+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce s externími partnery


Škola je klíčový nástroj integrace, ale potřebuje funkční systém podpory, aby to vše bylo pro ni zvládnutelné a funkční.
Spolupráce mezi školou a externími partnery představuje možnost, jak efektivně reagovat na potřeby vícejazyčných žáků v procesu vzdělávání a předcházet nežádoucím situacím. Předpokladem efektivní spolupráce je její kontinuálnost, pravidelnost, aktivita a zájem všech zapojených aktérů.


Infografiku je možné stáhnout ve formátu PDF.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Má na starosti nastavení systému vzdělávání v ČR, jeho analýzu a zkvalitňování, připravuje projekty na podporu výuky a vzdělávání, zajišťuje sběr dat a jejich vyhodnocování (kapacity, poskytování jazykové přípravy apod.). Provádí legislativní úpravy a vydává metodické pokyny. Jednotný metodický portál najdete na www.edu.cz

Národní pedagogický institut (NPI) zprostředkovává aktuální informace ze vzdělávací koncepce MŠMT, vytváří rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně škol, nabízí metodickou podporu a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Krajská pracoviště NPI podporují školy přímo v jednotlivých regionech. Můžete využít také jejich specializované stránky na vícejazyčné děti a žáky a nebo stránky zaměřené na společné vzdělávání www.zapojmevsechny.cz.

Byla zavedena metodická pomoc školám a zřizovatelům tzv. Střední článek podpory MŠMT. Cílem je snížit nepedagogickou a administrativní zátěž vedení škol. Podpora se týká - poradenství v oblasti legislativy, pracovního práva, správních řízení, vedení matriky, výkaznictví apod.

KRAJSKÝ ÚŘAD

Pravidelně komunikuje s MŠMT, se zřizovateli škol, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími aktéry i o aktuální situaci ve vzdělávání. Určuje školy pro jazykovou přípravu, sbírá data (kapacity škol, poskytování jazykové přípravy apod.) a provádí evaluaci nastavení systému a další plánování. Připravuje a financuje projekty na podporu a rozvoj škol v kraji, kde může zohlednit podporu vícejazyčných dětí.

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Zajímá se o kvalitu vzdělávání v dané škole a pravidelně komunikuje s řediteli škol o aktuální situaci. Sbírá data a průběžně je vyhodnocuje, např. kapacity, rovnoměrné rozmístění vícejazyčných dětí do všech škol, poskytování jazykové přípravy apod. Ví, kde získat informace k problematice vzdělávání vícejazyčných žáků, které může následně školám doporučit.

Shromažďuje informace o aktérech na území, které má ve správě. Může doporučit škole kontakty na -psychologickou, speciálně-pedagogickou a psychoterapeutickou péči, dále také na poskytovatele služeb v regionu (sociální služby, neziskové organizace atd.). Někteří zřizovatelé u sebe soustřeďují pracovní nabídky škol a také poptávku ze strany uchazečů o práci (např. asistentů pedagoga, učitelů) a navzájem je propojují. Základní principy nastavení spolupráce zřizovatele se ZŠ a jejich podporu v tématu vzdělávání vícejazyčných žáků najdete v našem checklistu pro zřizovatele.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)

Zajišťuje a koordinuje aktivity na podporu základního, zájmového a také neformálního vzdělávání vícejazyčných žáků realizované v daném regionu. Podílí se na konkrétní spolupráci zřizovatelů, škol a jiných aktérů ve vzdělávání, vzájemném informování a plánování aktivit pro řešení potřeb regionálního školství. Snaží se také získávat a rozdělovat dotační prostředky.

RODIČE VÍCEJAZYČNÝCH ŽÁKŮ

Spolupráce školy s rodiči je nezbytná pro úspěšné začlenění vícejazyčného žáka do školy, jeho rozvoj a plnění školních povinností. Rodiče se mohou potýkat s nedostatkem základních informací, např. o vzdělávacím systému v ČR, svých právech a povinnostech, dostupných volnočasových aktivitách či možnostech podpory, proto je vhodné se na setkání s rodiči připravit. S tím Vám pomůže náš článek Spolupráce s rodiči. Můžete využít i náš infobalíček a infografiku.

