+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Principy práce s dětmi v MŠ


V některých mateřských školách již vyvinuli různé strategie podpory dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jinde se to teprve učí, nebo této skutečnosti čelí úplně poprvé. Někde nalezneme homogenní skupiny cizinců s jedním jazykem, jinde je různorodý počet jazyků a kultur. Na těchto stránkách vám nabídneme několik principů a přístupů, které vám usnadní práci s těmito dětmi a jejich rodinami.

 • Názornost
 • Základním principem práce s dětmi s OMJ je využívání názornosti ve všech jejích podobách. Zadání úkolu můžeme doprovázet názornou ukázkou, k povídání v kruhu zvolit méně abstraktní téma a doprovodit ho ilustračními materiály, při představování týdenního tématu si vzít na pomoc obrazovou encyklopedii, k představení denního režimu využívat kartičky. Možností vizualizace je spousta.

 • Opakování
 • Vzpomeňme si na sebe, když se učíme cizí jazyk. Nová slova dítě potřebuje slyšet mnohokrát, aby si je skutečně zapamatovalo. Mějme proto s dětmi trpělivost a také mějme na paměti, že pasivní slovní zásoba dalece přesahuje tu aktivní. Důležitou zásadou je neustále si ověřovat porozumění řečenému, nespoléhat se na to, že dítě napodobuje svoje vrstevníky, ale pomocí cílených otázek zjišťovat, jestli skutečně rozumí tomu, co říkáme.

 • Zjednodušení jazyka
 • Teoreticky všichni víme, že na děti s OMJ musíme mluvit pomaleji, v praxi však máme tendenci na tempo řeči vlivem vnějších faktorů zapomínat. Doporučuje se mluvit v kratších jednoduchých větách (nikoliv jednoslovně!). Dalším opatřením je důraz na pečlivou a korektní výslovnost. Zadávání instrukcí by mělo být stručné a jasné. Vaše výroky by se v daných situacích měly opakovat a mít stejnou formu.

 • Využívání neverbálních prostředků
 • Pro snazší pochopení můžeme využívat mimiku, živou gestikulaci a výraznou intonaci řeči. Dětem některých národností zní čeština příliš monotónně a výraznou modulací hlasu si lépe získáme jejich pozornost. Můžeme samozřejmě narazit na kulturní odlišnosti i v této oblasti jazyka, neverbální vyjadřování je však jeho nedílnou součástí, a tak předáváme tímto způsobem i naše kulturní zvyklosti.

 • Individualizace a diferenciace nároků na děti
 • Samozřejmě víme, že je třeba zohlednit individuální, osobnostní a národnostní specifika dítěte. Zároveň je to jeden z nejnáročnějších aspektů práce pedagoga. Zadáváním úkolů či otázek v závislosti na jazykové úrovni dítěte mu dáváme šanci zažít si úspěch a být spokojené samo se sebou.

 • Kontextové zapojení a komentář aktuálního dění
 • Učitel nebo asistent pedagoga by se při komunikaci s dítětem s OMJ měli snažit vyjadřovat v kontextu a k dané situaci, vhodné je pro dítě komentovat aktuální dění ve třídě, aby se cítilo více zapojeno a řeč byla cílena přímo na něj.

 • Příprava dětí s OMJ na činnost předem
 • Pokud víme, že máme na programu dne činnost, která by mohla být pro děti s OMJ těžko uchopitelná, vyčleníme si během volné hry dětí 10 minut, během nichž učitel nebo asistent pedagoga připraví děti s OMJ na řízenou činnost. Pomocí kartiček a obrázků může seznámit děti s neznámou slovní zásobou (5 hlavních slov, která se budou ve hře či příběhu opakovat nejčastěji) a připravit je na pokyny nebo pravidla hry.

 • Skupinové činnosti a centra aktivit
 • Při práci ve skupinách se nám jako učiteli bude lépe ověřovat porozumění. Jako podpůrný prostředek lze využít patrona (české dítě může dítěti s OMJ ukazovat, co má dělat) nebo asistenta pedagoga, pokud ho máme k dispozici. Možnost vyzkoušet si ve dvojici s kamarádem kooperativní výtvarnou či pracovní činnost obohacuje bez rozdílu všechny děti a zlepšuje klima celé třídy.

 • Střídání a rozmanitost činností
 • Schopnost se soustředit je podmíněná nejen věkem, ale rozhodujícím faktorem je zde i příjem řečeného v jiném než mateřském jazyce. Proto doporučujeme využívat krátké aktivity (do 5 minut) a střídat aktivní a pasivní činnosti s různorodým zaměřením (hudební, výtvarné, pohybové…).

 • Smyslovost a hravost
 • V předškolním věku děti potřebují vnímat všemi smysly, aby se něco naučily. Učí se nápodobou a hrou. Pozitivní emoce a intenzivní prožitek jsou předpokladem dlouhodobého upevnění nově nabyté znalosti. Všechna tato věkově podmíněná kritéria bychom měli mít na paměti při přípravě aktivit pro děti s OMJ.

 • Motivace a pochvala
 • Dítě za jeho pokusy o komunikaci a individuální pokroky chválíme. Co může být pro jedno dítě snadné, jinému činí potíže v závislosti na jeho mateřském jazyce, délce pobytu v ČR a dalších faktorech. Naším zájmem o to, co se nám dítě snaží sdělit a povzbuzením dítěte vytváříme pozitivní vztah k jazyku, jehož jsme zprostředkovatelem. Zároveň budujeme vztah s dítětem a utváříme jeho pozitivní sebehodnocení, které tyto děti často příchodem do cizí země ztrácí.

  Dobrá praxe

  Logo občanského sdružení META.

  Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.