+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce uvnitř školy


Infografiku je možné stáhnout zdarma ve formátu PDF.

Pro žáky ale i pro všechny zaměstnance školy je důležitá funkční spolupráce. Pro tu je klíčové správné rozdělení kompetencí, rolí a pružné předávání informací. Každý potřebuje jistotu, že ví, s čím se na koho může obrátit, jaké informace s kým sdílet a předávat, a že rozhodně není na řešení jakýchkoliv komplikací sám.

Tipy do praxe:

 • V praxi se osvědčilo mít například na sdíleném disku školy složku věnovanou materiálům do výuky vícejazyčných žáků a nastavit komunikační systém pro všechny zapojené učitele.
 • Vytvořte si cíleně čas a prostor, kde můžete cokoliv k tématu probrat, sdílet dobré tipy i průběh podpory konkrétních žáků, např. na pravidelné společné schůzce v rámci porad pedagogického týmu.
 • Také dobře funguje, když se jednou za školní rok udělá pro tým školení nebo vzdělávací seminář na téma vzdělávání vícejazyčných žáků.
 • Podívejte se, jak funguje týmová spolupráce v konkrétních školách, s nimiž jsme spolupracovali. Je zachycena v podobě praktických příruček.

1. Vedení školy

Celé nastavení školy jde od vedení (ředitel/ka), které své postoje a způsob komunikace přenáší na tým učitelů, ti na žáky a ti doma na své rodiče. Když se to od začátku nastaví ve správném duchu (tedy nekomunikujeme přijmutí vícejazyčných žáků jako problém), může se předejít spoustě nedorozumění a nevhodnému přístupu.
Vedení školy nastavuje náplně práce všech pracovníků, vyhodnocuje spolupráci mezi aktéry, efektivitu celého systému a vytváří prostor pro rozvoj dalších kompetencí ve vzájemné spolupráci. Ve chvíli, kdy vyhodnotí některé části jako nefunkční, navrhuje řešení a komunikuje jej ve spolupráci s koordinátorem ostatním pracovníkům školy. Průběžně také zjišťuje jejich potřebu podpory, vyhodnocuje jejich wellbeing a nastavuje kroky vyplývající ze zjištění (např. supervize). Vedení nastavuje role jednotlivých zaměstnanců v celkovém procesu podpory.

2. Koordinátor/ka inkluze

Ideální je mít na škole tuto pozici - “styčnou osobu”, která shromažďuje všechny potřebné informace, třídí je a předává dál. Jedná se nejen o informace o konkrétních žácích a jejich podpoře, ale také informace o aktuálních možnostech podpory, kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou, případně i s dalšími specialisty. Koordinátor je “spojkou” mezi vedením a ostatními zaměstnanci školy, zároveň také mezi školou a rodiči vícejazyčných žáků. Může pro ně svolávat úvodní informační třídní schůzky se zajištěním tlumočení, kde dostanou všechny informace potřebné pro hladký průběh procesu integrace. Může organizovat sdílení/střídání asistentů pedagoga v jednotlivých třídách, pokud jich není na škole dostatečný počet. Může být také oporou pro učitele ve výběru vhodných pomůcek, jazykových učebnic nebo zdrojů na metodická doporučení.
Může zajistit škole adaptačního koordinátora pro nově příchozí žáky, ukrajinského asistenta či pedagoga, ukrajinského psychologa nebo vzdělávací semináře na téma vzdělávání vícejazyčných žáků pro celou sborovnu školy. Měly by se u něj sbíhat všechny informace v tomto tématu.

3. Třídní učitelé, učitelé odborných předmětů a jazyků

Třídní učitelé pravidelně hodnotí způsob podpory a zapojení vícejazyčných žáků, vedou jejich dokumentaci a sledují vztahy ve třídě. Spolupráci je třeba navázat také s učiteli odborných předmětů, kteří právě mnohdy potřebují informace o tom, jak vícejazyčné žáky motivovat, hodnotit a co nejvíce zapojit do výuky. Ideální je nastavení průběžné a dlouhodobé spolupráce mezi všemi učiteli a učitelem ČDJ. Učitelé vybírají vhodné metody a postupy práce tak, aby měli žáci vhodným způsobem nastaveny cíle, které mohou reálně ve výuce zvládnout.

