+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Postup pro ŠPZ - poradenské služby


Školským poradenským zařízením (ŠPZ) byly doporučeny postupy v souvislosti s poskytováním poradenských služeb dětem/žákům z Ukrajiny. Přestože je v metodice uvedeno, že ŠPZ budou poskytovat služby pouze ve výjimečných případech, a to u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je třeba stále myslet i na žáky, kteří potřebují podporu dle §16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. i bez přidružených speciálních vzdělávacích potřeb. Poskytování poradenských služeb se řídí běžnými pravidly, tedy i v případě posuzování školní zralosti či doporučení do přípravných tříd.
Jak z metodiky také vyplývá, je žádoucí, aby ŠPZ zmapovala současnou situaci v daném regionu a adekvátně se na příslušné potřeby terénu snažila reagovat.

Po nástupu do vzdělávání se doporučuje zajistit postupnou adaptaci dětí z Ukrajiny na české prostředí těmito způsoby:

 • systém jazykové přípravy češtiny jako cizího jazyka podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb. a § 10 až 11b vyhlášky č. 48/2005 Sb. a v blízké době také podpora pro žáky střední školy,
 • upřednostnění podpůrných opatření 1. stupně (realizuje škola bez doporučení ŠPZ), např. plán pedagogické podpory, pedagogická intervence zaměřená na jazykové vzdělávání i podporu sociálních vazeb, úpravy metod výuky a organizace vzdělávání, využívání různých forem hodnocení atd.
 • adaptační období podle § 3 „Lex Ukrajina pro školství“ (školy mohou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah ŠVP jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka).

Pokud jsou tato opatření nedostačující, je vhodné situaci žáka konzultovat se ŠPZ, případně realizovat odbornou diagnostiku. Od 1. září 2021 se podpora vzdělávání v oblasti češtiny jako cizího jazyka vztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání a žáky základní školy (v prvních 24 měsících od zahájení vzdělávání v ČR). Více o poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním
a základním vzdělávání se dočtete v článku Financování jazykové přípravy.

Do jazykové přípravy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nejsou zahrnuti:

 • děti s OMJ v MŠ mimo povinný předškolní ročník,
 • děti/žáky s českým státním občanstvím,
 • žáci s OMJ, kteří plní povinnou školní docházku v ČR déle než 24 měsíců,
 • žáci s OMJ, kteří dokončili jazykovou přípravu, ale potřebují nadále podporu v češtině,
 • žáci s OMJ na SŠ (podpora žáků při integraci do středního vzdělávání se připravuje).

U těchto dětí/žáků je jazyková podpora i nadále zajišťována podle §16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb.

JAK MOHOU PORADNY PODPOŘIT NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI Z UKRAJINY:

 • individuální podporou žáků, popř. jejich zákonných zástupců, kteří se vyrovnávají s těžkou životní situací,
 • intenzivnější metodickou podporou školám při práci se třídami (práce s aktuálními tématy),
 • častějšími metodickými návštěvami s cílem podpořit vzdělávání žáků s OMJ,
 • krizovými intervencemi dle aktuálních personálních možností jednotlivých ŠPZ,
 • společnou platformou pro podporu pracovníků školních poradenských pracovišť i samotných pedagogů.

Na služby ŠPZ mají nárok lidé nově příchozí z Ukrajiny, kteří mají oprávnění pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a také děti z Ukrajiny, a to bez ohledu na to, zda jsou žáky české školy.
Pro žáky z Ukrajiny platí, že pro přijetí do školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona či přípravné třídy je podmínkou doporučení ŠPZ podle běžných pravidel a školské poradenské služby (diagnostika a nastavení podpůrných opatření) jsou jim poskytovány zdarma v souladu s platnou legislativou.
Klientem ŠPZ může být žák nejen s OMJ, ale i s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. V takovém případě jsou mu poskytovány školské poradenské služby a podpůrná opatření jsou nastavena standardním způsobem dle platné právní úpravy.

VYŠETŘENÍ DÍTĚTE S OMJ V ŠPZ
Vyšetření dítěte je vhodné provést v jazyce, kterému rozumí. Není možné se spolehnout, že bude dostačující, když dítě nebo jeho zákonný zástupce přitaká bez hlubší znalosti významu sdělení. Pokývání hlavou může znamenat projev úcty a nemusí mít souvislost s porozuměním sdělení. ŠPZ mohou požádat NPI o bezplatné tlumočnické služby a překlady dokumentů, jejichž důležitost doporučujeme nepodcenit. Pro krátká jednodušší sdělení z hlediska základních údajů či domluvení termínu návštěvy můžete využít různé překladatelské aplikace, např. Google překladač.
Je možné také nastavit spolupráci s ukrajinskými psychology/psycholožkami a logopedy, kteří přišli jako nově příchozí nebo v ČR již pobývají. Služby dětského psychologa pro nově příchozí děti z Ukrajiny nabízí také Centrum demokratického vzdělávání nebo organizace AMIGA, na jejíž webových stránkách je třeba vyplnit formulář.

JAK MOHOU PORADNY PODPOŘIT PEDAGOGY NA ŠKOLÁCH
Poradny mohou být pro pedagogy partnerem, který je podpoří v nelehké situaci, kdy se učitelé potýkají s náporem velkého množství nově příchozích dětí z Ukrajiny, s nedostatečnou nebo nulovou zkušeností s přístupem k výuce dětí s OMJ a s tlakem na jejich adaptaci. Poradna může dát pedagogům najevo, že na zvládnutí situace nejsou sami. Může jim cíleně nabídnout supervize, v případě potřeby je nasměrovat na další péči a podporu, zprostředkovat setkávání metodiků prevence (např. práce s třídním kolektivem či jak předejít segregaci dětí/žáků z Ruska a Běloruska), psychologů a výchovných poradců z okolních škol či regionů, podílet se na komunikaci mezi zákonnými zástupci dítěte/žáka a školou.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.