+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpora vícejazyčnosti v MŠ


Proč je důležité v mateřské škole podporovat vícejazyčnost?

Děti, pro které není čeština mateřským jazykem, se mohou cítit vykořeněné, zažívat osamělost či jiné negativní pocity. Děti v předškolním věku nedokáží své pocity ještě tolik verbalizovat a stávají se tak často tichými pozorovateli – nezapojují se do společných činností, straní se kolektivu, bojí se mluvit česky nebo naopak na sebe začnou upozorňovat až příliš a začnou se u nich objevovat projevy náročného chování jako je agresivita, ubližování, vyrušování a podobně. Ve starším věku na základní škole, když máme možnost s dětmi jejich pocity komunikovat, se často setkáme s tím, že se děti s odlišným mateřským jazykem cítí ve škole izolované, unavené, bojí se komunikovat v českém jazyce, ačkoliv jazyk již na jisté úrovni zvládly, některé se dokonce za svůj mateřský jazyk stydí.

I z tohoto důvodu je dobré rozvíjet povědomí o vícejazyčnosti již v předškolním věku. Děti mohou díky svým vícejazyčným spolužákům/kamarádům získat představu o tom, že svět je barevný a pestrý a lidé se domlouvají různými jazyky, které si buďto přináší ze svého domácího prostředí, nebo se je učí v průběhu života. Pokud i české děti občas uvedeme do situace, v níž nebudou rozumět (použijeme například pohádku či písničku v jazyce kamaráda ze třídy), necháme je zažít pocit dítěte, které neumí česky, a podpoříme v nich empatii.

Pro dítě je jeho mateřský jazyk zpočátku kotvou, která vám pomůže s ním navázat vztah.
Pokud tedy znáte jazyk dítěte, které máte ve třídě, nebojte se ho použít. Pokud jazyk dítěte neznáte, určitě bude přínosné se pár slovíček v jeho jazyce naučit.

Pokud v MŠ podporujeme vícejazyčnost a multikulturalitu, posilujeme tím identitu těchto dětí, zvyšujeme jejich sebevědomí a pomáháme jim v novém prostředí lépe zakořenit

Dva úhly pohledu na vícejazyčné dítě

Když nám do třídy přijde nové dítě, je velmi důležité, jak ho dětem představíme.

Můžeme zdůraznit to, že dítě neumí česky, anebo můžeme zdůraznit fakt, že dítě umí jiný jazyk a češtinu se teprve učí. Ve třídách, kdy jsou děti vnímány jako cizinci, jejichž základní charakteristikou je to, že neumí česky, často ani děti neví, z jaké země jejich spolužák/kamarád pochází a jakým jazykem doma mluví.

Podpora vícejazyčnosti v rodině

Učitelé by měli podporovat rodiče, aby se svými dětmi mluvili svými mateřskými jazyky. Pokud vidíme, že si dítě jazyk osvojuje pomalu, např. pokud se jedná o předškoláka a máme obavu z toho, jak si poradí ve škole, můžete rodičům doporučit, aby si vyhradili určitý pravidelný čas nebo například místo (např. “český koutek”), kde s dítětem budou mluvit česky, pustí si společně českou pohádku nebo krátký film nebo si budou společně číst jednoduchou českou knížku či časopis.

Pro běžnou komunikaci s dítětem je však velmi důležité, aby rodič využíval svůj mateřský jazyk a předával tak svému dítěti i povědomí o jeho vlastní kultuře. Když totiž dítě ztratí svůj rodný jazyk, ztratí i část své identity a také kontakt s širší rodinou. Když dojde u dítěte k mezigenerační ztrátě jazyka, už se nemůže dorozumět se svými prarodiči, někdy i rodiči.

Jak můžeme vícejazyčnost v MŠ podpořit?

