+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Učiliště a žáci s OMJ


Jaká je situace?

 • Na učební obory se hlásí žáci s různou úrovní češtiny. Někteří mají za sebou alespoň částečné vzdělání na české základní škole, jiní přichází ze zahraničí až po ukončení základní školy. Plně se naučit jazyk používaný ve školním prostředí (na úrovni komunikační i odborné) však může trvat 5-7, někdy i 10 let. Proto je pro žáky s OMJ úspěšné studium/vyučení náročnější.
 • I když mají někteří žáci s OMJ za sebou (částečné) vzdělání v české ZŠ, neznamená to, že byli dostatečně jazykově podpořeni, aby byli na odpovídající jazykové úrovni. Intenzivnější jazyková příprava pro nově příchozí žáky na ZŠ se systematizuje teprve od září 2021, zatím tedy probíhá v pilotním režimu.
 • Komerční jazykové kurzy jsou pro rodiny těchto mladých lidí často finančně nedosažitelné.
 • Žáci s OMJ nastupující do českých škol až ve starším věku (2. stupeň ZŠ a později) jsou nejohroženější tzv. drop-outem, tedy vypadnutím ze vzdělávacího procesu (viz informační leták Mladí cizinci mimo vzdělávací systém ČR).
 • Jednotné přijímací zkoušky z ČJ na maturitní obory jsou často důvodem, proč žáci s OMJ nemohou studovat své vysněné obory vzdělání, častěji tak volí učební obory, které jim nemusí být blízké.
 • Učiliště jsou pro žáky s nižší jazykovou úrovní jedna z posledních možností, jak se plně zapojit do společnosti. Bez dobré znalosti jazyka a bez vzdělání/vyučení se na trhu práce nedokáží uplatnit a mohou se tak stát významnou přítěží sociálního systému státu.

Naše vize...

Dlouhodobě prosazujeme systémové zavedení intenzivního kurzu češtiny pro žáky s OMJ před vstupem na střední školu, který by jim zajistil dostatečnou znalost jazyka pro zapojení do výuky (viz META Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022). Podobný kurz pilotujeme v Praze již 6 let (Jak jsme organizovali přípravný kurz) díky dánským The Velux foundations. Na základě našich zkušeností z kurzu ostatně vznikla učebnice Levou zadní.

Unikátní úloha podporujících učilišť

Učiliště jsou zatím jedním z mála aktérů, kteří mohou reálně mladé lidi s OMJ podpořit v jazyce tak, aby měli šanci se aktivně zapojit do pracovního trhu.

Učební obory mohou fungovat jako záchytná síť integrace žáků (ale i dospělých) s migrační zkušeností. Podporu těchto žáků na učebních oborech nabízejí mj. jako součást zlepšování podmínek zaměstnavatelů např. ve Švýcarsku, Španělsku, Spojených státech, Rakousku, Bavorsku apod. (OECD: Unlocking the Potential of Migrants).

Školní podpora formou individuálního doučování, zdokonalovacích či přípravných kurzů, mentoringu, studentského poradenství, speciálních podpůrných programů nebo integračních tříd se 2 vyučujícími předem pokrývá náklady vzniklé zaměstnavatelům v případě následné potřeby dovzdělání jejich zaměstnanců. V důsledku toho zaměstnavatelé těží z lépe fungujících učňů a mohou také snížit rizika nákladných předčasných odchodů.

Jak lze žáky s OMJ podpořit již nyní?

Vzdělávání žáků s nízkou znalostí jazyka není vždy jednoduché, vyžaduje určité kroky školy i vyučujících. Přesto možnosti podpory existují a mohou napomoci i dalším žákům s jinými znevýhodněními.

Koho máme ve škole?
Přehled o tom, jací žáci naši školu navštěvují a jaké mají potřeby podpory, je základ. Tuto funkci často mají ŠPP, tedy výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové aj. V ideálním případě se zjišťuje pokročilost žáků s OMJ před nástupem do školy, případně na začátku školního roku (např. pomocí diagnostického nástroje). Důležité je také kontinuální vyhodnocování pokroku žáků, jejich potřeb a aktuální situace. Pravidelné setkávání, naslouchání, empatie a zájem o žáky v nich posiluje pocit přijetí a napomáhá zvyšování wellbeingu, díky čemuž se mohou dále rozvíjet i odborně.

