+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Úvodní informace pro PPP


Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou mít děti MŠ, žáci ZŠ a žáci SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka přiznané podpůrné opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Podpůrné opatření 1. stupně si škola zajistí sama, ale pro 2. a 3. stupeň je potřeba vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Přestože bezprostředně po novelizaci školského zákona nebyl její výklad ve vztahu k dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jednotný, v současné době se stanoviska klíčových vzdělávacích institucí již sjednotila (např. viz stanovisko MŠMT nebo stanovisko ČŠI) a hovoří jednak o tom, že všechny děti a všichni žáci s OMJ mají na vyšetření v poradně právní nárok, a jednak o tom, že nedostatečná znalost českého jazyka může sama o sobě představovat speciální vzdělávací potřebu. Jelikož dosud nebyla vydána jednotná metodika pro poradenská zařízení k tomu, jak přistupovat k vícejazyčným dětem a žákům, nabízíme zde přehled praktických informací, jak lze vícejazyčné děti a žáky vyšetřit a jak výstupy vyšetření zpracovat a zanést do systému.

Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka

Nejčastější překážkou vícejazyčných dětí a žáků při výuce je jejich nedostatečná znalost češtiny jako vyučovacího jazyka. Pro zjištění znalosti češtiny může pomoci orientační jazyková diagnostika, která vám pomůže určit úroveň znalosti češtiny a podle ní i stupeň podpůrných opatření. Je vhodné, aby jazykovou diagnostiku provedla samotná škola co nejdříve po nástupu žáka do školy, neboť jí to umožní nastavit adekvátní podporu pro žáka už od začátku.

Pokud je na první pohled i na základě informací od rodičů zřejmé, že dítě/žák je v češtině úplným začátečníkem, je jazyková diagnostika nadbytečná. Pokud dítě ale už nějakým způsobem v češtině komunikuje, nějakou dobu již pobývá v České republice, absolvovalo například již jazykový kurz nebo se stýkalo či stýká s příbuznými hovořícími česky, jazyková diagnostika je na místě.

Často se totiž stává, že dítě, které zdánlivě dobře komunikuje, může mít problém s písemným projevem, nebo s akademickým jazykem. Jsou i opačné případy, kdy dítě již má určitou pasivní slovní zásobu, ale nedokáže ji zatím verbalizovat a aktivně používat ve větách, proto raději mlčí. Jazyková diagnostika proto pomůže zjistit, jak na tom dítě s češtinou ve skutečnosti je a jakou podporu potřebuje.

Pokud se s dítětem ani jeho rodiči kvůli jazykové bariéře nedomluvíme, lze za účelem vyšetření dítěte MŠ nebo žáka ZŠ požádat o tlumočníka u NPI ČR. Tyto služby jsou zdarma, je třeba o ně požádat s dostatečným časovým předstihem. Případně je možné využít služeb komunitních tlumočníků nebo, zejména v regionech, se obrátit na Centra na podporu integrace cizinců. Pro komunikaci s rodiči můžete využít náš dopis pro rodiče přeložený do deseti jazyků, který srozumitelně vysvětluje, jak a proč může poradna jejich dítěti pomoci.

Můžete se podívat na naše video na téma Zkušenosti s tlumočením v PPP.

Podpůrná opatření

Pokud tedy identifikujeme nedostatečnou znalost češtiny dítěte/žáka, je vhodné, aby se jim dostala podpora v podobě 1. až 3. stupně podpůrných opatření. Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. spadají děti a žáci s OMJ do kategorie H – Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek.

Která konkrétní opatření jsou pro vícejazyčné děti a žáky v jednotlivých stupních podpory vhodná, je uvedeno v souboru:

Přehled podpůrných opatření pro děti a žáky s OMJ dle vyhlášky č. 27/2016 (příloha č. 1)

Děti a žáci s OMJ mají ve 2. a 3. stupni PO mohou mít přiznané 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) týdně. Hodiny pro výuku ČDJ se primárně berou z volných hodin, pokud to nestačí nebo nelze, využívají se disponibilní hodiny, vždy v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, podobně jako u předmětů speciálně pedagogické péče.

Hodiny ČDJ doporučujeme kombinovat s pedagogickou intervencí, využívanou na doučování nebo předučování, která může být zajištěná od 1. stupně PO. Od ledna 2021 je pedagogická intervence nově zařazena do 1. stupně podpůrných opatření a má být učitelům placena z odměn. Podrobnosti najdete v Metodickém pokynu MŠMT.

Hodiny ČDJ se předepisují samostatně. Ve formuláři, které poradny používají, se zapisují do části „Úpravy obsahu vzdělávání – Požadavky na úpravu obsahu vzdělávání“, kde se zaškrtne položka „Úprava obsahu vzdělávání“ a zvolí se odpovídající stupeň vzdělávání a odpovídající stupeň PO. Ukazuje to následující screenshot:

Součástí 2. a 3. stupně podpůrných opatření je individuální vzdělávací plán, který na základě doporučení z poradny zpracovává škola. Informace o tom, jak by mohl IVP pro děti a žáky s OMJ vypadat a co by mohl obsahovat (včetně modelového příkladu IVP), jsou k dispozici v článku Plány podpory.

Ve 3. stupni může být vícejazyčným dětem a žákům přiznaný asistent pedagoga a to i přesto, že nemá kromě neznalosti jazyka další speciální vzdělávací potřebu (doložené stanoviskem MŠMT). Jak může těmto dětem a žákům pomoci a jaká by měla být náplň jeho činnosti, vysvětluje článek Asistent pedagoga.

Další informace o možnostech podpory vícejazyčných žáků najdete v článku Jazyková podpora (dle §16 ŠZ).

Zkušenosti z praxe

V praxi se setkáváme s různými přístupy poraden k vyšetřování dětí a žáků s OMJ a velmi si vážíme všech pracovníků, kteří se je snaží aktivně podpořit, protože jejich role je často klíčová nejen pro školní úspěšnost těchto dětí, ale také pro jejich zdravý psychický vývoj a pro dobré klima v celé třídě. Kam až může situace těchto dětí dojít, pokud se jim včas nedostane potřebné podpory, ukazují příběhy Jiana a Artura, s nimiž jsme se v naší praxi setkali, a bohužel nejsou zdaleka ojedinělé. Na druhou stranu se setkáváme i s inspirativními příklady dobré praxe, jako je například přístup Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje v Teplicích, která v kraji organizuje pravidelná metodická setkání na téma podpory vícejazyčných dětí a žáků, a dokonce vytvořila i akreditovaný kurz pro výuku češtiny jako cizího jazyka.

Pro inspiraci se můžete podívat na příklady doporučení PPP pro žáky ZŠ s OMJ, s nimiž jsme se v praxi setkali.

Nedozvěděli jste se z článku vše potřebné? Máte další otázky nebo konkrétní případ, který byste s námi chtěli konzultovat? Zavolejte nám nebo napište, rádi vám poradíme. Poradenství poskytujeme také školám, tak jim na nás neváhejte předat kontakt.

Související kapitoly

Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.