+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Mediální výchova


Média jsou dnes již nedílnou součástí našeho každodenního života, jsou pro nás hlavním zdrojem informací a zkušeností. Média pro nás mají čím dál větší socializační důležitost, mají vliv na chování jednotlivce, ale i celé společnosti, ovlivňují také kvalitu našeho života. Média jednoduše hýbou našimi životy a ani při výuce bychom se jim neměli chtít vyhnout. Naopak!

Aby se naši žáci v 21. století dokázali uplatnit, musí umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. K tomuto účelu slouží právě průřezové téma Mediální výchova.

Mediální výchova je důležitou součástí vzdělávání všech žáků, kterým dává do života praktickou průpravu. Žákům s odlišným mateřským jazykem však může mediální vzdělávání nabídnout další možnost rozvoje jazyka a komunikace, začlenění do kolektivu a potvrzení vlastní identity.

Mediální výchova pomáhá žákům s OMJ zejména proto, že:

  1. klade důraz na vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a používání odpovídajících výrazových prostředků
  2. klade důraz na osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace
  3. rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
  4. rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci
  5. napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace (viz RVP ZV)

Realizovat průřezové téma Mediální výchova lze mnoha způsoby, je však plně v rukou pedagogů dané školy. Na této stránce najdete zajímavé odkazy k materiálům a tipům plně využitelným ve výuce.

Ukázky pracovních listů:
1. Jan Palach - práce s wikipedií
2. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)

Obecné informace k průřezovým tématům (včetně Mediální výchovy) a ukázkové materiály najdete na stránkách Průřezová témata. Průřezovým tématům se také věnuje projekt Člověka v tísni Varianty.

Podklady pro výuku mediální výchovy včetně mnoha zajímavých odkazů pak najdete na stránkách Otevřeného vzdělávání.
Náměty do hodin mediální výchovy pak můžete vidět na stránkách Mediální výchova a mediální gramotnost Fakulty sociálních věd UK.

Metodickou příručku mediální výchovy a pracovní listy k mediální výchově pak najdete na stránkách Metodické a informační podpory mediální výchovy. Mediální výchově se pak věnuje také portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování v části Čtenářská gramotnost-mediální výchova.

Kritické myšlení a mediální gramotnost podporuje také Jeden svět na školách, konkrétně v projektu Mediální vzdělávání. Pro pedagogy připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací semináře a organizují Týdny mediálního vzdělávání. Pedagogové se pak mohou účastnit i různých seminářů k problematice výuky mediální výchovy na školách. Jeden svět na školách také poskytuje zdarma ke stažení publikace k výuce mediální výchovy.

Při výuce mediální výchovy lze také využít server zvolsi.info, kde naleznete mediální příručku pro každého Surfařův průvodce po internetu.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.