+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Roční přípravný kurz před SŠ


Mladí migranti, kteří přicházejí do České republiky po absolvování základního vzdělání ve své zemi, mají vstup na českou střední školu v mnohých ohledech ztížen. Kromě zvládnutí oficialit (jako je zorientování se v nabídce a požadavcích středních škol, správné vyplnění a doručení přihlášky a dalších dokumentů apod.) musejí uchazeči o studium čelit také dalším překážkám, jež jim brání vystudovat vysněnou střední školu.

Roční přípravný kurz na SŠ Roční přípravný kurz na SŠ

Velkou překážku představují jednotné přijímací zkoušky. Ti uchazeči, kteří základní školu absolvovali v zahraničí, mají možnost mít na žádost odpuštěný didaktický test z ČJL. Místo toho pak škola ověřuje znalost češtiny pohovorem, jež však není nikým a konkrétně definován a závisí na přístupu školy (nově doporučení k rozhovoru přináší Informace MŠMT a NPI). A ani tyto studenty nemine jednotná přijímací zkouška z matematiky, která je převážně složená ze slovních úloh, vše tak zcela závisí na porozumění zadání. Úspěšnost u přijímacích zkoušek je tedy u uchazečů přicházejících ze zahraničních základních škol logicky velice nízká.

A i když se tito uchazeči dostanou přes přijímací zkoušky (např. v dalších kolech), zdaleka nemají vyhráno. Na začátku školního roku jsou vrženi do vzdělávacího procesu, kde se už pracuje převážně s odborným jazykem. A na základy češtiny nezbývá čas.

Co však dělat s těmi, kdo chtějí studovat českou střední školu, ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka? Z praxe zaznívá jasný požadavek: ideální by byl intenzivní kurz češtiny, který by uchazeči absolvovali před vstupem na českou SŠ.

Po několika letech neúspěšných pokusů získala META, o.p.s. zásadní podporu z nadace THE VELUX FOUNDATIONS, a tak jsme mohli v roce 2016 začít takovýto kurz připravovat v rámci projektu Click with school. Naším záměrem bylo vytvořit úplně nový typ kurzu, který kombinuje jazykovou výuku s výukou obsahu učiva ze základní školy. A to z důvodu snadnější možnosti následného uplatnění při studiu na SŠ. Zároveň jsme chtěli samotnou realizací upozornit na chybějící systémovou podporu těmto mladým lidem.

Představovaný přípravný kurz jsme realizovali již šest školních roků za sebou (rok 2022/2023 je tak 7. během).

První polovina kurzu - intenzivní čeština

Při koncepci kurz jsme se snažili co nejvíce napodobit klasické školní prostředí. Studenti chodí na kurz od pondělí do pátku a mají prázdniny stejně jako žáci základních škol. Kurz je primárně prezenční (výjimku tvořily dva ročníky ovlivněné lockdowny a online výukou). Výuka probíhá každý den od 9:00 do 14:35, lekce mají 45 minut stejně jako v běžném školním prostředí.

Roční přípravný kurz na SŠ - psaní Roční přípravný kurz na SŠ - výuka

První polovina kurzu zahrnuje výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) (od úrovně A0) zaměřenou na získání řečových dovedností, tj. čtení, psaní, mluvení a poslech, a osvojení gramatických jevů (z pohledu ČDJ). Cílem první poloviny kurzu je získání kompetencí v ČDJ na úrovni A2. Tato úroveň je také ověřována "pololetní" zkouškou, kterou absolvují všichni studenti. Naprostá většina z nich této úrovně po 4 měsících výuky pravidelně dosahuje. Na konci této poloviny kurzu dostávají studenti slovní hodnocení.

Materiály pro výuku češtiny

Právě z výuky v první polovině kurzu také vznikla učebnice a pracovní sešit češtiny jako druhého jazyka LEVOU ZADNÍ I.. Kromě toho k učebnici postupně přibývají nové a nové materiály, které lektorky kurzu postupně dopracovávají. Na stránkách ceskylevouzadni.cz tak můžete najít poslechy k učebnici, manuály pro učitele, slovníčky, plakátky do třídy apod. K učebnici je možné využít také bezplatnou mobilní aplikaci Čeština levou zadní (lze používat v prohlížeči nebo stáhnout do mobilu).

