+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurikulum ČDJ pro SŠ


Předkládané kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro SŠ slouží jako opora pro ty, kteří učí ČDJ na středních školách, doučují či asistují žákům s OMJ. Ne vždy se totiž v této situaci ocitají plánovaně, často se rekrutují z řad učitelů češtiny či cizího jazyka, což jim však samo o sobě nedává automatické znalosti o principech výuky ČDJ (viz kap. 7 Učíme češtinu nejen v češtině).

Kurikulum je vlastně doprovodný rozšířený popis k sylabům ČDJ a soupisu konverzačních témat. Zevrubněji popisuje témata zařazená do sylabů a zároveň je zasazuje do celkového kontextu tak, aby čtenáři bylo jasné, jak jsou jednotlivé elementy mezi sebou propojeny a proč.

Obsah kurikula, potažmo sylabů, navazuje na učebnici Levou zadní I. Vycházíme totiž z předpokladu, že pokud se na střední škole ocitne úplný začátečník, získá potřebné znalosti ČDJ právě z témat/obsahu této učebnice a doplňkových materiálů. Ta ovšem končí na úrovni A1-A2, kde vzniká “šedá zóna”. Nastoupí-li totiž na střední školu žák, který už trochu česky umí, potřebujeme na rozdíl od běžného postupu češtiny jako cizího jazyka rozvíjet nejen běžné dovednosti s použitím standardních učebnic pro úroveň B1, ale také společně se žákem pracovat na tom, aby se ČDJ postupně co nejvíc přibližovala k obsahu běžného předmětu Český jazyk a literatura.

Kurikulum je rozděleno podle jednotlivých čtyř ročníků střední školy. Každý z nich má svou orientační úroveň, na které by se žáci měli na počátku roku pohybovat. Tato úroveň je však pouze orientační, neboť pokud výuka ČDJ probíhá ve vícečlenné skupině, není možné spoléhat na to, že úroveň všech účastníků bude jednotná, nehledě na to, že ani každý jeden žák nemusí mít všechny řečové dovednosti stejně silné.

V části Analýza situace se na jazykové výzvy v průběhu daného ročníku díváme z perspektivy žáka a v jednotlivých bodech popisujeme, co je pro něj klíčové. Jakkoliv by bylo lákavé veškeré dovednosti začít rozvíjet již od prvního ročníku, jsme zastánci postupného nabalování a budování solidních základů, bez nichž se žák nemůže dál jazykové rozvíjet.

Část Cíle je zaměřena na to, co by si měl žák osvojit z pohledu učitele. Jednotlivé cíle se pak odvíjejí od konkrétních témat v sylabu.
Popis sylabu obsahuje stručnou deskripci toho, čím jsou konkrétní jazykové cíle pro daný ročník typické, neboť priority se v průběhu celých čtyř let postupně přelévají od základů ČDJ přes postupné přibližování k ČJL až po požadavky jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL. Jak již z tohoto popisu vyplývá adresátem kurikula jsou primárně učitelé ČDJ ze škol s maturitními obory, avšak jako inspirace možného postupu může posloužit i učitelům žáků z nematuritních oborů.

Za gró celého kurikula pak můžeme považovat části Řečové dovednosti a Vybrané řečové roviny, kde je zevrubně a obecně popsáno to, co se v samotných sylabech objevuje ve formě stručného výčtu témat. Jednotlivé jevy jsou vybrány z hlediska potřebnosti a toho, jak odpovídají jednotlivým úrovním pokročilosti. V opětovném zařazování některých jevů napříč různými ročníky jsme se snažili reflektovat jak jejich obtížnost, tak nutnost bezproblémového ovládnutí. Někde tedy učitele přímo vedeme k tématům, ke kterým je dobré se vracet, ale tento seznam mohou pak oni sami individualizovat na míru danému žákovi nebo skupině. Jednotlivé výzvy se zcela jistě mohou lišit např. podle toho, zda je mateřský jazyk žáka slovanský či neslovanský, a proto nepovažujeme kurikulum za jedinou správnou cestu k cíli, ale řekněme za takovou první orientační tabuli s mapou, která “unavenému turistovi” alespoň naznačí směr.

Kurikulum a sylaby se pochopitelně dají využít primárně jako podklad pro výuku ČDJ a s touto motivací byly rovněž sepsány a testovány, ale mohou rovněž posloužit jako inspirace např. v situacích, kdy potřebujeme nově příchozího žáka, který už má nějakou znalost, diagnostikovat a naplánovat další postup jazykové podpory. Situaci mírně/středně pokročilých žáků totiž považujeme za velmi ošemetnou v tom smyslu, že se můžeme snadno nechat ukolébat dojmem, že už přece něco umějí, ovšem při letmém pohledu na seznam témat je jasně patrné, že prostor pro společnou práci i v tomto případě zůstává poměrně rozsáhlý.

Pro kurzy ČDJ na SŠ - ke stažení:

Rychlokurz pro začátečníky
Sylaby (1.-4. ročník) Kurikulum (1.-4. ročník)
1. ročník 1. ročník
2. ročník 2. ročník
3. ročník 3. ročník
4. ročník 4. ročník
Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.