PODPŮRNÉ SLUŽBY (Sociální poradenství, interkulturní práce, tlumočení a překlady)

Sociální poradenství
Školy mohou předat kontakt rodičům vícejazyčných žáků na organizace poskytující sociální poradenství v oblasti vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků, které např. pomáhají s podáním přihlášky na střední, vyšší odbornou či vysokou školu, s asistencí při zápisu na ZŠ nebo SŠ, orientací v administrativě spojené se vzděláváním v České republice atd. Na další služby se můžete podívat na náš web.

Interkulturní práce a tlumočení
Během setkání s rodiči vícejazyčných žáků můžete využít služeb komunitního tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. Je důležité předat rodičům informace v jazyce, kterému rozumí a mohou se doptávat. Zároveň takto podporujeme oboustranně respektující komunikaci. Doporučujeme rovněž naši publikaci Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

Překlady
Je vhodné si předem připravit překlady různých dokumentů v mateřském jazyce rodičů vícejazyčného žáka. Můžete využít naše Informace pro rodiče - jazykové verze, kde najdete např. informace o předškolním vzdělávání, přijetí do školy, pozvánky, informace apod. Možnost přeložení různých školních dokumentů nabízí také NPI.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP)

Provádí diagnostiku a poradenství u dětí z odlišného kulturního prostředí, se spec. poruchami učení nebo chování. Na vyšetření v PPP mají právní nárok všichni vícejazyční žáci a poradna nesmí odmítnout vyšetřit žáka z důvodu neznalosti jazyka.

Pokud to je v silách poradny, je vhodné, aby pracovníci PPP častěji navštěvovali děti přímo ve škole. Zároveň je nezbytné, aby se poradna a škola domluvily na tom, jakou podporu vícejazyčný žák potřebuje a co je v možnostech školy reálné zajistit. Škole při implementaci podpůrných opatření pomůže, pokud jsou doporučení srozumitelně a co nejpřesněji formulována, např. úprava obsahu vzdělávání, včetně hodin ČDJ v běžné výuce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd. Rovněž je vhodné, aby si škola promluvila s rodiči dítěte o tom, proč je vhodné vyšetření v PPP a jak poslat žádost o vyšetření spolu s kontaktem na konkrétní PPP. S vysvětlením může pomoci interkulturní pracovník nebo tlumočník. Více informací najdete v článku Spolupráce PPP a školy.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE (SVP)

Pracovníci střediska výchovné péče navštěvují školy, spolupracují zejména s třídními učiteli a výchovnými poradci, poskytují metodické konzultace pracovníkům školy a odborné konzultace u dětí s nežádoucími projevy chování. Na vyžádání školy mohou zorganizovat programy zaměřené na prevenci rizikových forem chování a na předcházení či řešení již rozvinutých sociálně patologických jevů. Obvykle si první schůzku ve středisku domlouvají zákonní zástupci dítěte, ale také pedagogický pracovník školy nebo pracovníci OSPOD.

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC)

Provádí diagnostiku a odborné poradenství u vícejazyčných dětí se zdravotním postižením, poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby.

Při spolupráci školy s SPC je důležité, aby škola poskytla SPC informace o dosavadním průběhu vzdělávání vícejazyčného žáka ve škole a potřebách, které jsou nezbytné pro jeho další vzdělávání. SPC následně může nabídnout odpovídající podporu, např. doporučení vhodných speciálně-pedagogických metod a postupů, kompenzačních pomůcek na základě diagnostiky, metodické vedení zaměřené na konkrétní postižení, konzultace s pedagogy, náslechy v hodinách, navrhování forem zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebam ido třídního kolektivu. Jedná se o oboustranný proces, který se zakládá na komunikaci, zpětné vazbě a zapojení učitelů.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC

Nově příchozí žáci se mohou potýkat s posttraumatickými nebo somatickými poruchami, s vážnými psychologickými nebo psychiatrickými problémy doprovázenými pocity strachu, úzkosti, deprese, vykořenění nebo ztráty identity. V takovém případě je vhodné vyhledat odbornou pomoc a navázat spolupráci. Škola může rodičům doporučit, kam se obrátit. Připravili jsme seznam kontaktů na psychologickou podporu v ČR v cizím jazyce a video s dětskou psycholožkou z Ukrajiny na téma Vliv posttraumatické poruchy na motivaci a učení dětí.


ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)

Zabývá se vyhledáváním ohrožených dětí a nastavením ochranných opatření. V případě vysoké absence dítěte ve škole by OSPOD měl nastoupit až v případě, kdy škola vyčerpala všechny své možnosti, jak daný problém řešit. OSPOD sleduje spíše příčinu absence, zda se nejedná o zanedbání péče, ohrožení fyzické nebo psychické. V takovém případě je třeba OSPOD kontaktovat co nejdříve. Učitelé školy se mohou účastnit případových konferencí, které může svolat OSPOD k řešení jednotlivých případů.

POLICIE ČR

Policie systematicky a kontinuálně spolupracuje se školami a vytváří preventivní výukové programy a besedy pro děti. Jedná se o prevenci sociálně-patologických jevů např. v oblasti kriminality, rasismu, šikany a formování právního vědomí. Zabývá se také řešením problémů vzniklých v souvislosti s uvedenými jevy ve školách. Vedení školy by mělo ohledně preventivních programů navázat kontakt s Preventivní informační skupinou Policie ČR (PIS), jejíž činnost je informační a poradenská. PIS funguje v každém kraji, pro představu doporučujeme např. nabídku aktivit pro Moravskoslezský kraj.

INFORMAČNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM ÚŘADU PRÁCE (IPS ÚP)

Ve spolupráci se školami organizuje programy týkající se volby povolání, profesního zaměření, problematiky získávání a hledání zaměstnání nebo celkové orientace na trhu práce. Nabízí skupinové kariérové poradenství, seznamuje s nabídkou služeb IPS, možnostmi využívání informačních technologií, trendy zpracování životopisu a motivačního dopisu.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A DOUČOVÁNÍ

Škola může navázat spolupráci s institucemi (např. domovy dětí a mládeže), které nabízejí volnočasové aktivity, jakou jsou různé kluby, tábory, jazykové a adaptační kurzy. Takové aktivity mohou vícejazyčným dětem pomoct s jazykovou praxí, adaptací na nové prostředí, navázáním vztahů s vrstevníky, rozvojem dovedností a vedou k psychosociální pohodě. Je vhodné zjistit, čím se žák zabýval v zemi původu, a poskytnout rodičům kontakty na příslušné organizace.

Stejně efektivní může být i individuální doučování a pomoc s domácí přípravou do školy, např. Fakulty doučují, Nová škola, o.p.s., Člověk v tísni, Centrum pro integraci cizinců, SIMI, Pomáhej Ukrajině.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Neziskové organizace, např. META, o.p.s., InBáze, z.s., CIC, o.p.s., Člověk v tísni, SOFA (dříve ČOSIV) atd. zajišťují metodickou podporu školám v oblasti vzdělávání, mohou poskytovat kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, např. kurzy zaměřené na výuku čeština jako druhý jazyk, klima třídy, organizaci podpory ve škole, vytvářejí prostor pro sdílecí setkání a akce, vytvářejí výukové a metodické materiály. Některé neziskové organizace zajišťují výuku češtiny jako druhého jazyka a organizují volnočasové aktivity.

Česká školní inspekce (ČŠI)

Mnozí považují ČŠI pouze za kontrolní orgán a nebo vnímají tuto instituci neprávem negativně, ale její působnost může být i velice přínosná pro český vzdělávací systém a v praxi se setkáváme s tím, že je škole partnerem a poskytuje metodickou podporu. Průběžně vydávají tématické zprávy, ve kterých najdete užitečné informace ohledně vzdělávání nejen vícejazyčných dětí a žáků.

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

  • Knihovny - Škola může zorganizovat během výuky návštěvu místní knihovny a informovat vícejazyčné žáky (případně také rodiče) o službách, které knihovny nabízejí. Je možné, že se služby zahraničních knihoven odlišují od českých. Žákům je vhodné ukázat knihovnu jako místo pro trávení volného času, osobní rozvoj a podporu komunitního života. Vícejazyční žáci si zde mohou půjčit knihu ve svém mateřském jazyce, účastnit se spolu s rodiči různých akcí, např. konverzačních klubů, doučování, přednášek, interkulturních setkání, čtenářských dílen (v různých jazycích), promítání českých filmů s titulky.
  • Setkání s expertem z praxe (Den pro školu), který se bude věnovat určitému tématu, např. podpora welbeingu ve třídě (psycholog), prohloubení informací z tématu migrační zkušenosti (soudní tlumočnice, soc. pracovnice).
  • Organizace multikulturního vzdělávacího programu ve škole (InBáze, Arpok, Organizace pro pomoc uprchlíkům).
  • Buddy program (Stand by me / Stojím při tobě).
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.