+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunitní tlumočníci


Při komunikaci školy s rodiči, kteří mají minimální znalost českého jazyka, může docházet ke zbytečnému nedorozumění, proto je vhodné využít tlumočníka, čímž zajistíme efektivní oboustrannou komunikaci. Tlumočnické služby jsou většinou bezplatné a mohou je využívat školy a pedagogicko-psychologické poradny. Při komunikaci s rodičem Vám může posloužit Příručka pro snazší porozumění s cizincem.

KDO JE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍK?

 • Předává přesný obsah sdělení řečníka a zároveň identifikuje a odstraňuje komunikační překážky interkulturního rázu.
 • Výborně ovládá oba jazyky, ve kterých tlumočení probíhá, a také tlumočnické techniky.
 • Volí vhodné jazykové prostředky.
 • Umí jasně popsat, jaké jsou rozdíly mezi českým školským systémem a školským systémem ve zemi původu vícejazyčného žáka.
 • Tlumočí nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené, jejichž znalost může být nezbytná k vzájemnému porozumění.
 • Má povinnost se ve své profesi stále vzdělávat.
 • Řídí se etickým kodexem - má povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit informace, které se dozví během tlumočení. Výjimkou jsou případy, kde by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Více o náplni práce komunitního tlumočníka a konkrétní praxi se můžete dočíst v naší publikaci Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

JAK VYUŽÍT KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ VE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍCH?

 • při zápisu do školy,
 • při úvodním informačním setkání s rodiči,
 • během rodičovských schůzek,
 • při výchovných komisí,
 • u konzultací v psychologicko-pedagogických poradnách (můžete zhlédnout naše video na téma Zkušenosti s tlumočením v PPP),
 • u nostrifikačních zkoušek,
 • překlady drobných materiálů/dokumentů, které zprostředkovávají komunikaci mezi školou a rodiči vícejazyčného žáka, např. vstupní krátké informace pro rodiče žáků a předškoláků, zprávy pro rodiče, pozvánky na rodičovské schůzky, školní akce apod.

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT K DISPOZICI PROFESIONÁLNÍHO KOMUNITNÍHO TLUMOČNÍKA, NEŽ ABY TLUMOČILI ČLENOVÉ RODINY?

Pokud tlumočí blízká rodina, je pravděpodobné, že osobní vztah by mohl vést ke ztrátě profesionality, nestrannosti a nezávislosti. Je důležité zdůraznit, že pouhá komunikační znalost obou jazyků, a u češtiny bývá tato znalost někdy nižší, není dostatečná pro převod obsahu sdělení v plnohodnotné formě. Může dojít lehce ke zkreslení, ke zdůraznění jiných částí sdělení než mluvčí zamýšlel, a snadno tedy způsobí nedorozumění, než aby jej odstranil. Rodinní příslušníci také vstupují do komunikace mnohem aktivněji, sami odpovídají na otázky, na které si myslí, že znají odpověď, přebírají mnohdy i rozhodování a některý obsah sdělení se tak k rodičům vůbec nedostane.

PROČ BY NEMĚLY TLUMOČIT DĚTI?

Děti nejsou pro tlumočení vhodné (pokud se nejedná o pouhou instrukci: “Otevřete si sešity.”) z mnoha důvodů. Nemají dostatek zkušeností a znalostí, nejsou na mnohé situace dostatečně sociálně vyzrálé, mohou se dopouštět faktických chyb, které si neuvědomují. Jsou uměle stavěny do role dospělého, neuvědomují si zodpovědnost, kterou tím přebírají, nejsou schopny vyhodnotit určitý kulturní kontext, který se může k situacím vázat a mohou tedy omylem (nebo i záměrně, např. ve snaze zmírnit situaci či ochránit smutnou maminku) zkreslit obsah sdělení. Děti jsou dětmi a neměly by být ani při dobrém úmyslu stavěny do role tlumočníka, který si často musí umět udržet odstup při emočním výbuchu jednotlivých aktérů, při projevech smutku, agrese. Je těžké pro něj rozpoznat, že tyto projevy nejsou míněny proti němu samotnému. Mnohdy i děti samy dostatečně neovládají český jazyk.

V obou případech se jedná o osoby, u nichž nelze předpokládat, že budou tlumočit s interkulturní citlivostí, zvládnou různé tlumočnické situace, předají informace srozumitelně a budou se držet etického kodexu.

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBU KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ

Organizace Místo Jazyky
Národní pedagogický institut (NPI) celá ČR podle regionu
Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) celá ČR podle regionu
Charita ČR celá ČR, infolinka ukrajinština, mongolština, vietnamština
Volání pro Ukrajince celá ČR ukrajinština
Některé městské úřady celá ČR dle regionu
Integrační centrum Praha Praha nebo telefonicky arabština, čínština, ruština, ukrajinština, vietnamština, angličtina
InBáze Praha ruština, španělština, angličtina, ukrajinština, gruzínština
South East Asia - liaison (SEA-l) Praha vietnamština - služby jsou zpoplatněny
Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace Praha a Středočeský kraj ruština, ukrajinština, angličtina, španělština, vietnamština, mongolština
Poradna pro integraci Praha, Ústí nad Labem angličtina, ruština, ukrajinština, španělština
MOST PRO, o.p.s. Pardubice mongolština, vietnamština, ruština, bulharština, ukrajinština, rumunština, angličtina

Můžete se zkusit obrátit také na další organizace.

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.