychom se jim mohli věnovat individuálně. Rozdělení do skupin záleží také na personálních a prostorových možnostech školy.

DÁLE DOPORUČUJEME

  • MŠMT připravilo na svých stránkách sekci k tématu Společné vzdělávání. Naleznete zde např. právní předpisy a související dokumenty, informace pro jednotlivé typy škol, rodiče žáků, odkazy na další zdroje informací, příklady dobré praxe aj.
  • Nejste si jisti, jakým způsobem nastavit přiměřenou a dostatečnou podporu pro žáka s OMJ? Potřebné informace najdete v článku Jazyková podpora na základní škole.
  • Zajímá vás, jak je to s jazykovou podporou v zahraničí? Přečtěte si naši komparaci se Saskem a Finskem.
Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.