+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Prohloubení komunikace


Pro dlouhodobé a úspěšné vedení komunikace s rodiči žáků s OMJ doporučujeme ve škole nastavit funkční a efektivní systém spolupráce, který nám umožní prohloubit vztahy s rodiči a dosáhnout dlouhodobé spokojenosti obou stran.

V případě většího počtu žáků s OMJ se osvědčuje uspořádat společnou schůzku za přítomnosti tlumočníků. Pro tyto situace je možné využít tlumočníky, které zdarma poskytuje NPI ČR. V případě, že máte ve škole rodiče různých národností, doporučujeme na schůzku přizvat více tlumočníků v souladu s jazykovými skupinami rodičů (např. pro tlumočení z vietnamštiny, ruštiny, angličtiny...). Při tlumočení je dobré myslet na to, aby tlumočníci měli vždy čas na přetlumočení daného úseku.

Z pohledu dobrého nastavení dlouhodobé spolupráce doporučujeme vést pravidelné tlumočené schůzky určené přímo pro rodiče s OMJ. Schůzky je dobré pořádat optimálně jednou za čtvrt, nebo alespoň za půl roku. Jednotlivé schůzky lze zaměřit na vybrané aktuální téma, například na poskytování jazykové podpory nebo na jednotné přijímací zkoušky a případné úlevy, jichž mohou žáci s OMJ dosáhnout.

Dobře fungují také pravidelné schůzky pedagoga s rodiči, dítětem a případně i sociálním pracovníkem či tlumočníkem (na těchto schůzkách je možné řešit prospěch, chování atd.). Pokud má pedagog v plánu řešit s rodiči problematickou situaci týkající se jejich dítěte, je naopak nežádoucí, aby se dítě schůzky účastnilo, protože by je tato situace mohla nadměrně stresovat. V takovém případě doporučujeme vše probrat bez přítomnosti dítěte, dítě přizvat v samotném závěru a seznámit je s tématem hovoru i výsledkem, ke kterému zúčastněné strany došly.

Z hlediska prohloubení spolupráce s rodiči se osvědčilo pozvat rodiče žáka s OMJ do výuky a požádat je, aby dětem ve třídě představili svou zemi původu, její kulturu, osobnosti či zajímavosti, nebo také mohou žáky naučit něco ze své profese nebo ze svých koníčků.

Při všech aktivitách je dobré myslet na to, aby rodiče dětí s OMJ dostávali pozvánky na všechny akce školy ve svém jazyce. Během komunitních akcí školy, kde je volná zábava, je dobré dohlédnout na to, aby rodiče dětí s OMJ nestáli stranou, ale měli možnost se seznámit s učiteli jejich děti a ostatními rodiči. Pokud pedagog jedná s rodiči žáků s OMJ, kteří sami neovládají češtinu, může jim pomoci i zprostředkováním kontaktů na organizace, které pořádají kurzy češtiny pro dospělé.

Pokud se komunikace s rodiči týká složitějšího tématu, je možné obrátit se na další odborníky, kteří pomohou rodiče zorientovat v dalších oblastech. Jedná se především o komunitní tlumočníky, interkulturní pracovníky nebo o dvojjazyčné asistenty pedagoga, pokud je má škola k dispozici. Pravidelná komunikace s rodiči žáků s OMJ se podílí na utváření vztahu školy a rodiny a má také dopad na úspěšné začlenění žáka s OMJ.

Nastavování komunikace někdy bývá složité a můžete čelit různým problémům. Pokud by se vám nedařilo nastavit komunikaci s problematickými rodiči, doporučujeme využít služeb mediátora. Někteří rodiče českých žáků mohou mít pocit, že žákům s OMJ věnujete příliš mnoho pozornosti. Nenechte se odradit, role školy je integrační a právo na vzdělání má v ČR každé dítě. Stejně tak mají rodiče dětí s OMJ právo na zapojení do dění ve škole. V těchto situacích vám opět mohou pomoci mediátoři či odborníci.

Kristýna Titěrová, Jana Vávrová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.