+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodiky pro práci s třídním kolektivem s dětmi s OMJ


V minulých letech, na základě zvyšujícího se zájmu základních škol o téma klima třídy s dětmi s OMJ, vytvořila společnost Meta o.p.s. tři metodiky pro práci s třídním kolektivem s dětmi s OMJ. Metodiky byly pilotovány na několika pražských základních školách.

Všechny metodiky cílí na podporu dětí s OMJ v nové skupině vrstevníků tak, aby si v ní děti s OMJ dokázaly najít své bezpečné místo a společně se s celým kolektivem podílelo na podpoře dobrého klimatu třídy.

Dítě s OMJ, stejně jako každé jiné dítě, se potřebuje ve škole především cítit přijaté a vítané. Potřebuje navázat vztahy se spolužáky a najít si mezi nimi kamarády. Celková spokojenost dítě motivuje k zapojení do společných činností a k učení. Tomu může napomoci nejen individuální podpora a péče ze strany učitelů, ale také pravidelná, a pokud možno dlouhodobá práce s celým kolektivem dětí, která prospívá nejen samotnému dítěti s OMJ, ale i všem ostatním.

Všechny aktivity jsou vytvořeny tak, aby se mohly děti s OMJ plnohodnotně zapojit. K tomu jim dopomáhá zejména velké množství obrázkových příloh.

V průběhu aktivit je důležité dbát na jakékoliv zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do spoluutváření vrstevnické skupiny. Není třeba klást si příliš vysoká očekávání od dětí, ani od sebe samotných. Důležité je hlavně přirozené a nenucené zapojení dětí s OMJ, aby se cítily být od počátku přijímány a součástí kolektivu.

Učitelé jsou ve škole pro děti důležitým průvodcem. Mohou pomoct dětem náročné situace zvládnout co nejlépe. Důležité také je, aby tato témata učitelé s dětmi rozvíjel i nadále, tedy během celého školního roku.

Metodický materiál Adaptační aktivity pro 1. a 2. třídy ZŠ s dětmi s OMJ se skládá z 5 tematických celků, časově odpovídajících 5 vyučovacím hodinám, které na sebe navazují. Témata se zaměřují na vzájemné poznávání a kooperaci, na nastavení komunikačních pravidel, pravidel respektující komunikace a podpory spolupráce mezi dětmi. Jednotlivé lekce se dotýkají také témat sebepoznávání, poznávání druhých, emočního prožívání a předcházení a řešení konfliktů.

Celý soubor 5 lekcí je možné uskutečnit dvěma způsoby:

A) aktivity na 1 týden = všechny lekce uskutečníte v jednom týdnu (1 lekce denně)

  • program probíhá první či druhý týden nového školního roku
  • týdenní varianta je rychlejší, ale náročnější na čas

B) aktivity na 5 týdnů = jedno téma je určené na jeden týden (1 lekce týdně)

  • během týdne zahrnujeme aktuální téma do různých aktivit v jednotlivých předmětech
  • 5týdenní varianta je koncipován tak, aby pokryla téměř celé adaptační období (cca 6 týdnů)

Metodické materiály Zdravý třídní kolektiv s dětmi s OMJ pro 1. stupeň ZŠ a Zdravý třídní kolektiv s dětmi s OMJ pro 2. stupeň ZŠ se skládají z 10 tematických celků, časově odpovídajících 10 vyučovacím hodinám, které na sebe navazují. Témata se zaměřují na nastavení základních pravidel pro třídnické hodiny a celkovou komunikaci ve třídě, sebepoznávání, poznávání druhých, hledání společného, emoční prožívání, předcházení a řešení konfliktů a získávání pozitivních společných zážitků.

Lekce je možné realizovat dvěma způsoby a jsou vhodné do třídnických hodin:

  • 1x týdně po dobu prvního pololetí (adaptační období září – listopad) = 10 týdnů
  • 1x měsíčně po dobu jednoho školního roku (září – červen) = 10 měsíců

Metodiky je možné zakoupit na webu META o.p.s.

Klára Havrdová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.