Bez češtiny (jako druhého jazyka, = ČDJ) se to neobejde

 • Výuku ČDJ (3 hod./týden) může doporučit PPP po vyšetření žáka, a to v rámci 2. nebo 3. stupně PO. Také může mít doporučen IVP, speciální pomůcky apod.
 • Do doby, než bude z PPP doporučena výuka ČDJ, lze využít pedagogické intervence, o níž rozhoduje sama škola. Lze ji využít jako posílení v předmětech, kde je neúspěšný, a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti.
 • Vlastní zdroje školy, případně si studenti platí “kurzovné”. Např.: přípravné prázdninové kurzy češtiny nebo odpolední kurzy češtiny ve škole formou volitelného předmětu / kroužku.
 • Šablony a projekty ve spolupráci s krajskými úřady v rámci Implementace krajských akčních plánů II. (mj. také možnost doučování žáků ohrožených školním neúspěchem) - informujte se na příslušném krajském úřadě..
 • V přípravě: šablony pro střední školy (OP JAK), díky nimž bude možné kurzy češtiny, doučování a další podpůrné aktivity pro žáky s OMJ hradit.
 • Žáci mohou navštěvovat kurzy češtiny také mimo školu (např. Centra na podporu integrace cizinců v regionech).Tyto a další externí jazykové kurzy ovšem nezohledňují konkrétní jazykové potřeby pro dané obory učilišť a zaměřují se zejména na komunikační úroveň jazyka. Je proto vhodnější realizovat kurz češtiny přímo ve škole.
 • Po “covidovém” roce je také možné využít Národní plán doučování, které je určeno všem žákům ohroženým školním neúspěchem (mj. v kritériích i "Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání.") Na toto doučování škola může vzít i externího učitele (např. bývalého kolegu v důchodu).

Pomůcky pro výuku ČDJ
V případě začátečníků se lze držet učebnice a cvičebnice Levou Zadní I., k níž existuje také aplikace, nahrávky a metodické materiály pro učitele - vše na stránce: https://ceskylevouzadni.cz/.
Začátečníci mohou pracovat také s e-learningem https://www.cestina2.cz/, pro přihlášení je nutné se zdarma registrovat.
Další doporučené učebnice najdete v sekci ČDJ.

Slovníčky do každé ruky
Žák s OMJ by měl mít možnost používat překladový slovník během hodin. Lze využít také elektronický překladač v tabletu/telefonu (je nutné nastavit pravidla jeho používání). Je také možné společně se studenty vytvořit obrazové slovníky, jako vytvořila např. Hotelová škola v Praze. Více tipů na slovníčky najdete v článku Slovníčky na SŠ.

Zapojení spolužáků - buddy program
Z analýzy údajů OECD PISA vyplývá, že na akademický úspěch má velký vliv pocit sounáležitosti studentů ve škole. Aby se žáci lépe adaptovali a používali jazyk přirozeně, je dobré je spojit do párů se zkušenějšími studenty, vytvořit ve dvojicích buddy (patrony). Jejich spojení je založeno na kamarádském přístupu, buddy je žákovi s OMJ k dispozici, pomáhá mu se zorientovat ve škole, v budově, při hodinách, při praxích, s úkoly, ale také o přestávce či v rámci volného času. Buddy může být jen jeden, případně se může střídat více buddies (např. pro některé předměty nebo dny někdo jiný). Propojení buddyho a žáka s OMJ by mělo být oboustranně dobrovolné, funkci a důležitost jejich spojení je navíc nutné oběma dobře vysvětlit. Přečtěte si více více o buddy programu. Pro celkově přívětivé prostředí je vhodné zapojit také třídnické a adaptační aktivity pro posilování kolektivu.

Praktická výuka a praxe
Pro praxi je důležité žáky srozumitelně seznámit s tím, jak se bezpečně chovat a jaká pravidla na praxi fungují. Nový je také styl a obsah komunikace v praktické výuce, s níž se žáci setkávají poprvé.