Gramatická příručka

K učebnici jsme koncem roku 2022 také vydali dlouho očekávanou Gramatickou příručku, která je užitečným doplňkem učebnic Levou zadní I-II, jelikož zpracovává gramatiku až do úrovně B1. Zároveň se dá používat i v jiných předmětech než je český jazyk/ČDJ - žáci v příručce najdou např. pádové koncovky ad. Příručka obsahuje zejména propracované přehledové tabulky a příklady používané v učebnicích.

Na podzim 2022 jsme také spustili novou online výukovou platformu Levou zadní online pro nově příchozí studenty (nejen) z Ukrajiny a jejich vyučující. Platforma nabízí:

  • kompletně zpracované pracovní a metodické listy připravené pro práci v hodině
  • online cvičení včetně interaktivních spojovaček a doplňovaček
  • opakovací testy na konci každé lekce s automatickou kontrolou

Druhá polovina kurzu - zaměření na akademický jazyk

Hlavním cílem druhé části kurzu je dojít v češtině na úroveň B1: studenti se učí čtení, psaní, mluvení, poslech a gramatiku této úrovně. Zároveň se kurz věnuje také úvodům do 4 předmětů ze základního vzdělání a propojení ČDJ s tímto obsahem. Zabývá se tedy rozvojem vyučovacího jazyka v autentickém kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí ZŠ, kde si studenti mají možnost osvojit terminologii, hlavní myšlenky a především akademický jazyk používaný v běžné výuce. Zvýšená pozornost je věnována tématům z oblasti české historie, zeměpisu a občanské výchovy (podobné materiály používané v kurzu najdete v sekci webu Zapojení do výuky a materiály). Na základě těchto materiálů také vzniká pokračování učebnice Levou zadní - druhý a třetí díl.

Od druhého běhu kurzu jsme již od října zařadili i matematiku (z důvodu jednotných přijímacích zkoušek z matematiky do maturitních oborů). V prvním roce začala matematika až od listopadu spolu s dalšími obsahovými předměty, ale ukázalo se, že to bylo pozdě.

Roční přípravný kurz na SŠ

Po skončení druhé poloviny kurzu absolvují studenti opět zkoušku. Tentokrát se ověřují nejen jazykové kompetence v jednotlivých dovednostech, ale i znalosti obsahu a schopnost vyjádřit se k vylosovanému tématu. Absolventi kurzu získávají na konci certifikát.

Další služby pro naše studenty

Velmi důležitou a v podstatě nepostradatelnou součástí přípravného kurzu je spolupráce sociálních pracovnic obou organizací, se studenty a jejich zákonnými zástupci. S účastníky kurzu bývají po celou dobu v kontaktu. Potřeby studentů i jejich prospěch konzultují lektorky společně se sociálními pracovnicemi při pravidelných poradách. Mezi standardní náplň práce patří: komunikace s rodiči (schůzky s tlumočením), informační schůzky o školství v ČR, evaluační schůzky, podpora studentů při uznání zahraničního vzdělávání, řešení komplikací, podpora při výběru dalšího studia aj.

Součástí podpory našich studentů je také možnost spolupráce s dobrovolníky. Nejčastější formou této podpory bývá doučování např. češtiny (psaní, čtení, konverzace ve dvojici / skupinově), matematiky k přijímacím zkouškám nebo angličtiny. Důležitou součástí kurzu jsou také výlety, exkurze a další akce, při nichž mají studenti možnost opustit třídu, vyvětrat se a poznat sebe navzájem i reálie v nové zemi. Po několika letech jsme také zařadili pravidelné "třídnické hodiny", jejichž cílem je nejen podpora kolektivu daných tříd, ale také možnost se společně připravovat na potenciální přechod na střední školu.

Roční přípravný kurz na SŠ - perníčky Roční přípravný kurz na SŠ - mikuláš

Let´s grow! Přípravný kurz pokračuje dál!

Naštěstí jsme měli úspěch při nové žádosti a máme příležitost tento kurz od roku 2022 i nadále realizovat v rámci projektu Let´s grow, který opět financuje THE VELUX FOUNDATIONS až do roku 2027.

