+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak připravit na JPZ


Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL?

Jednotná přijímací zkouška z ČJL každoročně potrápí nejednoho rodilého mluvčího, pro uchazeče s OMJ je pak test opravdovou výzvou – je totiž náročný z hlediska množství textu, specifického zadání i naformulovaných odpovědí, objemu možné látky, ale i času a stresu z náročné zkoušky, která může rozhodnout o jejich budoucnosti. Standardizované testy však mají tu výhodu, že lze očekávat jejich stále se opakující podobu. Přinášíme Vám tipy, jak na takový přijímačkový test z ČJL připravit žáky s OMJ:

1. JAK SE PŘIPRAVOVAT? POSTUPNĚ

Při přípravě žáků s OMJ na přijímací zkoušku z ČJL pomáhá zaměřovat se postupně na:

  • jednotlivé jevy, které se v testu opakují,
  • ideálně od jednoduššího po složitější (na začátek např. určování slovních druhů v textu, naopak otázky na porozumění textu lze zařadit až později).
  • a od pravidelných jevů po „chytáky“ (nejprve např. seznámíme žáky s častějším výskytem koncovky –a v ženském rodě, až později zahrneme slova s koncovkou -a v mužském rodě).

Je však přínosné podobu celého testu žákům ukázat co nejdříve, aby na rozsah zkoušky byli připraveni. Testy k procvičování najdete na stránkách CERMAT, v mobilní aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile nebo v publikacích vydaných pro tyto potřeby (např. Tvoje přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia).

TIP! Když vidíme, že je pro naše konkrétní žáky podoba testu pro 4 leté obory příliš náročná, je možné využít testy pro 6 nebo 8 letá gymnázia. Své žáky známe nejlépe my učitelé, proto jim konkrétní úlohy na procvičování vybíráme dle jejich aktuálních kapacit.

2. KDY ZAČÍT? IDEÁLNĚ VČAS

Postupně rozšiřovanou přípravu lze zajistit jen tehdy, pokud je na to dostatek času. Je tedy dobré zahrnovat specificky formulovaná zadání testu již v dřívějších ročnících (např. 7. - 8.) při běžné výuce, kdy se daná látka v hodinách probírá. Jednotlivé jevy/oblasti objevující se v testu je možné zařazovat do výuky pravidelně. Např. formou rychlých kvízů, přiřazovacích cvičení, 5minutových opakování apod. na začátku či konci hodiny. Právě častější setkávání se se specifickým zadáním testů žákům s OMJ pomůže se připravit a více samotnému zadání porozumět.

3. JAK ROZUMĚT ZADÁNÍ, ALE I ODPOVĚDÍM?

U žáků s OMJ je důležité dbát na správné porozumění zadaným otázkám i jednotlivým možnostem odpovědí. Často totiž nemusí být problém samotný jazykový jev, ale vybrání správné odpovědi dle zadání. Vždy je třeba vědět, na co mají žáci hledat odpověď.

Pro zjištění, zda žáci správně zadání rozumí, můžete využít krátký test s jednoduchými otázkami zadanými ovšem formou standardizovaného zadání testu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat negativním zadáním – ne/vyhovuje, ne/obsahuje, není/je pravdivé. Pro lepší orientaci v takovém zadání, je přínosné si dělat do testového sešitu poznámky, které pomohou správně odpovědět na specificky zadanou otázku. Pomoci může při přípravě také materiál DT - Na co se mě vlastně ptají?

4. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ TESTU? CHYTŘE

Jelikož jsou testy standardizované a mají určitou formu, je důležité kromě přípravy na obsah zahrnout do příprav také seznámení se základními strategiemi vyplňování testu, které žákům pomohou test lépe časově zvládnout. Ačkoliv sami tyto strategie běžně více či méně vědomě používáme, je třeba je žákům představit a naučit je aktivně používat.

Zejména pro nerodilé mluvčí tyto strategie znamenají záchytnou pomoc, postup, díky němuž se v „džungli“ textů rychle zorientují a mohou se věnovat konkrétnímu obsahu. Základní strategické postupy shrnuje Desatero tipů, jak na jednotné přijímačky z ČJL , které můžete předat také svým žákům.

5. JAK PRACOVAT SE SLOVNÍKEM?

Pokud má žák s OMJ doporučen od PPP překladový slovník, je třeba s ním žáka předem naučit pracovat tak, aby to bylo efektivní a zbytečně mu to nezabíralo drahocenný čas. Vidina možnosti použití slovníku může žáka svést k tomu, že si bude jednotlivé texty celé číst a překládat každé slovo, které nezná. Tím ale ztratí příliš mnoho času a bez jistého výsledku, že se mu podaří vůbec odpovědět.

