+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunikace s rodiči v MŠ


Jak nastavit spolupráci s rodiči vícejazyčných dětí v MŠ


S rodiči, kteří přichází z jiného kulturního prostředí a sami dosud nemají vlastní zkušenost se vzdělávacím systémem v České republice, doporučujeme postupovat systematicky.

Je dobré si uvědomit, že neexistuje “typická rodina” s migrační zkušeností a příběh každého jednotlivce může být zcela jiný, stejně tak, jako úroveň češtiny, kterou rodiče hovoří. Od nás pedagogů je v případě komunikace s vícejazyčnými rodiči očekávána vyšší míra trpělivosti a porozumění.

Často bývá milé přivítání a otázka na zdraví pro navázání dobrého vztahu důležitější, než dokonale přeložená vysvětlení týkající se doby příchodu a odchodu dítěte ze školky (Lindner str.47).

 • Každá země je jiná a rodiče mohou mít odlišná očekávání, proto je od prvopočátku důležité věnovat čas představení českého systému předškolního vzdělávání.

Například ve Francii mají paní učitelky výhradně vysokoškolské vzdělání a mohou učit jak v mateřské škole, tak na 1. stupni základní školy. Děti jsou v MŠ seznamovány se základy čtení a psaní. Ve třídě mají vždy asistentku pedagoga. V Anglii není předškolní vzdělávání povinné, ale děti zde začínají povinnou školní docházku již v pěti letech. Ve Švédsku mohou předškolní zařízení navštěvovat děti od jednoho roku do šesti let. Od tří let mají děti ve Švédsku nárok na 15 hodin týdně v MŠ zdarma. Nultý ročník základní školy je zde pro všechny děti povinný. Mateřské školy jsou celoročně v provozu s výjimkou celostátních svátků.

Jak tedy nejlépe postupovat?

1. Zápis dítěte do MŠ

Věnujte pozornost tomu, jak informujete rodiče o "dnech otevřených dveří" či samotném zápisu do MŠ.

Čeští rodiče se většinou tuto informaci dozvídají z webových stránek MŠ nebo od svých kamarádů či známých. Pro rodiče, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře nebo jsou v ČR pouze krátce, jsou tyto možnosti omezené, a tak se může stát, že jim tato důležitá informace zcela unikne.

Proto je vhodné umístit informaci o "dni otevřených dveří" či zápisu do vaší MŠ ve více jazycích buďto přímo na webové stránky nebo ve formě pozvánky na dveře mateřské školy.

Buďte také připraveni na situaci, kdy vás rodiče kontaktují během školního roku a ptají se na možnost zápisu jejich dítěte do MŠ. I v tomto případě je dobré rodiče provést formou nestandardního zápisu.

Pro rodiče, kteří nepochází z České republiky může být užitečná též informace o povinném předškolním vzdělávání, neboť i toto může být v každé zemi jinak.

Příprava na zápis rodičů s vícejazyčnými dětmi (OMJ) by měla zahrnovat několik důležitých kroků:

 • Přizpůsobení informací:
 • Zajištění, že veškeré informace o školce jsou k dispozici také v jiných jazycích než v mateřském jazyce, který je obvykle používán. To může zahrnovat webové stránky, informační brožury, formuláře a další dokumenty.

 • Příprava personálu:
 • Poskytnutí informací a školení zaměstnancům ohledně potřeb a očekávání vícejazyčných rodin. Personál by měl být empatický, otevřený a schopen komunikovat efektivně s lidmi přicházejících z různého kulturního a jazykového prostředí.

 • Podpora komunikace:
 • V den konání zápisu zajistit v případě potřeby tlumočníka, který pomůže důležité informace o předškolním vzdělávání přeložit.

  Příprava na zápis rodičů vícejazyčných dětí by měla být komplexní a zahrnovat jak praktické opatření, tak i širší úsilí o vytvoření inkluzivního a podpůrného prostředí pro všechny zúčastněné.

  2. Před nástupem dítěte do MŠ

  Před nástupem vícejazyčného dítěte zpracujte pro rodiče přehledný informační materiál o vaší MŠ v písemné podobě ideálně doplněný o konkrétní obrazovou dokumentaci z vaší MŠ.

  K tématu předškolního vzdělávání v ČR můžete využít praktického rádce, který je zpracovaný v jedenácti cizích jazycích.

  Při zpracování vycházejte ze školního řádu vaší MŠ a informací zveřejněných na vašich webových stránkách. Jako podklad pro zpracování informačního materiálu pro rodiče můžete využít též přeložené informace pro rodiče.

  V dnešní době řada MŠ pracuje s programem Canva, který je pro pedagogy zcela zdarma. Využít můžete i klasickou powerpointovou prezentaci, kterou převedete do formátu PDF. Z počátku sice investujete více času do přípravy, ale tento materiál budete moci (s lehkými úpravami) využívat opakovaně. Inspirujte se materiály, které v rámci projektu Naše čtvrť 2 pro rodiče vytvořili v MŠ Chabařovická a v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí.

