+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ústní zkouška


Ačkoliv bývají žáci s OMJ u ústní zkoušky z ČJL statisticky úspěšnější než v dalších dvou zkouškách z ČJL, i na ni je třeba se soustavně připravovat. Jaká jsou specifika příprav žáků s OMJ k této zkoušce? Na co u nich myslet?

Výběr knih do vlastního seznamu

Buďte svým maturantům nápomocni při výběru literárních děl do vlastních seznamů. Vy sami nejlépe znáte své žáky, víte, co by je mohlo zaujmout. Dokážete také určit, jaká díla jsou pro nerodilé mluvčí náročná (např. ta v nářečí) a jaké tituly lze číst také v jiném jazyce. Můžete se inspirovat tituly, které žákům s OMJ doporučujeme my.

Při sestavování seznamu je dobré vybrat více děl, která mají stejný literární kontext, a tím snížit množství informací na naučení (zejména v případě české literární historie je množství do té doby neznámých/vzdálených informací pro žáky s OMJ enormní). Je také možné žákům nabídnout společné sestavení třídního seznamu knih, na kterém budete pracovat s celou třídou intenzivněji (např. v rámci semináře).

Čtení v mateřském jazyce

Literatura má především estetickou funkci a je především o zážitku. Nechte žáky s OMJ číst maturitní četbu v rodném jazyce, aby si ji mohli užít naplno. Není nakonec autentičtější číst např. Zločin a trest v originále? Je samozřejmé, že se poté musí žáci seznámit také s podobou daného díla v češtině a hlavně použitým jazykem, u zkoušky bude klíčové rozpoznat užitý jazyk a jazykové prostředky apod.

Audioknihy, divadelní představení a filmy

Žáci s OMJ nemusí zvládnout přečíst tolik psaného textu, můžete jim proto doporučit české audioknihy (dostupné např. na stránkách českého rozhlasu/v knihovnách). V případě dramat je namístě doporučení návštěvy představení v divadle, případně vhodných záznamů divadelních her.

V dnešní době se nevyhneme ani tomu, že si budou chtít žáci pustit filmovou adaptaci literárního díla. Doporučte jim takové filmy, které odpovídají předloze (např. Velký Gatsby či O myších a lidech). Naopak upozorněte na ty, jež se od předlohy odchylují. Je jasné, že i v případě těchto adaptací by měli být žáci alespoň částečně seznámeni s psanou (českou) verzí díla a jazykem, jakým je psané.

Myšlenkové mapy

Z různých výzkumů vyplývá, že se nám lépe učí věci, které nám zapadají do myšlenkových, vědomostních struktur. Pro přípravu na ústní zkoušku je přínosné (nejen) žáky s OMJ naučit pracovat s myšlenkovými mapami. Na první pohled totiž shrnují základní informace a zasazují je do kontextu daného tématu včetně vztahů mezi jednotlivými prvky. Do myšlenkové mapy je dobré zasadit např. literární epochy, jednotlivá literární díla, slohové styly a útvary či literární pojmy používané při ústní zkoušce. Příklad myšlenkové mapy zpracovala studentka vietnamského původu sama po několika málo letech v ČR.

K těmto myšlenkovým mapám je vždy důležité pro žáky s OMJ doplnit také fráze, které se s tématem pojí a je nutné je při zkoušce samotné užívat (viz poslední bod níže).

Opakování, opakování

Důležité literární pojmy, historická období a literární prostředky je potřeba se žáky s OMJ cvičit v každé možné chvilce. Zejména přenesená pojmenování dělají žákům s OMJ velké potíže, proto je třeba je procvičovat. Zahrňte do výuky zábavné kvízy, hry typu „hádej kdo jsem“, pexesa, spojovačky nebo pantomimu na daná literární témata. Méně pokročilí žáci s OMJ mohou i při hrách používat např. souhrnná schémata nebo myšlenkové mapy.

Příprava na zkoušku

Při ústní zkoušce se musejí žáci umět vyjadřovat k tématu na maturitní úrovni. Cvičte s nimi slovní zásobu a fráze, které po nich u zkoušky požadujete. Pro inspiraci můžete využít materiál s často používanými frázemi.

S literárními úryvky lze pracovat nejen v hodinách literatury, ale i v hodinách jazyka – na konkrétních, krátkých literárních textech je možné ukazovat a procvičovat také jazykové jevy, které se objevují i v didaktickém testu, hodí se ale i pro ústní zkoušku.

Důležité je také seznámit žáky s podobou pracovních listů a průběhem samotné zkoušky, ideální je nacvičovat zkoušení dle kritérií nanečisto a s odpovídající zpětnou vazbou (např. i k vyjadřování maturanta).

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.