+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kde leží hranice ČDJ


aneb Proč vyučující ČDJ nemůže být Ferda Mravenec, práce všeho druhu

V současné době se často setkáváme se situací, kdy se v kurzu ČDJ od vyučujících očekává, že budou žáky seznamovat jak s češtinou jako druhým jazykem, tak připravovat k maturitě a v mezičase ještě pracovat s odborným jazykem jednotlivých předmětů. Tyto požadavky nevycházejí ze špatných úmyslů, je pochopitelné, že všichni chceme žákům co nejrychleji pomoct, aby mohli naskočit do rozjetého vlaku na středoškolské trati. Ale pojďme si také upřímně říct, že tohle všechno určitě není v silách jednoho člověka. Snaha bezezbytku naplnit zmíněná očekávání vede k neúměrně dlouhým přípravám, válcujícímu pocitu zodpovědnosti za školní úspěch žáků vždy a všude a roztáčející se spirále stresu na straně vyučujících ČDJ. Příjemná a produktivní atmosféra jazykových lekcí začíná vždycky u nás jako učitelů, pojďme ze sebe tedy alespoň částečně setřást celé to břímě, abychom ji mohli začít budovat. Přívětivá atmosféra však zároveň není nijak v rozporu s tím, že se na lekcích ČDJ také hodně a intenzivně pracuje, jen je dle našich zkušeností očividné, že v prostředí, kde se žáci nemusí bát a mohou se uvolnit, je výuka mnohem efektivnější.

Čeština jako druhý jazyk

Lekce češtiny jako druhého jazyka se minimálně v prvních měsících, kdy jsou žáci na začátečnické úrovni, od běžných hodin českého jazyka a literatury poměrně liší. Je naprosto v pořádku se v této době soustředit primárně na výuku jazyka a spolehnout se na posloupnost témat i obsah, který nám poskytují osvědčené učebnice. Učebnice jako hlavní opora nám poslouží i nadále, pokud se nám s nimi dobře pracuje, není nikterak nutné snažit se na každou hodinu vytvářet vlastní vyšperkované podklady.

Pokud už žáci nějakou výuku ČDJ absolvovali, je více než vhodné si pro určité časové období, dejme tomu jeden měsíc, vždy vybrat nějakou prioritu, zamyslet se nad tím, jaké je opravdové minimum, které žáci v dané chvíli potřebují (se zohledněním jejich kognitivní kapacity), a jak ověřit, zda si učivo skutečně osvojili. Tak jim umožníme skutečný rozvoj jazykových kompetencí a nebudeme plýtvat vlastní energií na zběsilé tempo výuky, které vede pouze k přehlcení a zapomínání.

Při volbě témat z oblasti češtiny jako druhého jazyka je možné se inspirovat našimi sylaby (dole na stránce jsou ke stažení pro jednotlivé ročníky, kurikulum potom poskytuje podrobnější popis toho, co je do sylabů zařazeno a proč). Dále mohou v této oblasti být užitečné i pracovní listy, které jsou k některým frekventovaným tématům zpracované.
Pro jednotlivá podtémata je možné rovněž zařazovat i drobné "pretesty", klidně v interaktivní formě Kahootu či Quizletu, abychom stále měli přehled o tom, co už žáci umějí a na co můžete navazovat.

Naší povinností určitě není umět mateřské jazyky žáků, článek o srozumitelném vyjadřování ve výuce osvětluje, jaké důsledky může (ne)překládání ve výuce mít a jak se obejít i bez něj.

Příprava k maturitě

Příprava k maturitě je samozřejmě pro středoškolské vyučující důležitý úkol, ale pokud jsou žáci v prvním ročníku, veškerá náplň kurzu ČDJ se dá vnímat jako kroky směrem k přípravě, neboť se tak buduje již zmíněný základ. A bez solidního základu (učivo ČDJ) se dům (učivo ČJL završené maturitní zkouškou) stavět nedá. Příprava samozřejmě vyžaduje hodně času a jestli chcete již nyní dělat něco konkrétního, protože cítíte, že na to žáci mají, podívejte se na článek o tom, jak začít s přípravou na psaní slohů, kde najdete spoustu konkrétních tipů, jak se dá do výuky nenásilnou formou zařadit psaní, jehož ovládnutí je klíčovou podmínkou k úspěšné maturitní slohovce (z našich zkušeností vyplývá, že právě tato část maturity činí žákům s OMJ největší potíže).

Příprava do předmětů

Umožňuje-li to nastavení Vaší školy (zejména ve skupinách pro bezplatnou jazykovou přípravu) i vztahy s kolegy, je určitě vhodné se vzájemně informovat, co se žáci v jednotlivých předmětech zrovna učí, protože tím, že se budou dejme tomu některá z pravopisných pravidel učit na slovní zásobě a frázích, které zrovna probírají v jiném předmětu, daleko lépe si potom všechny informace propojí mezi sebou. Zároveň tak nenásilně dojde k opakování a upevnění látky v obou směrech. Ale pojďme si také říct, že úkolem učitele ČDJ není doučování žáků z jednotlivých předmětů. Sami mají svou obsáhlou agendu učiva, které potřebují předat, a proto je opět třeba stanovovat priority a volit to nejnutnější minimum. Slovem minimum se nenechme zmást - jedná se nejen o slovní zásobu, kterou žák využije v běžném životě, ale také o tu, kterou využívá v různých předmětech pro projev na dostatečné úrovni:

  • slova z běžného života: tužka, žlutý, dělat
  • slova z akademické slovní zásoby (využitelná napříč předměty): rozdíl, stanovený, ovlivnit

Pokud vznikne prostor pro systematickou práci se slovní zásobou jednotlivých předmětů (situace si to velmi naléhavě žádá, např. když žáci nastupují do praxí a je tedy ve hře jejich jazyková vybavenost i s ohledem na bezpečnost, nebo ve chvíli, kdy už se dostali na pokročilejší úroveň znalosti češtiny), mohou pro základní orientaci posloužit okruhy s klíčovou slovní zásobou pro jednotlivé obory. Je však třeba k nim přistupovat výběrově: když si totiž jako laik v daném oboru otevřeme některý ze slovníčků, tak polovině termínů pravdpodobně nebudeme sami rozumět (nebo si budeme významy pouze domýšlet), zároveň je však možné z termínů vypreparovat ta slova, která najdeme i v běžné slovní zásobě, např. snímače neelektrických veličin, diskrétní součástky, střídavý proud..., ta si společně vysvětlit a hlavně procvičovat jejich užití v reálných větách.
Často se ale stává, že na lekce ČDJ budou docházet žáci z různých oborů, což situaci ještě více komplikuje. Tehdy je vhodné se v co největší míře věnovat lexiku a dovednostem, které poslouží všem.

Pro některé hodiny je samozřejmě možné zvážit i práci ve skupinách podle oborového zaměření, což bude metodicky do značné míry kopírovat zásady práce v heterogenní skupině.

Uklidnění závěrem

Pokud se k výuce ČDJ dostanete, nemůžeme vám bohužel zaručit, že situace bude vždy jednoduchá. Ale dovednosti, které si při ní osvojíte, se vám budou hodit i pro všechny další skupiny: kreativita v hledání různých cest, jak předat konkrétní učivo, a stanovování priorit v rámci dlouhodobého plánu.

Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.