+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Logopedická podpora dětí s OMJ


Jak efektivně pracovat s dětmi s narušenou komunikační schopností?

Podporu jazykového vývoje potřebují všechny děti bez rozdílu. Dětem s OMJ a se SVP může zacílení na rozvoj komunikačních schopností pomoci získat sebevědomí, usnadnit jim adaptaci v kolektivu i celý proces vzdělávání.
Rozvoj řeči je nedílnou součástí většiny činností v MŠ a v souladu s RVP PV je třeba zaměřit se komplexně na všechny roviny jazyka. Pro přirozené osvojování jazykových dovedností je důležité vytvoření příznivých podmínek v MŠ. Jedná se především o stimulaci tělesného i duševního vývoje dítěte a respektování jeho vývojových specifik a možností.

Vývoj řeči dítěte můžeme sledovat v jednotlivých jazykových rovinách

Foneticko-fonologické – výslovnost, zvuková stránka řeči a její sluchové rozlišování
Lexikálně-sémantické – gramatika a stavba vět
Morfologicko-syntaktické – slovní zásoba a porozumění významu slov
Pragmatické – komunikace, schopnost vyjádřit se

Děti jsou v předškolním věku obzvláště citlivé na jazyk, vhodný jazykový vzor a dostatečný kontakt s konkrétním jazykem je v tomto období zásadní podmínkou jazykového vývoje. Díky tzv. fonematické citlivosti si mohou osvojit korektní výslovnost bez cizího přízvuku, správnou intonaci a rytmickou stránku jazyka mnohem snáz než dospělí. Je třeba si uvědomit, že v případě dětí s OMJ je právě pedagog v MŠ osobou, která utváří vztah dítěte ke druhému jazyku a je pro něj často jediným jazykovým vzorem.

Doporučené zásady pro vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj řeči dětí

  • Přiměřenost - nezapomínáme, že méně je někdy více, nepřetěžujeme děti
  • Jednoduchost – používáme krátké věty bez zdrobnělin, soustředíme se na hlavní informaci, kterou chceme dítěti předat
  • Srozumitelnost – ověřujeme si, zda se dítě orientuje v pokynech a dle svých možností začíná rozumět, využíváme neverbální komunikaci
  • Názornost – využíváme názorné pomůcky, předměty, konkrétní situace
  • Motivace – uvědomujeme si, že zaujaté dítě se více soustředí a učí
  • Relaxace – myslíme na odpočinek a uvolňovací techniky

Péče logopeda se často z kapacitních důvodů omezuje na frekvenci měsíčních návštěv, což pro děti s OMJ není dostačující. Na rozdíl od českých dětí nemohou tyto děti pravidelně pracovat doma s rodiči, neboť komunikačním jazykem v rodině není čeština. Na základě doporučení klinického logopeda mateřské škole však může probíhat na každodenní bázi komplexní jazyková podpora vedená nejen logopedickými asistenty, ale i proškolenými pedagogy. Tato podpora může mít různou formu:
V praxi mateřských škol se osvědčily jazykové chvilky, kdy si pedagog nebo asistent vyšetří např. v rámci volné hry 5 minut denně na konkrétní dítě. Může se připojit do jeho hry, pozorovat dítě a komentovat, co dítě právě dělá. Spolupracujícím dětem lze nabídnout krátkou jazykovou hru.

V mateřské škole mohou probíhat kolektivní logopedická cvičení. Při povídání s dětmi v kruhu lze zapojit oromotorická a dechová cvičení či pohybové říkanky. Při komunikaci dítě neopravovat, neupozorňovat na vady výslovnosti, doporučujeme zopakovat po dítěti s korektní výslovností.

V případě potřeby je vhodné dětem s OMJ a se SVP věnovat individuální péči. Velmi důležité je u nich zaměření na sluchovou diferenciaci. Nedílnou součástí rozvoje sluchového rozlišování je například rytmizace, která úzce souvisí s rituály. Pedagog může nabízet dětem smyslové, hudební či pohybové hry. Efektivní způsob činností zaměřený na paměť, zpěv a sluchové rozlišování je dramatizace.

Trénink fonematického sluchu u dětí předškolního věku je nezbytný pro hlubší pochopení jazykových mechanismů a budoucí schopnost číst a psát. Pomocí fonematického uvědomování u dětí rozvíjíme interkulturní vnímání a jazykový cit.
V rámci přípravy dětí v povinném předškolním vzdělávání doporučujeme zařazovat materiály, které hravou formou rozvíjejí slovní zásobu dětí a které umožňují diferencovat podle jazykové úrovně dětí. Do předškolní přípravy je vhodné zařadit cvičení na dějové posloupnosti a logické řady. Při těchto aktivitách s dětmi s OMJ je třeba co nejvíce mluvit.

Tipy na jazykové hry

Využíváme karetní hry typu pexeso, hra Dobble, Kimova hra atd.

Prohlížíme si s dětmi obrazové encyklopedie s tematickou slovní zásobou, vhodné jsou ty s bílým pozadím, které neodvádí pozornost dítěte od představované slovní zásoby.

Pracujeme s logopedickými sešity a materiály. Při práci s dětmi s OMJ se osvědčily například knihy logopedky Ester Staré (Žvanda a Melivo, Povíš mi to?) nebo Kateřiny Slezákové (Mluv se mnou…) apod.

Můžeme také využít Pracovní listy pro nečtenáře rozdělené dle tématu či obsažené gramatiky. Jejich součástí jsou metodická doporučení, zaměření na jazykové cíle a diferencování aktivit pro různé jazykové úrovně.

Kateřina Poupě, Pavlína Matoušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.