+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Praktické ukázky třídnické hodiny


Aby se děti mohly dobře soustředit na učení, je důležité, aby jim ve třídě spolu bylo dobře, aby tam nepanovalo napětí, aby vůči sobě neměly přílišný ostych, aby se všechny děti cítily ve třídě vítané. Sociální vyloučení přirozeně hrozí dětem, které se od ostatních nějakým způsobem odlišují, ať už mají jiné kulturní zázemí, mluví jiným jazykem, mají jinou barvu pleti nebo mají nějaký sociální nebo fyzický hendikep. Proto je důležité využít třídnické hodiny k rozvíjení vzájemných vztahů mezi žáky, jejich vzájemného poznávání, respektu a spolupráce, komunikačních dovedností. Třídnické hodiny jsou důležitou prevencí patologického chování a vztahů.

V případě, že máme ve třídě žáky s OMJ, je vhodné třídnické hodiny uzpůsobit tak, aby jim jazyková bariéra nebránila se do aktivit zapojit, a aby se v rámci třídnických hodin posilovaly vzájemné vztahy, empatie, vzájemná podpora a spolupráce, schopnost neverbální komunikace apod. Napomůže to nejen integraci žáků s OMJ, ale pomůže stmelit celý třídní kolektiv.

Před samotným plánováním třídnické hodiny je důležité si stanovit její cíle. V situaci, kdy je ve třídě přítomen žák s OMJ, lze uvažovat o následujících:

 • připravit třídu na příchod nového žáka s OMJ a umožnit jí zakusit si pocit, jaké to je, když nerozumím jazyku kolem, a prožít si projevy kulturních odlišností;
 • podpořit začlenění nově příchozího žáka s OMJ do kolektivu třídy, podpořit vzájemnou spolupráci a vztahy;
 • umožnit novému žákovi a jeho spolužákům, aby se vzájemně lépe poznali;
 • rozvíjet neverbální způsoby komunikace žáků, podpořit jejich empatii vůči žákovi s OMJ, který neumí česky, a podpořit vzájemnou pomoc.

Pomocí stanovených cílů lze pak vybrat vhodné aktivity, které směřují na dané oblasti. Součástí by měla být i příprava jednotlivých pomůcek a volba místa (např. je vhodné, aby hodina probíhala v kolečku, tj. mimo lavice, ale také záleží, na co jsou žáci zvyklí).

Pro žáka s OMJ můžeme v průběhu hodiny využít různé způsoby, abychom mu usnadnili pochopení:

 • využití vizuální opory (např. řeč doplňovat obrázky);
 • vyjadřovat se jednoduše (např. používat jednoduché a krátké věty);
 • použít google překladač;
 • obrátit se na jiného spolužáka, který ovládá stejný jazyk.

Třídnická hodina může mít následující strukturu:

1) Aktivita na rozehřátí (trvání: 10 min.)
Pro vzájemné naladění žáků a jejich aktivizaci může učitel nejprve zvolit krátkou pohybovou neverbální aktivitu. Žák s OMJ tuto aktivitu odpozoruje, následně se přidá, pokud chce. Pokud je nosná adaptační aktivita časově náročnější, je vhodnější od aktivity na rozehřátí upustit, aby byl v závěru hodiny čas na reflexi.

2) Nosná (adaptační) aktivita (trvání: 20-30 min.)
Jedná se o stěžejní aktivitu, která by měla sledovat konkrétní cíl (například učitel zvolí takovou aktivitu, jejímž cílem je vzájemné seznámení třídy s nově příchozím žákem s OMJ). Aktivita vyžaduje delší časový úsek.

3) Reflexe (trvání: 10 min.)
Reflexe je nezbytnou součástí nosné aktivity, nikdy ji nevynecháváme! Většinou učitel podněcuje reflexi kladením vhodných (otevřených) otázek, reflexe ale může proběhnout i neverbálně. Je potřeba si uvědomit, že reflexe není postavena na hodnocení programu či hodnocení jednotlivých dětí, ale na popisu situací a rozboru jednání či chování (tj. jedná se o diskusi o průběhu aktivity a pocitech).

Pro inspiraci jsme pro vás sestavili tři konkrétní ukázky, jak by třídnická hodina mohla vypadat ve třídě se žáky s OMJ.

Uvedené techniky jsou uzpůsobené pro žáky na druhém stupni ZŠ, nicméně jejich základ je univerzální pro všechny věkové kategorie a všechny aktivity lze s mírnými obměnami aplikovat i na prvním stupni.


A) Třídnická hodina – Výlet na jinou planetu


Varianta vhodná k práci se třídou předtím, než do ní nastoupí nový žák s OMJ.

Cíle:

 • příprava třídního kolektivu na příchod nového žáka s OMJ;
 • prožít si projevy kulturních odlišností a pojmenovat je (jaké to je, když nerozumím);
 • posílení empatie vůči žákům z odlišného kulturního prostředí.

Nosná aktivita: Výlet na jinou planetu (35 min)
Reflexe nosné aktivity (10 min)

B) Třídnická hodina - Vizitka

Varianta vhodná k práci se třídou po nástupu nového žáka s OMJ, vhodná ke vzájemnému seznamování.

Cíle:

 • posílení vzájemného poznávání;
 • rozvoj neverbální komunikace;
 • posílení empatie žáků vůči žákovi s jazykovou bariérou.

Rozehřívací aktivita: Řazení podle velikosti (10 min)
Nosná aktivita: Vizitka (25 min)
Reflexe nosné aktivity (10 min)

C) Třídnická hodina - Živá čísla

Varianta vhodná k práci se třídou po příchodu nového žáka s OMJ i kdykoliv v průběhu roku.

Cíle:

 • posílení vzájemné spolupráce a empatie vůči žákovi s OMJ;
 • rozvoj schopností neverbální komunikace;
 • podpora vzájemného poznávání.

Rozehřívací aktivita: Házení míčků (10 min)
Nosná aktivita: Živá čísla (25 min)
Reflexe nosné aktivity (10 min)

Další inspiraci, jak vést třídnické hodiny, najdete v Metodice práce třídního učitele s tématy osobností a sociální výchovy od Michala Dubce a v Metodice vedení třídnických hodin zpracované Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary.

Tereza Kalousová, Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.