Projděte si společně jednotlivé úlohy a ukažte si, kdy je vhodné slovník použít. Nemá například smysl překládat odborné názvy jako např. anafora nebo paronomázie (pouhý překlad v tomto případě nepomůže, pokud význam jazykového prostředku žák nezná, nebo jej nemá popsán ve výchozím textu v testu). Naopak je vhodné si přeložit slovo, kterému žák nerozumí, ale je obsažené v odpovědích na otázku, a navíc tam hraje důležitou roli (např. zdánlivě, výhradně, současně, bezprostředně; příp. luna, podivín a další nepříliš frekventovaná slova, která jsou ale součástí přímého řešení dané úlohy). Použití slovníku může být užitečné také v případě porovnávání synonym nebo antonym v případě, že žák některé z konkrétních příkladů slov v odpovědi nezná.

6. S ČÍM V TESTU ZAČÍT A CO SI NECHAT NA POZDĚJI?

Je dobré pomoci jednotlivým žákům najít typy úloh, v nichž jsou zpravidla úspěšní. S takovými úlohami by měli při testu začínat, je to dobré zejména pro psychickou rovnováhu během psaní testu. Náročnější úlohy, jako je pro žáky s OMJ např. hledání pravopisných chyb, si mohou označit předem zvoleným symbolem a nechat na později.

7. JAK MOC PROCVIČOVAT? ČÍM VÍC – TÍM LÍP

Čím více testů si žák projde, tím lépe je na formu testu připraven a žádné ze zadání ho příliš nepřekvapí. Kromě testů z minulých let, které zveřejňuje CERMAT nebo Česká školní inspekce v mobilní aplikaci InspIS SETmobile s možností vyhodnocení, je dobré procvičovat jednotlivé jevy dle katalogu požadavků různými formami (např. interaktivní formou na webech).

Využijte materiály k přípravě na přijímačky:

Využít můžete interaktivní cvičení vytvořené ze zadání testů z minulých let: TEXTOVÁ NÁVAZNOST 1, TEXTOVÁ NÁVAZNOST 2.

Pro přípravu k přijímačkovému didaktickému testu lze využít zábavný web https://www.umimecesky.cz, např.:
- nácvik hledání pravopisných chyb - "pravopisné vtipy", kde se chyby označují střílením na slova
- nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení "pexeso"

Přípravou na přijímací testy se zabývá také web https://www.icestina.cz, kam průběžně doplňují mnoho procvičovacích testů.

8. JAK BUDE ZKOUŠKA VYPADAT? ZKUSTE SI TO

Ačkoliv je efektivní připravovat žáky s OMJ na jednotlivé jevy postupně, je také důležité jim po určité době předvést samotný průběh zkoušky, a to včetně časového omezení a konkrétních administrativních kroků. Zejména zapisování do záznamového archu může být pro některé žáky stresující, proto by si měli správné zaznamenávání odpovědí vyzkoušet předem. Mnohé školy organizují „cvičné“ přijímačky, kde si celý proces mohou žáci vyzkoušet a zároveň se svými vyučujícími poté mohou konzultovat, jak si s určitými situacemi, vyplývajícími z této podoby zkoušky, poradit.

9. NEPOVEDLO SE? NIC NENÍ ZTRACENO

Uchazeči o maturitní obory na středních školách absolvují standardně dva termíny, tedy dva testy. Když se nepovede první, může se povést lépe ten druhý. Za zmínku také stojí, že není centrálně stanovena žádná hranice úspěšnosti, kterou uchazeč musí překročit. Záleží tedy na tom, jak úspěšní byli ostatní současní uchazeči o daný obor na dané škole. Jednotný test z ČJL je navíc jen jednou částí celého přijímacího řízení, jež školy vypisují. Vždy je tedy vhodné počkat na oficiální výsledky přijímacího řízení.

Pokud není uchazeč přijat v prvním kole, může využít možnosti dostat se na SŠ v kole druhém. Školy, které mají volnou kapacitu, totiž později vypisují druhá a další kola, aby stav doplnily. Aktuální přehled volných míst na středních školách hledejte vždy na stránkách odboru školství krajského úřadu daného kraje (v případě Prahy na MHMP). V druhém a dalších kolech ředitel školy nemusí zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky – sledujte proto kritéria přijetí v druhém či dalším kole vyhlášená ředitelem střední školy.

M. Jiroutová, K. Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.