+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ


Jaké mohou mít vícejazyční uchazeči o SŠ úpravy podmínek přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025? Pro přehlednost jsme možnosti zpracovali do grafické podoby. Podrobnější informace k jednotlivým skupinám níže pod grafikou.

Vzory dokumentů a další praktické informace pro uchazeče s OMJ zde.

Uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Přijímání uchazečů s dočasnou ochranou ošetřuje Lex Ukrajina (s platností do 31.8.2023), který umožňuje následující:

  • ředitel střední školy může přijmout tyto uchazeče i do probíhajícího prvního ročníku,
  • tito uchazeči mohou vysvědčení z předchozího vzdělávání zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením (které obsahuje např. informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen, tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu),

Pro tyto uchazeče nadále platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání – to nelze nahradit čestným prohlášením.

Jaké mají možnosti úprav?

MŠMT určuje opatřením obecné povahy (OOP) úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (v rámci OOP označován dále jen jako "cizinec").

1) Prominutí zkoušky z ČJ a nahrazení rozhovorem

Těmto uchazečům se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

2) Matematika v ukrajinštině

Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole mají právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

3) Písemný test školní zkoušky – v ukrajinštině, nebo více času a slovník

Pokud škola stanoví v rámci kritérií přijetí také písemný test školní přijímací zkoušky, zveřejní v rámci kritérií (max. do 31.1.2023, v případě oborů vzdělání s talentovou bezodkladně) informaci, zda zadání tohoto testu umožní také v ukrajinském jazyce.

  • Pokud ano, může uchazeč plnit tento test v ukrajinštině pouze na základě vlastní žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.
  • Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá jen v českém jazyce, navyšuje se automaticky těmto uchazečům časový limit pro vypracování testu o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Co musí uchazeč doložit? Aby mohl uchazeč mít výše uvedené úpravy přijímacího řízení, musí doložit, že je „cizincem“ podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o úpravy přijímacího řízení zažádat. K přihlášce ke vzdělávání takový uchazeč mj. dokládá:

  • Prostou kopii dokladu o dočasné ochraně,
  • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,
  • žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině)
  • a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje).

Prominutí zkoušky z ČJL pro osoby dle § 20 odst. 4 školského zákona

Jednotné přijímací zkoušky jsou pro přijímání na maturitní obory středních škol běžně povinné. Jediná standardní možnost odpuštění zkoušky z ČJL je podle školského zákona možná pouze pro následující skupinu studentů:

"Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem." (§ 20, odst. 4).

Toto pravidlo platí i při konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka.

POZOR! "Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí devátého ročníku základní školy)." !

Více viz Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí vydané MŠMT. Dle této metodiky mohou žádost o odpuštění zkoušky z ČJL podat i uchazeči, kteří doloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území české republiky, a zároveň i vysvědčení české.

Jaké doklady musí uchazeči doložit? Ideálně dvě poslední vysvědčení dokládající docházku do školy po dobu devíti roků (a to k nahlédnutí v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého - výjimka je jazyk slovenský - pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje). Více v článku Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ.

Pokud je uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, musí i tak splnit jednotnou zkoušku z matematiky. Ředitel střední školy pak ve spolupráci s CERMAT vytváří redukované pořadí, kde: "Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3." (§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Rozhovor

U těchto osob pak střední škola dle školského zákona (viz výše) ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem. Ředitel školy stanoví způsob hodnocení těchto uchazečů v rámci kritérií přijímacích zkoušek (které musí být vyhlášeny vždy nejpozději do 31.1.). Jak takový rozhovor může vypadat, čtěte v následujícím článku.

Možné uzpůsobení podmínek pro ostatní uchazeče s OMJ

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedenou podmínku z § 20 odst. 4 na prominutí přijímací zkoušky z ČJ, však mohou získat možnost uzpůsobení jednotných přijímacích zkoušek na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení „O“ (ostatní), kde jsou uvedeni "uchazeči s jiným rodným jazykem než českým" , viz příloha 1 vyhlášky č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat prodloužení doby konání přijímací zkoušky (z ČJL i matematiky shodně) a použití překladového slovníku (u všech částí přijímacího řízení), případně i podporující osobu (u všech částí přijímacího řízení) a samostatnou místnost. Podrobnější informace v článku Doporučení k přijímačkám na SŠ v sekci pro PPP.

Vydání doporučení PPP k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Pokud žák doposud neměl doporučení k poskytování PO na základní škole, musí PPP žáka vyšetřit, aby mohla doporučit odpovídající uzpůsobení přijímacích zkoušek. Platnost doporučení v tomto případě zpravidla nepřesáhne dva roky.

Jak mají ředitelé středních škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodické informaci MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení všichni žáci skládají jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pokud žák není přijat na střední školu v 1. kole, není ještě nic ztraceno. Střední školy mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků podle § 60f odst. 1 školského zákona. Počet kol přitom není omezen a mohou být vyhlášena i po zahájení školního roku (viz Informace pro přijímání na SŠ od MŠMT).

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznamuje tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajské úřady pak zveřejňují přehled SŠ s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60f odst. 4 školského zákona (např. volná místa na pražských SŠ naleznete na portále Hl. města Prahy).

V dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Kromě přihlášky žák škole předkládá i požadované doklady. Takovým dokladem pak může být, na základě školou vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z prvního kola přijímacího řízení. Není to však povinnou podmínkou!

Podle Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře (část VII), vydaných MŠMT, v dalších kolech "ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky."

Je tedy plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol, na základě čeho budou přijímat žáky ve druhém, případně v dalších kolech přijímacího řízení. Konkrétní kritéria přijetí uchazečů v dalších kolech ovšem musí být vyhlášena předem.

Karolina Štajnerová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.