+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunitní tlumočníci


Komunitní tlumočník nejen předává přesný obsah sdělení řečníka, ale je také schopen identifikovat a odstranit komunikační překážky interkulturního rázu, čili do svého překladu zahrnuje i kulturní rozměr každého sdělení. Zároveň je úkolem tlumočníka zvolení vhodných jazykových prostředků, neboť se velmi často jedná o interakci mezi cizincem, který si není plně vědom svých práv a jeho komunikačním partnerem, který není zvyklý jak na komunikaci s cizinci, tak na přítomnost tlumočníka.

„Komunitní tlumočníci si naopak s „pouhým tlumočením“ často nevystačí, protože tlumočí v nevyvážené situaci, kdy mezi účastníky komunikace existují značné kulturní a často i sociální rozdíly a poměr sil mezi nimi není vyrovnaný. Proto je u komunitního tlumočníka na místě větší aktivita a vlastní iniciativa, aby zabránil nedorozumění, které v takové situaci může vzniknout. Je žádoucí, aby oběma stranám vysvětloval rozdíly vyplývající z odlišnosti jejich kultur, cizinci vysvětloval a mnohdy i zjednodušoval složitý úřední jazyk instituce a naopak jeho případné nesouvislé vyjadřování přeformuloval tak, aby zástupci instituce „dávalo smysl“. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o úpravu formy, nikoli obsahu sdělení – do toho tlumočník zasahovat nesmí.“ (Holkupová, J., Komunitní tlumočení, 2014)

Kdo jsou komunitní tlumočníci?

  • výborně ovládají češtinu a svou mateřštinu,
  • tlumočnické techniky,
  • umí jasně popsat, jaké jsou rozdíly mezi českým školským systémem a školským systémem ve své zemi původu,
  • jsou schopni tlumočit nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené, jejichž znalost může být nezbytná k vzájemnému porozumění,
  • mají povinnost se ve své profesi stále vzdělávat.

Služba komunitního tlumočení:

Neutrálnost a nestrannost - nepracují pro osoby známé a blízké, díky tomu mají obě strany jistotu, že překlad je přesný a tlumočník nemění obsah tlumočeného rozhovoru ve prospěch kterékoliv z komunikačních stran Řídí se etickým kodexem - mají povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit informace, které se dozvěděli během tlumočení. Výjimkou jsou případy, kde by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Jak využít komunitní tlumočení ve vzdělávacích institucích?

tlumočení při zápisu do škol během rodičovských schůzek, výchovných komisí u konzultací v Psychologicko-pedagogických poradnách či u nostrifikačních zkoušek překlady materiálů/dokumentů/formulářů, které zprostředkovávají komunikaci mezi školou a rodiči žáka cizince – např. školní řád, všeobecné informace pro rodiče žáků a předškoláků, dopisy pro rodiče nebo dokonce korespondenci mezi rodiči a školou, pozvánky na rodičovské schůzky apod.

Z praxe

V roce 2013 realizovala META projekt Cizinci jako komunitní tlumočníci, v rámci kterého proškolení komunitní tlumočníci působili na různých školách, většinou ve spolupráci se sociálními pracovníky METY, ale často i sami na základě poptávky konkrétních škol. Co se dařilo školám/učitelům díky komunitním tlumočníkům: vysvětlit rodičům, jakou podporu dostanou jejich děti na ZŠ (asistent pedagoga, výuka ČJ, dobrovolníci atd. informovat rodiče o prospěchu žáků, vysvětlit jim vyrovnávací plány a jiné podpůrné nástroje při jejich začleňování do vzdělávacího systému Zvláště oceňovanou byla kombinace překladu pozvánky na rodičovskou schůzku spolu s nabídkou tlumočení během samotné schůzky. Užitečnost služeb komunitních tlumočníků i u institucí, kde cizinci tvoří jen malou část klientů, vhodně ilustruje zpětná vazba od pracovníka Jedličkova ústavu, ve kterém tlumočila komunitní tlumočnice vietnamského jazyka v rámci již zmiňovaného projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci: „Vaši organizaci jsme zkontaktovali z důvodu integrace chlapce s tělesným postižením vietnamského původu do běžné ZŠ. K tomu, aby naše poradenské služby byly plnohodnotné, jsme potřebovali získat kvalitní informace od rodiny, která český jazyk aktivně nepoužívá […]. Tlumočnice sehrála velkou roli přímo při diagnostikování dítěte, při kontaktu se školou, a při dojednávání dalších postupů spojených s integrací.“

Pod ikonou Ke stažení najdete newslettery věnované tematice komunitního tlumočení v prostředí škol.

Organizace, které poskytují službu komunitní tlumočení:

NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci, případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.

Více k tématu

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.