4. Asistenti pedagoga

Asistenti pedagoga dokážou poskytnout pedagogům velkou podporu a pomoc, ale musí být informováni o tom, co se ve výuce bude dít. Jedině tak mohou pomoci připravit materiály do výuky, informovat zákonné zástupce, předávat vhodné tipy na aktivity pro celou třídu, apod. Pro nastavení efektivní spolupráce můžete navštívit naše tandemové workshopy.

Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. Jedním z úkolů asistentů pedagoga je pomáhat při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí. Asistenti pedagoga jsou pedagogičtí pracovníci.

Role asistentů pedagoga:

 • Komunikace s dítětem – zprostředkovává komunikaci s žákem (např. prostřednictvím komunikačních kartiček, vytváření obrázkových slovníčků atd.).
 • Začlenění vícejazyčného žáka do kolektivu, orientace dítěte ve škole, adaptace – vysvětlí denní režim, rozvrh hodin, pomáhá zvyknout si na nové prostředí, na nové kamarády, dává učiteli zpětnou vazbu o průběhu adaptace.
 • Podpora žáků a žákyň při výuce – podporuje žactvo (nejen vícejazyčné) při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje zapojení všech dětí do výuky a v případě potřeby zasahuje a pomáhá.
 • Podpora pedagoga při výuce – pomáhá učiteli s přípravou a plánováním výuky, vytváří materiály "na míru", může pomoci s formulací cílů do IVP/PLPP. Nemůže sám výuku vést.
 • Hodnocení – může pomoci při hodnocení pokroků žáka, které má možnost během intenzivnější spolupráce s žákem více sledovat.
 • Komunikace s rodiči – pomáhá zajistit tlumočníka, podílí se na přípravě materiálů pro rodiče vícejazyčných žáků (informace o režimu školy, pravidlech školy, roli rodiče).

5. Školní asistenti

Školní asistenti působí v celé škole (nejsou spojení s konkrétním žákem), spolupracují úzce s rodinou a tím, že znají prostředí, v němž žáci vyrůstají, mohou přispět k řešení situací, které ovlivňují školní úspěšnost. Pomáhají v přípravě na vyučování, motivují k učení, poskytují zpětnou vazbu, pomáhají překonávat bariéry mezi školou a rodinou, pomáhají při rozvíjení mimoškolních a volnočasových aktivit.

6. Dvojjazyční asistenti pedagoga (DAP)

Jsou to v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako vícejazyční žáci ve třídě. Fungují zejména jako vícejazyčný zdroj pro učitele nebo pro výuku začátečníků, kterým poskytují velkou podporu. Zapojení dvojjazyčných asistentů se osvědčilo nejen při samotné pedagogické činnosti, ale i při podpoře žáků (a potažmo i jejich rodičů) v integračním procesu.

DAP pomáhá navázat důvěru mezi žáky a školou, zprostředkovává interkulturní porozumění v celé třídě a žáci se tak lépe vyrovnávají s pocity osamělosti a dezorientace. Je také výhodou v komunikaci s rodiči, kde může zprostředkovat předávání informací v obou cílových jazycích, případně se podílet na přípravě materiálů pro rodiče s ohledem na kulturní odlišnosti místa, odkud rodina pochází a které dvojjazyčný asistent dobře zná.

Pro školní rok 2022/2023 vznikla nová pozice - tzv. ukrajinský asistent pedagoga.

TIP: příručka pro asistenty pedagoga:
https://meta-ops.eu/publikace/asistujeme-u-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-prakticka-prirucka-pro-asistenty-a-asistentky-pedagoga-v-zs/

Další informace o vzájemné spolupráci najdete v sekci Asistent pedagoga.

