+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

První kroky pro nastavení podpory


Podívejte se na META infobalíček k podpoře nově příchozích vícejazyčných žáků, který si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.

První kroky pro nastavení efektivní jazykové přípravy a podpory ve výuce je vhodné podniknout už před příchodem dítěte s OMJ do školy, viz naše Desatero důležitých kroků pro přípravu na příchod dítěte s OMJ.

Určitě je důležité mít ujasněno, kdo z učitelů bude za začlenění nového žáka zodpovídat, kdo ho provede adaptačním obdobím, bude mu k ruce a bude sledovat, i dlouhodobě, jak se mu daří, a kdo mu zajistí výuku ČDJ v adekvátním rozsahu – ať už ve škole pověřené krajem, nebo ve škole kmenové. Zpočátku může tuto roli zastat například adaptační koordinátor, dlouhodobě koordinátor inkluze, třídní učitel, učitel ČDJ, asistent pedagoga nebo jiný pedagog.

O příchodu nového dítěte by měli být informováni všichni zaměstnanci školy, aby jej mohli podporovat při jeho překonávání jazykové a kulturní bariéry a mohli spolupracovat na stanovování jeho individuálních vzdělávacích cílů a následném hodnocení žáka.

Je důležité, aby podporu získali i samotní učitelé – aby měli dostatek informací o dítěti, aby měli informace o tom, jak jej učit ČDJ a z jakých materiálů, jak ho vzdělávat a podporovat ve výuce, aby měli k dispozici praktické pracovní listy a slovníky, případně překlady informací pro komunikaci s rodiči s OMJ.

Na začátku doporučujeme provést pedagogickou diagnostiku, a pokud dítě není zjevně úplný začátečník v češtině, tak také jazykovou diagnostiku, abychom zjistili, jak na tom je s jeho znalostí češtiny i školních předmětů a mohli mu nastavit podporu odpovídající jeho vzdělávacím potřebám.

Na základě výsledků pedagogické a jazykové diagnostiky pak doporučujeme ve spolupráci s ostatními pedagogy sestavit individuální plán podpory, ve kterém stanovíme individuální vzdělávací cíle v jednotlivých předmětech i ve výuce ČDJ, na jejichž základě pak bude dítě moci být hodnoceno. Pro začátečníky v češtině a mírně pokročilé je vhodný individuální vzdělávací plán, pro pokročilejší žáky, kteří se už bez problémů domluví, můžeme zvolit plán pedagogické podpory, kde budeme upravovat zejména metody výuky a klást důraz na podporu akademického jazyka. Pokud je žák v češtině začátečník a potřebuje IVP, ale zatím čekáme na termín vyšetření v PPP, i v této době, kdy ještě nemáme doporučení z poradny, je vhodné a žádoucí, abychom žákovi stanovili individuální vzdělávací cíle s ohledem na jeho jazykovou bariéru a abychom jej hodnotili individuálně za jeho osobní pokrok. Můžete se přitom opřít o vyjádření MŠMT.

Velkou pomocí může být už zpočátku asistent pedagoga. Můžeme využít sdíleného asistenta pedagoga, nebo získat finance na nového asistenta, který bude velkou oporou nejen žákovi s OMJ, ale také ostatním pedagogům. O náplni práce asistenta pedagoga, možnostech jeho financování a jakým způsobem by měla probíhat jeho spolupráce s učiteli, se dozvíte v sekci Asistent pedagoga.

V praxi se osvědčilo vybrat několik patronů, kteří mají na starost podporu nového spolužáka. Projekt STAND BY ME / STOJÍM PŘI TOBĚ představuje buddy program, který napomáhá adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny, nebo dětí jinak znevýhodněných, do českých škol. Cílem je pomoci vytvořit ve školách rovnocenné a přátelské prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé budou cítit bezpečně, budou spolupracovat pod vedením mentora na úkolech v oblasti pohybu, dovedností a dobrovolnictví.

Každá škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) je v prvních několika letech po příchodu do školy, kde je vyučovacím jazykem čeština, nezbytná výuka ČDJ. Pro úplné začátečníky v češtině se doporučuje intenzivní výuka ČDJ v rozsahu 3 hod denně, pro středně pokročilé 3 hod týdně, pro pokročilé se vhodná zejména podpora jazyka v předmětech běžné výuky (rozvoj tzv. akademického jazyka).

Více se dozvíte v článku o úrovních a potřebách podpory v ČDJ. Jak nastavit vhodný způsob i rozsah jazykové podpory pro žáka s OMJ, v návaznosti na výsledky pedagogické a jazykové diangostiky? Zorientovat se Vám pomůže článek Jazyková podpora na ZŠ.

Zahraniční průzkumy ukazují, že osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni, což je předpoklad školního úspěchu, trvá průměrně pět až sedm let (více se dozvíte například v teorii ledovce Jima Cumminse). Proto je důležitá nejen intenzivní výuka ČDJ v prvním roce, ale také dlouhodobá jazyková podpora i v letech následujících. V dalších článcích se dozvíte, jak zorganizovat kurz ČDJ, jak jej financovat, a jakým způsobem ČDJ učit.

Kromě osvojování českého jazyka je také důležité podporovat mateřský jazyk dítěte. V naší infografice se dozvíte, proč a jak podporovat vícejazyčnost doma, ve škole i při výuce.

Jak poznat, že žák má kromě neznalosti českého jazyka ještě další speciální vzdělávací potřebu (např. SPU)? Doporučujeme přečíst si náš článek.

Pokud jsme krajem určená škola pro jazykovou přípravu, máme kurz/kurzy ČDJ v naší škole, který organizujeme a financujeme v souladu s §20 školského zákona. Pokud nejsme krajem určená škola a dítě bude schopno samo dojíždět na kurz češtiny do určené školy, domluvíme s jeho rodiči i s krajem určenou školou tento způsob podpory. Pokud dítě nebude schopno samo dojíždět, co nejdříve jej objednáme do pedagogicko-psychologické poradny, aby získalo nárok alespoň na 3 hodiny ČDJ v kmenové škole a další podpůrná opatření.

Způsob podpory žáků s OMJ ve škole je vhodné zapracovat do školního vzdělávacího programu (ŠVP). Učitelé i rodiče budou mít tak jasné a přehledné informace o tom, jakým způsobem ve škole probíhá začleňování žáků s OMJ. Můžete si pro inspiraci prohlédnout ukázku ŠVP ZŠ Mráčkova.

Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.