+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nastavení systémové podpory ve výuce


Úspěšnost zapojení vícejazyčných žáků (s odlišným mateřským jazykem) do výuky ovlivňuje mnoho faktorů, na které je potřeba myslet. Žáci pochází z odlišného jazykového prostředí, tzn. že sami nerozumí probírané látce, ale nerozumí jí ani jejich rodiče, a to nikoliv fakticky, ale kvůli jazykové bariéře. Žáci jsou na úkoly doma často sami, proto dáváme takové, které také sami mohou zvládnout.
Žáka ovlivňuje také odlišné kulturní prostředí, ze kterého pochází. Ať už na obecné úrovni (mohou být vyznávány odlišné hodnoty, normy i ideje), tak i na zcela konkrétní – zejména odlišné historické souvislosti a učivo ze země původu, které je vždy zaměřeno regionálně (stejně jako v ČR). Původní znalosti a dovednosti žáků se mohou lišit i v dalších oblastech (přírodopis, názvosloví v chemii, státní uspořádání, chápání postavení ve společnosti apod.). To vše vstupuje do výuky a pedagog potřebuje s odlišnou perspektivou žáka počítat.
V části vykořenění popisujeme, jak moc ovlivňuje migrace do nové země žákovu psychosociální pohodu. To má pak samozřejmě dopady na jeho chování i prospěch. Stejně tak může být ovlivněn sociálním postavením rodiny a s ní spojené priority rodiny (což má ještě větší vliv na školní úspěšnost než jazyková bariéra). Školní úspěšnost je ovlivněna také pochopitelně jeho vlastním osobnostním nastavením, motivací, dovednostmi a znalostmi. Ty ale mohou být zastřeny náročnou situací, které žák čelí. Tématu školní úspěšnosti jsme se věnovali na mezinárodní konferenci 2020.
V článku Zapojení do výuky na ZŠ a SŠ popisujeme, jak přistupovat k výuce, pokud jsou na ni přítomní vícejazyční žáci. Jaké ale zvolit nástroje, abychom byli schopni v něm stanovené/uvedené uvedené principy realizovat?

Ve školním vzdělávacím plánu (ŠVP) může být popsáno, jak se ve škole nastavuje celková systémová podpora pro vícejazyčné žáky. Pro inspiraci se můžete podívat na ukázkový plán ze ZŠ Mráčkova.

Můžete se podívat na náš INFOBALÍČEK, v němž najdete užitečné odkazy k dlouhodobé systémové podpoře u vícejazyčných žáků.

PLÁNY PODPORY

Abychom poskytli vícejazyčnému žákovi co nejodpovídající podporu ve výuce, musíme zjistit detailně současnou jazykovou vybavenost a udělat si o něm komplexní představu (co má rád, co ho baví, jak komunikuje, jak se chová apod.). Proto doporučujeme sestavit
jazykovou a pedagogickou diagnostiku, z jejichž výsledků pak můžeme vytvářet různé druhy plánů podpory: plán pedagogické podpory (PLPP), plán jazykové podpory (PJP) či individuální vzdělávací plán (IVP).
V plánech podpory si nadefinujeme způsoby podpory, cíle ve vzdělávání, ideálně včetně konkrétních výstupů, a také způsoby hodnocení. Spolupracujeme se všemi učiteli, kteří žáka vzdělávají, včetně učitele češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), výchovného poradce, případně koordinátora inkluze/žáků s OMJ a sdílíme s nimi výsledky z diagnostik a plánů podpor. Společně pak také hledáme nejlepší způsoby podpory napříč veškerou výukou, která se reflektuje i při tvorbě plánu podpory.
Jazyková diagnostika slouží také k tomu, abychom určili rozsah jazykové přípravy dle §20, pokud se jí bude vícejazyčný žák účastnit.

Nastavení jazykové podpory dle §20

Pro nově příchozí žáky s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců zajistí krajský úřad se zřizovatelem školy bezplatnou výuku českého jazyka tzv. jazykovou přípravu. Pokud je ve skupině jazykové přípravy místo, může být do ní zařazen i vícejazyčný žák, který nesplňuje podmínky pro zařazení (tzn. je v ČR delší dobu, nebo má české občanství). Detailnější informace o této podpoře najdete v článku Jazyková podpora dle §20. Když pro tyto žáky místo není, doporučujeme využít podporu z §16 školského zákona.

Nastavení jazykové podpory dle §16

Žáci ZŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, délku vzdělávání v ČR či jiná kritéria. Vyhláška č. 27/2016 mluví o žácích s OMJ jako o "žácích s neznalostí/nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka". Tito žáci jsou tedy považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PŘEHLED PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ (PO)

Detailnější informace najdete v článku Jazyková podpora dle §16.

DALŠÍ MOŽNÁ PODPORA

Možné je také z projektů nabídnout dětem i doučování, jako prevenci školní neúspěšnosti. Osvědčily se čtenářské kluby, doučování, ale i široká paleta volnočasových aktivit. V těchto realizovatelných aktivitách se může pomoct vícejazyčným žákům s úkoly, se slovní zásobou a rozvojem jazyka, nebo se spolupracuje a navazuje na učitele ČDJ apod. Aby spolupráce byla co nejvíce systematická, může se vést sdílená třídní kniha o tom, co žák zvládá, co potřebuje, jakému tématu se zrovna věnuje atd.
O různých možnostech financování jazykové podpory se dozvíte v našem článku. Velkým přínosem jsou pro tyto žáky také další osoby ve škole, které mohou přispět k celkové pohodě, porozumění a vzájemné spolupráci: dvojjazyčný, školní nebo běžný asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog, školní psycholog a další.

