+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Odklad povinné školní docházky


Dětem s OMJ bývá odklad školní docházky doporučován často kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka. Pokud je ale u dítěte zřejmá školní zralost, neměla by být znalost českého jazyka překážkou k nástupu do základní školy. Dítě by se pak mohlo v mateřské škole nudit a mohlo by být demotivované zapojovat se do činností. Proto je velmi vhodné dítě jazykově podporovat v průběhu celé docházky do MŠ. Přečtěte si více o výuce češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole.

Jaký je postup při stanovení odkladu školní docházky u vícejazyčných dětí?

  • Při zvažování odkladu školní docházky u vícejazyčného dítěte vycházíme z dlouhodobého pozorování, vyhodnocování pedagogické diagnostiky a plánu pedagogické podpory (PLPP).
  • Před zápisem do 1. tříd navštěvuje některé mateřské školy psycholog z ŠPZ nebo je dítě na základě doporučení pedagogů odesláno do ŠPZ a na základě testů se hodnotí školní zralost a připravenost. Když psycholog posoudí, že dítě ještě není zralé nebo připravené do první třídy, doporučí zákonnému zástupci odklad.
  • Pokud rodič váhá, zda dát dítěti odklad, nebo nastoupit na základní školu, je vhodné rodičům vysvětlit význam odborného posudku psychologa a také výhodu procvičení českého jazyka o rok déle. Má to pozitivní vliv na jazykové dovednosti dítěte a také na sebevědomí dítěte v řeči.
  • Rodiče vícejazyčného dítěte se musí dostavit k zápisu do prvních tříd - a to i v případě, že se rozhodnou zažádat o odklad.
  • O odklad povinné školní docházky žádá rodič (nebo zákonný zástupce) dítěte ředitele základní školy v době zápisu k povinné školní docházce. K žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Přípravné třídy


Rodičům vícejazyčných dětí můžete také doporučit zápis do přípravné třídy. Přípravné třídy jsou zřizovány při základních školách a jejich cílem je vývojově, psychicky a systematicky dítě připravit na vzdělávací program v první třídě základní školy. Program v přípravné třídě vychází z RVP PV, ale denní režim se již více podobá pobytu v první třídě ZŠ. Děti si pozvolna zvykají na školní prostředí a střídání činností podle rozvrhu. Prostředí třídy se také více blíží běžné třídě základní školy – děti zde mají lavice i tabuli. Přípravné třídy jsou přímo určeny pro děti s odkladem školní docházky.

Regionální rozmístění přípravných tříd však není zcela rovnoměrné. Nejprve je tedy potřeba zjistit, která ZŠ ve vašem kraji přípravné třídy nabízí a jaké je obvyklé složení dětí v těchto třídách. V některých lokalitách jsou tyto třídy více zaměřeny na děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, jinde mají přípravné třídy více zaměřené na děti s odlišným mateřským jazykem. I toto je dobré při doporučování zápisu do přípravné třídy zohlednit.

Podle informací z ČSÚ bylo ve školním roce 2021/2022 u nás zřízeno 417 přípravných tříd při 362 běžných ZŠ, což je o pětinu více než v předchozím školním roce. Do přípravných tříd chodilo 5 282 dětí. Děti mají v týdnu stejný počet hodin jako je tomu v 1.třídě ZŠ a odpoledne tráví v družině. Vyučování začíná v přípravné třídě zpravidla v 8:00, jako je tomu v základní škole.

Jak postupovat v případě, že je dítě školně zralé, ale je potřeba ho podpořit v rozvoji českého jazyka?

V některých mateřských školách se osvědčilo, když dítě v posledním ročníku MŠ bylo i v odpoledních hodinách v českém prostředí. Může to být v rámci volnočasových aktivit přímo v MŠ nebo si rodiče mohou najít pro své dítě českou „babičku“ nebo chůvu. Jejich znalost českého jazyka se pak rychleji posouvá dopředu a děti nastupují do ZŠ s mnohem lepší znalostí ČJ. Vhodné je také doporučit rodičům, aby dítě sledovalo české televizní pořady pro děti, poslouchalo české pohádky a využívalo doma výukové aplikace pro předškoláky například program < a href="https://www.vcelka.cz/cestina-pro-cizince">Včelka - čeština pro cizince. Účast na letních intenzivních kurzech češtiny pomáhá neztratit kontakt s jazykem přes letní prázdniny.

Jak postupovat u nově příchozích dětí z Ukrajiny

Vzhledem k aktuální situaci nově příchozích dětí z Ukrajiny, vydalo MŠMT metodické doporučení pro školská poradenská zařízení, kde se výslovně píše:

„Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Klientem ŠPZ může být žák, který kromě odlišného mateřského jazyka má i jiné speciální vzdělávací potřeby. Pro žáky z Ukrajiny platí, že pro přijetí do školy/třídy zřízené podle§ 16 odst. 9 školského zákonači přípravné třídy je podmínkou doporučení ŠPZ. Vystavení doporučení se řídí běžnými pravidly.

JAK JE TO S DODATEČNÝM ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Dle právní úpravy § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 564/2004 Sb. může dítě dostat dodatečný odklad školní docházky, který je bez doporučení PPP možný do konce 1. pololetí 1. ročníku ZŠ.V ideální případě je k tomuto kroku třeba přistoupit co nejdříve po začátku školního roku.

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT?
Je třeba zvážit situaci žáka nebo žákyně, aby se vyvážily negativní důsledky, které to s sebou přináší. Přesun zpět do MŠ může dítě vnímat jako vlastní selhání, trest. Dopad to může mít i na jeho spolužáky, kteří se mu mohou posmívat. Doporučujeme předem probrat situaci s dítětem a vysvětlit mu, proč je toto řešení vhodné. Nejlépe za přítomnosti tlumočníka, aby nedošlo k úniku žádné informace. Stejně tak vše vysvětlit rodičům a kolektivu třídy původní i nové v MŠ.

Barbora Dvořáková, Kristýna Chmelíková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.