+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava MŠ na příchod dítěte


Nástup dítěte s odlišným mateřským jazykem může být obtížný jak pro dítě a rodiče, tak i pro mateřskou školu. Doporučujeme se na něj v dostatečném předstihu připravit, aby Vás pak v průběhu adaptace nic nepřekvapilo. Následující body vycházející z praxe Vám mohou pomoci s dítětem s OMJ navázat lepší komunikaci, hladké začlenění do kolektivu a nastavení adaptačního plánu.

Co zjistit od rodičů na první schůzce?

Jak se připravit na komunikaci s dítětem, které nám nerozumí?

 • připravit komunikační karty
 • mít zpracovaný obrázkový denní režim
 • sjednotit pedagogické pokyny v rámci třídy (např. jdeme ven, jdeme si mýt ruce, jdeme na svačinu apod.), tj. dodržovat jednoduchost pokynů a sjednotit systém pochval (např. snažit se chválit vždy stejně)
 • nepoužívat zdrobněliny, expresivní a nonsensová slova (např. hačat, papat apod.).

Jak připravit ostatní děti na příchod dítěte s OMJ?

 • připravit graficky znázorněná pravidla třídy
 • předat dětem informace o zájmech dítěte opět ve smyslu zdůraznění podobností (např. zmínit sport, kterému se věnuje jak dítě s OMJ, tak i dítě v MŠ)
 • informovat děti o příchodu nového kamaráda a představit/ zpostředkovat/seznámit je s pocity, jaké nové dítě při nástupu do cizího prostředí má (např. krátce k dětem mluvit v cizím jazyce, pustit pohádku v cizím jazyce)
 • předat dětem informace o zemi původu dítěte s OMJ (např. ukázat si zemi na mapě, ukázat si vlajku, pustit hymnu) a zdůraznit/hledat podobnosti s naší kulturou (např. obě země mají školky, hřiště, podobné typy domů…)
 • přivítat společně s dětmi nového kamaráda (např. společně vymyslet a přiřadit dítěti s OMJ značku, naučit se společně pozdrav v rodném jazyce dítěte)
 • mluvit s dětmi o tom, jak můžeme novému dítěti pomoci cítit se lépe, i když nám nerozumí (můžeme se na něj usmát, přibrat ho ke hře, vzít za ruku do dvojice...)

Jak připravit sebe a zbytek učitelského sboru na příchod dítěte s OMJ?

 • probrat v rámci učitelského sboru specifika práce s dětmi s OMJ, připravit se na jejich příchod jako tým a společně se podporovat v rozvoji metod práce s kolektivem, ve kterém jsou zastoupeny děti s OMJ
 • zajistit pravidelné evaluace a hospitace zaměstnanců v tématu dětí s OMJ.
 • vytvořit dětem s OMJ PLPP
 • zavést kroužek češtiny jako druhého jazyka
 • zajistit pro dítě ve třídě klidné místo, kde si bude moct odpočinout (pobyt v mateřské škole, kde dítě ničemu nerozumí je fyzicky i psychicky velmi náročné a proto je dobré, aby si mohlo dítě odpočinout a prohlížet si například knížku)
 • přizpůsobit řízené činnosti pro skupinu dětí, kde jsou děti s OMJ
 • v prvních dnech zapojit aktivity nezávislé na jazyku (pohybové, výtvarné, hudební)
 • budovat otevřené respektující prostředí, ve kterém se budou cítit vítané i rodiny s OMJ
Kristýna Chmelíková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.