Roční přípravný kurz na SŠ - konec školního roku

Velkou novinkou je v tomto projektu také naše vize transferu přípravného kurzu do dvou regionů (Plzeňský a Jihomoravský kraj) tak, aby byl přístupný i mladým lidem mimo Prahu.

Kromě samotného kurzu věnujeme v projektu pozornost také spolupráci se středními školami, do nichž naši absolventi směřují. Ačkoliv studenti dosáhnou prahové úrovně ve vyučovacím jazyce, není to samozřejmě ještě dostatečná jazyková kompetence pro úspěšné absolvování školy bez další podpory. Ve školách budeme postupně budovat různé formy podpory, např. buddy systém, podporu učitelů při výuce žáků s OMJ, tvorbu výukových materiálů, slovníků, nabídneme doučování, ale také zdokonalovací kurzy češtiny a kurz zaměřený na rozvoj češtiny jako přípravu k maturitní zkoušce.

V neposlední řadě se budeme i nadále zaměřovat na naše advokační aktivity. Chceme přesvědčovat důležité aktéry, aby se tento kurz stal postupně standardním způsobem podpory mladých migrantů. V této chvíli, kdy vidíme skutečné výsledky, víme, že taková podpora má obrovský smysl.

Je nesmyslné plýtvat potenciálem těchto mladých lidí jenom proto, že nemáme vytvořené mechanismy na jejich podporu.

Podrobný popis META ročního přípravného kurzu ke studiu na SŠ včetně ukázek hodnocení, sylabu apod. najdete v publikaci:

Jak jsme organizovali přípravný kurz - publikace ke stažení

Co na to vyučující? Je potřeba přípravný kurz začlenit do systému?

Ptali jsme se pedagogů na potřebnost přípravného kurzu v systému českého školství. Shrnuje ředitelka ZŠ z Jihomoravského kraje:

"Nezbytný je roční kurz přípravy na střední školu, aby se docílilo alespoň o trochu rovnějšího přístupu ke vzdělání pro žáky s OMJ. Porozumění četbě knih nutných ke státní maturitě je oříškem i pro žáky Čechy, kteří doma běžně v českém jazyce komunikují, kterým mohou rodiče pomáhat a mají daleko větší slovní zásobu než i ten nejpilnější žák s OMJ. Z pozice pedagoga základní školy je velmi smutné vidět žáka, který má všechny předpoklady být úspěšným na střední škole, ale jehož nedostatečná znalost českého jazyka limituje a mnohdy i odrazuje od dalšího studia. A pokud i navzdory tomuto hendikepu zvládne přijímací zkoušky na SŠ, nastává problém přímo na střední škole, kde je velké množství nových výrazů, které jsou mnohdy zdí, přes kterou se většina žáků již nedostane. Tři hodiny českého jazyka týdně navíc nejsou dostatečným řešením."

Další výroky a shrnutí dotazníkového šetření najdete v článku Výsledky dotazníku: potřebnost ročního kurzu češtiny před vstupem na SŠ.

Nulté ročníky v Praze v našich stopách

Po vypuknutí války na Ukrajině a migrační vlně obřích rozměrů se několik pražských středních škol snažilo najít cestu, jak podpořit mladé lidi z Ukrajiny, kteří mají základní vzdělání ukončeno, ale na české střední školy se nedostali. Díky zapálení, entuziasmu a velké snaze těchto škol a ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a METOU se podařilo otevřít tzv. nulté ročníky v Praze. Organizují je: Adaptační centrum Paměti Národa, Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Zatlance a Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium. Na konci roku 2022 byla tato jejich iniciativa ohodnocena cenou EDUína za rok 2022 za umožnění dospívajícím kontinuální rozvoj jejich potenciálu a napomáhání jim v integraci do společnosti. Držíme palce, ať takovéto úspěšné příklady přínosných aktivit motivují i další aktéry.

Zajímá Vás více o našich zkušenostech s realizováním ročního přípravného kurzu?

Přečtěte si rozhovor s lektorkami kurzu o výuce či o další podpoře, kterou studentům poskytujeme.

Kristýna Titěrová, Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.