HODNOCENÍ

Hodnocení dětí, které neovládají vyučovací jazyk, je pro mnoho učitelů velký oříšek. Je dobré vícejazyčné žáky hodnotit např. za konkrétní vybraná témata a domluvit se na jejich podpoře i s ostatními (učitel ČDJ, asistenti, ale i ostatní učitelé odborných předmětů apod.) a zejména stanovovat si reálné cíle a způsob jejich ověření.
Velkým podkladem pro hodnocení jsou výše zmíněné plány podpory, a to nejen v pololetí a na konci školního roku, ale po celou dobu školní docházky.

SPOLUPRÁCE S UČITELEM ČDJ

Učitel ČDJ potřebuje být v intenzivním kontaktu s ostatními pedagogy. Je to proto, že učí češtinu děti, které zároveň chodí do běžných hodin ostatních učitelů. Jeho pozice se dá připodobnit ke speciálnímu pedagogovi, který si může brát děti z hodin a podporovat je. Při nástupu učitele ČDJ do školy je důležité informovat ihned celý pedagogický sbor o jeho pozici a náplni práce. Potřeba je také definovat obsah a rozsah spolupráce s učiteli.
Primárním úkolem učitele ČDJ je učit děti komunikovat, rozumět, číst a psát v češtině. Ale protože je druhým záměrem děti co nejdříve připravit na zvládání běžné výuky, řeší každý učitel ČDJ také slovní zásobu a gramatiku potřebnou k porozumění učiva z běžných předmětů. To je ale možné jen do určité míry, která je často předmětem vyjednávání s učiteli. Učitelé ČDJ naráží na očekávání ostatních učitelů, že naučí děti kromě jazyka také obsahům běžných předmětů. Jak již ale bylo zmíněno v článku Zapojení do výuky na ZŠ a SŠ, není to možné.
Učitel ČDJ se může domluvit s vybranými učiteli na podpoře žáka na konkrétním tématu, jazykovou stránku společně při výuce proberou a žák tyto jazykové (a trochu obsahové) dovednosti uplatní ve výuce daného předmětu. Dojde tak k propojení výuky ČDJ a obsahu ostatních předmětů. Na základě obsahu z předmětů, jako je např. Člověk a jeho svět/Přírodopis/Dějepis, si žák s OMJ osvojí slovní zásobu a jazykové struktury, které se v daných tématech objevují, a tím si rozvíjí jazyk potřebný pro začlenění do běžné výuky.
Celá výuka ČDJ směřuje k začlenění do výuky, zpočátku zejména z hlediska komunikačních dovedností a základního porozumění. Záleží ovšem na vzájemné domluvě a na tom, zda má učitel ČDJ ve výuce čas, jakou má žák jazykovou úroveň a jak je výuka ČDJ organizovaná — zda je individuální, nebo skupinová.
I když učitel ČDJ může do značné míry pomoct s předučením potřebné slovní zásoby a jazykových konstrukcí, nemůže vícejazyčného žáka učit obsahy ostatních předmětů. Klíčová je tedy domluva učitele daného předmětu a učitele ČDJ, která by měla obsáhnout nejen to, co učitel ČDJ může předučit, případně doučit, ale také to, co už není v kompetenci učitele ČDJ a co už konkrétní žák zvládne za podpory učitele odborného předmětu v rámci běžné výuky. To znamená, že do spolupráce učitele ČDJ a ostatních učitelů patří také nastavení cílů odpovídajících aktuální jazykové úrovni žáka. O té má samozřejmě největší přehled učitel ČDJ.

Kdy může být žák postupně začleněn do více předmětů běžné výuky?

To je velmi individuální a klíčové je hledisko míry zapojení žáka ve třídě. Pokud žák sice moc nerozumí, ale učitel ve třídě je schopný a ochotný mu učivo přizpůsobovat a pracovat s ním adekvátně jeho znalosti češtiny, může se snižovat rozsah výuky ČDJ. Je dobré, když se učitel ČDJ půjde podívat do výuky a v hodinách sleduje, jak se dítě zapojuje, jakým způsobem učitel dítě zapojuje a přizpůsobuje výuku. V případě, že se žáci zapojovali, a i učitelé byli toho názoru, že by měli být žáci více ve třídě, „aby jim neuteklo učivo, aby psali test“ atp., může se snižovat počet hodin ČDJ.

Pokud žák do velké míry nerozumí, nedělá úkoly, s učitelem se nedomluví, pak je pro něj přínosnější trávit více času na lekcích ČDJ a získat jistotu v řečových dovednostech, získat školní návyky a rozšířit si slovní zásobu, aby se pak mohl vrátit do běžné výuky vybavený potřebnými dovednostmi k účasti na ní. Domníváte-li se, že je na tom žák s češtinou lépe, můžete se v hodinách ČDJ zaměřit na pokročilou gramatiku, např. podle učebnice Česky krok za krokem, Czech it up pro úrovně B1, B2 apod. Gramatika je vysvětlována s ohledem na jazykovou úroveň žáka, jehož rodným jazykem není čeština. V běžných hodinách češtiny už mu nikdo takovým způsobem gramatiku nevysvětlí. Můžete zkusit udělat naši jazykovou diagnostiku, konkrétně části 4 a 5. V části 4 je práce s odborným textem. Učitelé se tak mnohdy přesvědčí o tom, že pro vícejazyčné žáky to není úplně snadné a je třeba spíše zvyšovat úroveň češtiny v rámci jazykové přípravy.

Zuzana Hrušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.