Zviditelnění vícejazyčnosti

 • Umístěte na hlavní vchodové dveře nápis „Vítejte“ v rodných jazycích všech dětí, které do vaší MŠ chodí nebo alespoň v některých z nich.
 • Na dveře třídy můžete umístit cedulku „tady mluvíme mnoha jazyky“ a doplnit například vlajky zemí, ze kterých děti pochází.
 • Udělejte si ve třídě vícejazyčný koutek. Můžeme zde připravit i poslech cizojazyčných pohádek či písniček a mohou zde být také cizojazyčné knížky v jazyce dětí, které máte ve třídě. Knížky si mohou samostatně prohlížet nebo pročítat s rodiči, pokud přijdou do třídy.
 • Pokud máte ve třídě větší skupinu dětí, které hovoří stejným jazykem, můžete pro ně udělat koutek mateřštiny. Tento malý ohraničený prostor dětem umožňuje si zalézt a popovídat si s kamarádem v mateřském jazyce.
 • Mějte ve třídě hračky podporující multikulturní povědomí, například panenky různé barvy pleti, puzzle Děti z celého světa, mapy světa a jiné.
 • Spolupracujte s rodiči vícejazyčných dětí, pozvěte je do MŠ, ať dětem představí svoji zemi a seznámí děti se svým mateřským jazykem a kulturou své země.
 • Využívejte vícejazyčné nápisy na nástěnce pro rodiče.
 • I přesto, že předškolní děti ještě nečtou, využijte slovní označení různých věcí, které děti obklopují v různých jazycích. Například židle/chair, stůl/table, okno/window. Vzbudíte tím zájem dětí o vícejazyčnost a sami se také obohatíte. Můžete použít samozřejmě více jazyků, podle zastoupení jazyků ve třídě.

Vzájemné učení se cizím jazykům

Do běžného dne můžete zařadit pozdravení ve více jazycích, podle toho, odkud děti pocházejí a jakými jazyky mluví, využít můžete také číslovky, dny v týdnu či jiná jednoduchá slovíčka, která se pravidelně v režimu dne opakují. Naučit se můžete také základní pokyny v různých jazycích například posaďte se / sit down, jdeme ven / we go outside a podobně.
Využít můžete také jednoduché písničky v cizím jazyce například. Clean up! – písnička na uklízení. Primárně nejde o to děti učit cizí jazyk, ale o příležitost setkat se jiným jazykem. Do programu dne můžete zařadit různé jazykové hry, např. při hře pexesa se můžete ptát vícejazyčných žáků, jak se dané slovo řekne v jejich jazyce. Nebo zkuste vymyslet hru, při které může vícejazyčné dítě mluvit svým jazykem. Vícejazyčné dítě může také ostatním dětem představit svoji oblíbenou hračku. Pokud již dítě mluví česky, může dětem o své hračce říct nejprve ve svém jazyce a poté česky.
V programu můžete využívat také různé verze téže písně ve více jazycích například při oslavě narozenin můžete využít písničku Hodně štěstí zdraví která existuje v mnoha jazykových verzích. V období Vánoc si můžete s dětmi pouštět různé světové koledy a podobně. Děti mohou samy přijít s písničkou nebo pohádkou, kterou rády poslouchají ve svém jazyce.

Používání cizích jazyků v komunikaci

 • Vytvořte v MŠ nástěnku určenou pro vícejazyčné rodiče.
 • Uspořádejte pro rodiče vícejazyčných dětí odpolední neformální setkání, přizvěte na setkání někoho, kdo vám pomůže s překladem – např. dvojjazyčnou asistentku pedagoga, paní učitelku, která se domluví více jazyky, případně pozvěte komunitního tlumočníka. Povídejte si s rodiči o přínosu vícejazyčnosti.
 • Uspořádejte společně s rodiči dětí oslavu, kam každý přinese jídlo typické pro danou zemi.

Pokud budete ve své třídě podporovat vícejazyčnost, vícejazyčné děti se v tomto prostředí budou cítit lépe a budou i vice motivovány učit se česky. Ostatní děti získají základní povědomí o jazycích kolem sebe a ve světě, bude se prohlubovat jejich pochopení pro děti, které ještě česky nemluví, seznámí se s odlišnými typy písem a naučí se nahlížet na vlastní jazyk z jiného úhlu pohledu. Vícejazyčné prostředí tak prospívá všem dětem ve třídě.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.