+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování výuky ČDJ na SŠ


Pro žáky s OMJ je nejdůležitější co nejdříve začít s výukou češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Ideálním řešením je výuka ČDJ přímo na škole, kde jsou pro žáka známí vyučující i prostředí, zároveň je to pro něj logisticky výhodnější a v případě výuky během dne také energeticky méně náročné. Jak může tuto výuku škola zařídit a jak je to s financováním? A jaké jsou další možnosti?

1) Podpůrná opatření

V rámci doporučených PO 2. nebo 3. stupně může PPP doporučit žákovi výuku ČDJ (3 hodiny týdně, max. 120, resp. 200 hodin). Tyto hodiny jsou doporučeny v rámci úprav obsahu vzdělávání, mohou tedy být realizovány v rámci disponibilních hodin (pokud má třída disponibilní hodiny využité na výuku předmětu např. „matematika“, může mít tento žák místo toho hodinu ČDJ). Je možné také výuku ČDJ realizovat kombinovaně místo některých hodin více předmětů.

Organizace výuky ČDJ doporučené PPP by měla být popsána v IVP žáka. Výuka ČDJ má v rámci doporučení PPP normovanou finanční náročnost, peníze tedy škola získá prostřednictvím výkaznictví z krajských úřadů.

Pedagogické intervence: do doby, než bude z PPP doporučena výuka ČDJ, je možné žáka podpořit v češtině ihned také formou pedagogické intervence, o níž rozhoduje sama škola v rámci 1. stupně podpůrných opatření (např. spolu s vypracovaným PLPP). Pedagogická intervence se používá pro posílení v předmětech, kde je žák neúspěšný, a minimalizuje se tím riziko školní neúspěšnosti. I když bude zprvu intervence používána pro podporu v češtině, může být využívána pro podporu i v jiných předmětech (i po zavedení ČDJ v rámci vyššího stupně PO).

TIP! Jaké jsou jazykové úrovně žáků a jak poznáme, jaké mají tito žáci potřeby podpory v češtině, tedy jaký stupeň a konkrétní PO jsou pro ně nejhodnější, čtěte v článku JAZYKOVÁ PODPORA NA SŠ.

2) Šablony a výzvy

Aktuálně jsou pro SŠ vyhlášeny "šablony" Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK)

Jednou ze šablon je i „Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ“, která obsahuje doučování češtiny nad rámec vyučování.
Uzávěrka žádostí je pro SŠ 30.11.2022. Více informací najdete na https://opjak.cz/

Další výzvy různě vyhlašují také kraje, informujte se na konkrétních krajských úřadech.

3) Národní plán obnovy - doučování

Stále trvá také možnost využít prostředky na individuální nebo skupinové doučování všech žáků středních škol a konzervatoří, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, tedy i žáků s OMJ a žáků nově příchozích z Ukrajiny. Finanční prostředky jsou školám poskytovány i na období září–prosinec 2022 a leden–srpen 2023. Více na https://doucovani.edu.cz/

4) Připravovaný systém jazykové přípravy - od podzimu 2022

MŠMT od podzimu 2022 připravuje novelizaci vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, kde bude nastaven systém jazykové přípravy.
Jak by měl vypadat?

 • Bude určen žákům s cizí státní příslušností, kteří pobývají na území ČR méně než 12 kalendářních měsíců. Nejde tedy pouze o žáky z Ukrajiny, ale i z dalších zemí.
 • Krajské úřady budou mít kompetence pověřovat tzv. „spádové školy“, kde se bude odehrávat výuka češtiny pro tyto žáky (možná bude forma prezenční i online v synchronní podobě).
 • Spádovou školu může být taková škola, která bude mít alespoň 5 žáků, kteří na tuto podporu mají nárok. Pokud jich ale bude mít méně, bude i tak možnost vzniku takové skupiny.
 • Financování bude zajištěno z krajských rezerv.
 • Výuka češtiny by měla probíhat primárně po vyučování. Je však plánováno, že tito žáci budou moci být na základě vyhlášky uvolňováni z kmenové školy maximálně 3 vyučovací hodiny týdně.
 • Pro žáky z Ukrajiny bude stále platit Lex Ukrajina – čili kmenová škola může upravit obsah vzdělávání, dále posilovat výuku češtiny ve své výuce.

Více informací připravujeme v článku Jazyková příprava na SŠ.

5) Výzvy pro podporu žáků z Ukrajiny

Speciální kategorií jsou nyní žáci, kteří do ČR z Ukrajiny přišli v důsledku válečného konfliktu. Pro ty MŠMT vyhlásilo několik výzev (Jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny a prezenční Prázdninové jazykové kurzy zaměřené na podporu češtiny pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny - realizace obou do konce srpna 2022).
MŠMT plánuje vyhlásit další výzvy na podporu těchto žáků začátkem nového školního roku.

6) Vlastní nabídka školy

Některé školy také nabízejí vlastní podporu češtiny, kterou hradí z vlastních zdrojů, případně si studenti platí kurzovné, a to např. následujícími formami:

 • přípravné prázdninové kurzy češtiny,
 • odpolední kurzy češtiny ve škole formou volitelného předmětu / kroužku,
 • pravidelné konzultace/doučování češtiny s vyučujícími,
 • povinně/volitelný seminář – příprava na maturitu z ČJ / konverzace v češtině (pokud je ve škole více žáků s OMJ),
 • rozdělení do skupin při běžné výuce ČJL (v případě vyššího počtu žáků s OMJ ve třídě, zejména v rámci gramatiky/mluvnice).

Čeština mimo školu?

Žáci mohou vyhledat také kurzy češtiny mimo školu. Ty mají ovšem své nevýhody:

 • často jsou hůře dostupné nebo je komplikovaná doprava,
 • probíhají odpoledne a večer, kdy jsou středoškoláci vyčerpaní z běžné výuky, nedokáží se plně soustředit, jsou přehlceni,
 • často jsou zpoplatněné,
 • mají omezenou kapacitu aj.

Přesto mnohým studentům velice pomáhají. Takovéto doplňující kurzy češtiny nabízejí různé regionální neziskové organizace (např. integrační centra) či jazykové školy. Přímo pro cílovou skupinu středoškoláků jsou pak k dispozici např. tyto kurzy:

Kurzy češtiny META, o.p.s. (2022/2023)

- ONLINE přípravný kurz k přijímačkám na střední školu
- Zdokonalovací kurzy pro středoškoláky
- Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka, nejen pro maturanty ale i žáky 3. ročníků SŠ
Více informací očekávejte na stránkách https://meta-ops.eu/

Magistrát hl. m. Prahy: bezplatné kurzy češtiny pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2022/2023 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL.
Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Více informací na stránkách Jazykové školy: http://www.sjs.cz/czech-for-foreigners/kurzy-pro-stredoskolaky-s-omj.html

Doporučené učebnice pro středoškoláky s OMJ, inspirativní materiály či další odkazy k výuce ČDJ najdete v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.