7. Učitel/ka českého jazyka jako druhého jazyka (ČDJ)

Je třeba si uvědomit, že rodilý mluvčí nahlíží na svůj mateřský jazyk jinak než ten, pro koho je tento jazyk cizím/druhým jazykem. Stejně tak se liší i výuka češtiny pro cizince a potažmo i výuka češtiny jako druhého jazyka od vyučovacího předmětu ČJ.
Učitel ČDJ pracuje na základě Kurikula ČDJ pro základní vzdělávání, které obsahuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikula ČDJ pro předškolní vzdělávání.

Primárním úkolem učitele ČDJ je učit děti komunikovat, rozumět, číst a psát v češtině. Ale protože je záměrem také děti co nejdříve připravit na zvládání běžné výuky, řeší každý učitel ČDJ také slovní zásobu a gramatiku potřebnou k porozumění učiva z běžných předmětů. To je ale možné jen do určité míry, která je často předmětem vyjednávání s učiteli odborných předmětů. Učitelé ČDJ naráží na očekávání ostatních učitelů, že naučí děti kromě jazyka také obsahům běžných předmětů.
Učitel ČDJ se může domluvit s vybranými učiteli na podpoře žáka na konkrétním tématu, jazykovou stránku společně při výuce proberou a žák tyto jazykové (a trochu obsahové) dovednosti uplatní ve výuce daného předmětu. Dojde tak k propojení výuky ČDJ a obsahu ostatních předmětů. Na základě obsahu z předmětů jako je např. Člověk a jeho svět/Přírodopis/Dějepis si vícejazyčný žák osvojí slovní zásobu a jazykové struktury, které se v daných tématech objevují a tím si rozvíjí jazyk potřebný pro začlenění do běžné výuky.
Celá výuka ČDJ směřuje k začlenění do výuky, zpočátku zejména z hlediska komunikačních dovedností a základního porozumění. Záleží ovšem na vzájemné domluvě a na tom, zda má učitel ČDJ ve výuce čas, jakou má žák jazykovou úroveň a jak je výuka ČDJ organizovaná — zda je individuální, nebo skupinová.

I když učitel ČDJ může do značné míry pomoct s předučením potřebné slovní zásoby a jazykových konstrukcí, nemůže vícejazyčného žáka učit obsahy ostatních předmětů. Klíčová je tedy domluva učitele daného předmětu a učitele ČDJ, která by měla obsáhnout nejen to, co učitel ČDJ může předučit, případně doučit, ale také to, co může konkrétní žák zvládnout v rámci běžné výuky. To znamená, že do spolupráce učitele ČDJ a ostatních učitelů patří také nastavení cílů odpovídajících aktuální jazykové úrovni žáka. O té má samozřejmě největší přehled učitel ČDJ.

Co přináší výuka ČDJ žákům a učitelům:

 • bezpečné prostředí
 • adekvátní úkoly
 • zažití úspěchu
 • kompetence a jistotu
 • úlevu pro učitele
 • adekvátní hodnocení

O další nastavení spolupráce s učitelem ČDJ najdete v kapitole Nastavení systémové podpory ve výuce | . O výuce ČDJ pojednávají články v kapitole Učíme češtinu jako druhý jazyk a doporučujeme také webinář zaměřený na výuku češtiny u žáků z Ukrajiny.

8. Pracovníci Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je tým odborníků uvnitř školy. Pracovníci poradenského pracoviště poskytují poradenské služby a metodické vedení nejen všem zaměstnancům ve škole, ale i rodičům.

Speciální pedagogové:

vyhledávají a diagnostikují žáky s SVP, koordinují podpůrná opatření a poskytují speciálně pedagogickou péči žákům s SVP, metodicky podporují vyučující při vzdělávání těchto žáků, komunikují s rodiči.