Sepsaná pravidla fungování na praxích delšího rozsahu mohou být nesrozumitelná a hlavně lehce zapomenutelná i pro rodilého mluvčího. Při seznamování žáků s OMJ s pravidly v praxi je tedy vhodné využívat praktické názorné ukázky. Nejpřínosnější je, pokud si žák může dané situace sám vyzkoušet, a to ideálně v bezpečném a klidném prostředí před samotným nástupem do praxí. Stresové prostředí reálné praxe může negativně ovlivnit i žáky v jazyce pokročilejší, mohou ztratit sebedůvěru v projevu, mohou mít strach se projevit. Pro začátečníky je dobré seznámení s fungováním praxí pojmout intenzivnější formou, např. několikadenními situačními hrami (s procvičováním reálných komunikačních situací, reakcí, vyzkoušením pravidel fungování v konkrétních situacích apod.).

Pomoci může také jednoduchý vizuální plakát nebo video. Tipy pro tvorbu i ukázku takového plakátu najdete v článku Bezpečnost práce a ochrana zdraví. Na tvorbě podpůrných materiálů se mohou výrazně podílet také žáci, čímž si pravidla sami zopakují a vštípí.

Ideální cestou je také spolupráce se zaměstnavateli na praxích při přípravě jazykové podpory žáků s OMJ a doplňujících materiálů. Např. někteří zaměstnavatelé ve Švýcarsku nabízejí učňům s migrační zkušeností další hodiny studia na pracovišti, kde si mohou procvičovat úkoly, na něž se jazykově připravovali ve škole.

TIP! Nechte se inspirovat ukázkovými situačními videi a cvičeními e-learningu Čeština do práce Centra pro integraci cizinců.

Teoretická výuka

 • Slovíčka a fráze: jelikož je student už starší, určitě zvládne i sám domácí přípravu, pokud mu učitelé dají předem nějaká slova, která budou pro výuku potřeba, aby si je doma předem přeložil a vyhledal. Odborné termíny (které žák nemusí znát ani v mateřském jazyce) ale učitel stejně učí celou svoji třídu, prakticky si je ukazují apod. Je jen třeba na ně víc upozorňovat a opřít o názornost (např. psaním na tabuli, upozorněním, aby si to žák našel/napsal do slovníčku apod.).
 • Skupinová práce a projekty: porozumění pomáhá zapojení skupinové práce či práce ve dvojicích, kdy se žák s OMJ může opřít o své spolužáky, může se jich lépe doptat, oni mu to mohou lépe vysvětlit, lépe se zapojit... Zároveň si cvičí vlastní češtinu a používání odborného jazyka.
 • Vizualizace - v hodinách je dobré používat hodně vizuální opory - schémata, obrázky, nákresy apod. ideálně s doplněním klíčové slovní zásoby.
 • více času na zpracovávání úkolů,
 • psané podklady do ruky (pracovní listy, výpisky se zvýrazněním klíčových slov),
 • psaní klíčových slov a frází na tabuli, nástěnku,
 • slovíčka dopředu na předučení,
 • prostor pro komunikaci mezi spolužáky v rámci výuky i mimo ni,
 • ověřování porozumění,
 • vstřícnost, bezpečné prostředí, porozumění.

Prodloužení vzdělávání
Pokud má žák úplnou neznalost vyučovacího jazyka, může mít z PPP doporučen 3. stupeň podpůrných opatření. V rámci tohoto stupně může poradna doporučit také prodloužení vzdělávání o rok.

„Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.“ (viz vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

Žák tak dostane možnost absolvovat ročník znovu, a to bez nutného propadnutí (s možností neklasifikace na konci roku). I v případě, že poradna žákovi doporučí prodloužení vzdělávání, je důležitá jeho kontinuální podpora formou funkčního IVP a hodin češtiny jako druhého jazyka na škole. Samotný čas bez podpory vyučujících žákovi jazykový rozvoj nemusí přinést.

Dříve, než poradna toto opatření doporučí, je nutné možnost prodloužení studia podrobně a citlivě probrat s žákem i jeho rodiči (ideálně s pomocí tlumočníka) včetně důvodů a benefitů takového postupu. Stejně jako u dalších opatření, i s tímto musejí zákonní zástupci souhlasit, aby jej bylo možné realizovat.

Bezpečné a respektující prostředí školy, podpora vyučujících, empatie, zájem a pochopení, které v mladých lidech vzbudí pocit přijetí. To vše napomůže začlenění mladých lidí s OMJ do české společnosti. Podporujme všechny své žáky. Jdeme jim tím příkladem a napomáháme tak úspěšné integraci i dalších skupin do většinové společnosti.

Podpoře žáků učebních oborů se v obecné i konkrétní rovině věnuje uvedená metodika pro SŠ.

M. Jiroutová

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.