+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Speciálně-pedagogické centrum


Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním, více je specifikováno ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. Poradenství se týká dětí ve věku od 3 do 19 let (až 26 let, např. při studiu na VOŠ).

SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů, proto je třeba mít předem představu, proč a s čím se může učitel obrátit právě na konkrétní vybrané SPC (některá jsou zaměřená na jeden typ postižení, některá na více).

Poradenství je poskytováno dětem, rodičům i škole, většinou na pracovišti centra, poradci mohou ale vyjíždět také na náslechy či konzultace přímo do školy, aby mohli nastavit podporu přímo ve výuce, na míru konkrétnímu dítěti, třídě a nastavení výuky. Škola si může výjezd SPC vyžádat.

Na co se SPC zaměřují?

  • na diagnostiku (speciálně-pedagogickou a psychologickou)
  • na doporučení vhodných podpůrných opatření a vyhodnocení jejich poskytování
  • na doporučení zařazení žáka do školy/třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ nebo zařazení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka

Kdo v SPC může poskytnout podporu?

  • psycholog
  • speciální pedagog
  • sociální pracovník

Jaký je rozdíl Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a SPC?

LETÁKY PRO RODIČE
Vyšetření v PPP nebo určení možného SVP u dítěte může být rodiči z jiného kulturního prostředí vnímáno jako něco znepokojivého nebo dokonce pro dítě a jeho rodinu stigmatizujícího, proto je potřeba tento systém pedagogicko-psychologické podpory rodičům citlivě vysvětlit a zbavit je tak zbytečných obav.

Rodičům, kterým bylo doporučeno navštívit školské poradenské zařízení, jsme připravili návodný leták. V letáku je vysvětlen systém podpůrných opatření a proč je dobré PPP s vícejazyčnými dětmi navštívit. Letáky pro vícejazyčné rodiče nabízíme v pěti jazykových verzích.

Jak se může zapojit běžný učitel?

Pro nastavení adekvátní podpory vícejazyčného dítěte je spolupráce SPC s kmenovým učitelem velmi důležitá. Právě učitel má komplexní pohled na dítě i celkovou spolupráci s rodinou. Může předat (i během telefonického hovoru) odbornému pracovníkovi klíčové informace nosné pro posouzení a nastavení podpory, sleduje dítě v čase, vidí jeho projevy v různých situacích, může zhodnotit jeho vývoj.
Možnosti spolupráce:

V čem je důležitá spolupráce SPC a školy?

Při podezření na specifické vývojové potřeby u konkrétního dítěte je vždy nutno vyzvat zákonného zástupce, aby navštívil s dítětem PPP a zahájil terapie (logopedii, fyzioterapii, ergoterapii, zrakovou terapii atd.) a/nebo kontaktoval odborné pracoviště, kde bude nejprve stanovena diagnóza (konzultace s dětským lékařem, psychiatrie, klinická psychologie, foniatrie...). (Teprve dalším krokem může být spolupráce s SPC.) Stanovení diagnózy je důležité pro volbu vhodného SPC pro další spolupráci.
Doporučujeme v takovém případě nejen s takovým krokem neotálet, ale rovnou sami vyvinout aktivitu v tom, že cíleně dítě sledujeme ve stanovených oblastech vývoje, vyhodnocujeme pokrok a zaznamenáváme si oblasti, ve kterých dochází k odchylkám ve větší či menší míře. Nedostatečná znalost jazyka může být určitým způsobem pro dítě limitující, ale přesto jsou způsoby, jak vypozorovat, že jazyková neznalost není jediným faktorem, kvůli kterému vývoj dítěte, jazyka a myšlenkových procesů neprobíhají v souladu s běžným vývojem (i vzhledem k individuálnímu nastavení každého dítěte).

Při spolupráci SPC a školy jde o nastavení funkčního doporučení a podpory dítěte, jehož výstupem by měl být škole i rodičům srozumitelný popis jeho reálných schopností i jeho znevýhodnění v souvislosti se školní úspěšností, dále hledání optimálních způsobů školní práce se žákem. To může být velkou metodickou pomocí jak pro učitele, tak pro rodiče, u kterých je to důležité pro nastavení jejich reálných očekávání. Je dobré v pravidelných intervalech nebo dle potřeby vyhodnocovat a přenastavovat.

V inkluzivním nastavení českého školství je mnoho dětí s různým typem postižení zařazeno v běžném vzdělávacím proudu, v běžných MŠ/ZŠ a jsou jim nastaveny různé typy podpůrných mechanismů, aby byl v maximální možné míře využit jejich potenciál ve vzdělávání. Škola by neměla odmítnout ke vzdělávání žádného žáka ve věku povinné školní docházky (včetně povinného posledního roku předškolního vzdělávání), jediným důvodem je naplněná kapacita. Rozhodující slovo v zařazení dítěte do vhodné školy má zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, je velmi důležité mu dobře vysvětlit, co to přesně pro dítě znamená a jaký to pro něj má přínos v budoucím vzdělávání. Doporučení vhodného zařazení ke vzdělávání (volba typu školy) je tedy především dobré vysvětlit rodičům za přítomnosti profesionálního tlumočníka. Důležité je vysvětlovat podporu s ohledem na interkulturní citlivost. Některé kultury se obávají toho, že by jejich dítě mělo být označené jako “postižené”, s potřebou “psychologické” podpory, s nutností spolupráce s ped-”psychologickou” poradnou. Je třeba jim vysvětlit možnosti systému a vnímání podpůrných opatření v ČR a to, jak může nastavená podpora jejich dítěti prospět v další vzdělávací cestě.

SPC při nastavení podpory vydává zprávu pro zákonného zástupce (uvedeny závěry odborných zpráv (klinická vyšetření, terapie atd.), závěr a průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, informace o průběhu vzdělávání) dokument dále může předat škole dle svého rozhodnutí), a doporučení pro školu (může být uvedena diagnóza v rámci závěrů podstatných pro doporučení, závěry z vyšetření a navrhované možnosti konkrétní podpory). Někteří rodiče nesouhlasí s předáním informací o diagnóze, mají obavy z předsudků a stigmatizace. Některá SPC mají zanesený souhlas s předáním diagnózy v informovaném souhlasu, který rodič podepisuje při úvodní schůzce. Dokument Zpráva a Doporučení ŠPZ je identický jak pro PPP tak pro SPC, formálně mezi nimi není rozdíl.

Společným cílem školy, rodičů i poradenských pracovníků by měla být spokojenost, přínos vzdělávání pro dítě a rozvoj jeho potenciálu. Je tedy v zájmu dítěte najít nejvhodnější řešení i s přihlédnutím k povaze dítěte, jeho komunikačním a vývojových schopnostech, možnostem konkrétní školy i zapojení rodičů.

Seznam SPC v ČR.

Klára Ptáčková, Petra Plachá

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.