Školní psychologové:

diagnostikují žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy, poskytují metodickou pomoc učitelům. Spolupracují s vyučujícími při práci se žáky, kteří se obtížně začleňují do kolektivu. Můžete se na ně obrátit i v případě wellbeingu žáků. Provádí krizovou intervenci, vedou individuální konzultace se žáky, učiteli i rodiči, pracují na psychosociální podpoře žáků, kolektivů a učitelů.

Výchovní poradci:

vyhledávají žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, nastavují s učiteli vhodnou pedagogickou podporu pro tyto žáky, poskytují metodickou a poradenskou pomoc učitelům a rodičům, zabývají se kariérovým poradenstvím. Pokud ve škole není speciální pedagog, mohou poskytovat informace o znevýhodnění žáků.

Metodici prevence:

Metodicky vedou a vzdělávají zaměstnance školy v prevenci rizikového chování. Poskytují konzultace při podezření na vznik patologií u konkrétních dětí, jsou podporou pro vyučující a AP v práci s klimatem ve třídě. S AP mohou budovat spolupráci na rozvíjení zdravého multikulturního prostředí v rámci celé školy. Koordinují tvorbu preventivního programu školy, předávají pedagogickým pracovníkům odborné informace o problematice rizikového chování, vyhledávají žáky s rizikem či projevy rizikového chování, poskytují poradenské služby těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům.

Školské poradenské zařízení

(ŠPZ) je externí spolupráce se školou (PPP, SPC). Poradenští pracovníci zajišťují pro děti, rodiče a školu informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby.

9. Vychovatelé ze školní družiny

Důležitou roli při začleňování žáka do kolektivu hraje také družina nebo zájmové kroužky, které škola nabízí. Společné zájmy mohou být silným stmelujícím a uvolňujícím prvkem. Kontakt s vrstevníky a komunikace s nimi mimo vyučování je velice důležité, protože zde není pozornost tolik soustředěna na samotnou výuku, není zde tlak na výkon a jazyk dětí i celková atmosféra je bezprostřední a uvolněná. Je zde mnohem větší prostor sdílet zážitky než o přestávkách. Také vychovatel v družině je důležitým článkem v podpoře nově příchozího žáka. Ideálně zařazuje aktivity podporující dobré vztahy v kolektivu, žák může vyniknout v aktivitách, pro které ve výuce není tolik prostor. Vychovatel může následně dávat pravidelnou zpětnou vazbu třídnímu učiteli k podpoře žáka, navázat s žákem užší kontakt, zajímat se o něj a být v užším kontaktu i s jeho zákonnými zástupci.
Vychovatel může podporovat žáka v aktivitách, kdy si osvojuje nejen komunikační dovednosti, ale také řešení problémových situací. Může využívat stejné podpůrné komunikační metody (např. komunikační kartičky, slovníčky) jako učitelé a je důležité, aby o všech těchto možnostech dostal potřebné informace. Vychovatel může žáka pozitivně motivovat k zájmu o výuku a začlenění se do kolektivu. Ideální je trpělivý a laskavý přístup a otevřená komunikace. Právě vychovatel může zákonné zástupce nasměrovat na vhodné zájmové aktivity, poradit jim, kam by mohl žák po vyučování docházet, aby se rozvíjel v tom, co ho baví a zajímá a zároveň si tak mimoděk rozvíjel komunikační úroveň českého jazyka.

10. Ostatní pracovníci školy

Všichni zaměstnanci musí být informováni o tom,že jsou ve škole žáci, kteří nerozumí česky.
Do týmu pracovníků školy patří i páni a paní hospodářky, kuchařky, školníci, uklízečky, zkrátka všichni, kteří přijdou s novým žákem do kontaktu. I ti by měli vědět, že takoví žáci na škole jsou a jak s nimi s respektem komunikovat, mít k dispozici také např. komunikační kartičky či slovníček a vědět, na koho se v případě potřeby obrátit.
___________________________________________________________________________

Dodatečné shrnující materiály
Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.