  Co by měl základní informační materiál pro rodiče obsahovat naleznete zde.

  Pokud již máte vlastní informační materiál pro rodiče připravený, můžete si jej nechat přeložit do vybraných cizích jazyků. Využijte překlady pro školy zdarma od NPI ČR.

  3. Vícejazyčné dítě nově přijaté do MŠ

  Schůzka zaměřená na dítě a jeho rodinu

  Ve chvíli, kdy rodina projde oficiálním zápisem a jejich dítě je přijato do vaší MŠ, nastává užší spolupráce. Pokud máte možnost, snažte se s rodinou navázat bližší kontakt ještě před samotným nástupem dítěte do MŠ. Pozvěte rodiče na individuální schůzku, která proběhne mezi ředitelkou MŠ, pedagogy MŠ a rodiči. Právě v tomto okamžiku je dobré si vyjasnit očekávání rodiny a sdělit vše podstatné ze strany MŠ.

  • V případě rodiny, která pochází z jiného kulturního a jazykového prostředí, je tato schůzka obzvláště důležitá, neboť právě díky ní získáte možnost zeptat se na vše podstatné o dítěti a jeho rodině.

  Za důležité informace, které byste měli před nástupem dítěte do MŠ zjistit od rodičů, považujeme zejména

  • Jak dlouho pobývá rodina v ČR
  • Jakým jazykem dítě doma hovoří
  • Zda dítě neprošlo nějakou traumatickou zkušeností
  • Důležité je také vědět, jak dítě správně oslovovat
  • S čím si rádo hraje
  • Z čeho má obavy
  • Jaké jsou stravovací návyky v rodině dítěte

  Inspiraci pro další možné dotazy můžete najít v našich dotaznících pro rodiče.

  Před nástupem dítěte do MŠ je také důležité komunikovat s rodiči, jak bude probíhat adaptace dítěte a jeho rodiny na nové prostředí MŠ.

  V ideálním případě pozvěte na schůzku tlumočníka či interkulturního pracovníka, neboť díky překladu budete mít jistotu, že rodiče informacím porozuměli. Tlumočení také navodí lépe vztah důvěry mezi MŠ a rodiči, kteří získají pocit vstřícnosti a uvítání a budou moci plně vyjádřit veškeré podstatné informace bez jazykové bariéry. Zařídit tlumočení na první schůzku je žádoucí i v případě, kdy obě strany ovládají společný komunikační jazyk (například angličtinu), míra porozumění i ochota sdílet soukromé informace je pro většinu rodin v rodném jazyce nesrovnatelně vyšší.

  • Díky dostatku informací o dítěti a jeho rodině můžete předejít řadě nedorozumění, která by mohla vyplynout na začátku školního roku.

  Více k obsahu individuální schůzky se dočtete v našem článku individuální schůzka s rodiči, kde vám objasníme, jak se na schůzku co nejlépe připravit.

  Tip:
  Některé MŠ nabízí dětem, které budou od září docházet do MŠ, možnost návštěvy MŠ společně s rodičem v odpoledních hodinách. Děti i rodiče tak mají možnost prostředí MŠ lépe poznat a děti se mohou seznámit se svojí budoucí paní učitelkou. Podívejte se na příklad dobré praxe z MŠ Otrokovice.

  4. Společná skupinová schůzka pro nově přijaté rodiče

  V praxi se osvědčilo pro rodiče nově přijatých dětí uspořádat před začátkem školního roku společnou skupinovou schůzku.

  Tato schůzka by měla proběhnout ideálně v červnu. Pro rodiče vícejazyčných dětí můžete uspořádat skupinovou schůzku samostatně v jiném termínu. Rodiče se mohou v menší skupině cítit komfortněji a vy s nimi snáze navážete kontakt.

  Důvodem organizace speciální schůzky pro všechny vícejazyčné rodiče, může být právě představení předškolního vzdělávání v ČR a fakt, že tímto způsobem jej všem rodičům bude představovat najednou - nebudete to muset opakovat jednotlivě na osobních schůzkách a rodiče mohou navzájem čerpat z dotazů ostatních, kteří se také s českým školstvím teprve seznamují. Užitečné by také mohlo být zařadit společnou prohlídku školky a názorně všem vícejazyčným rodičům ukázat vybavení, které děti potřebují do MŠ a jak chcete, aby o něj rodiče pečovali (umístění v šatně, vyměňování oblečení…apod.). Samozřejmě musíte zvážit své časové možnosti a počet rodičů, kteří by tuto schůzku využili.

  • Tato schůzka má spíše organizační charakter, ale zároveň může dobře sloužit k navázání kontaktu mezi samotnými rodiči, v případě, že ji pojmete méně formálně.

  Pokud máte ve své MŠ více rodičů, kteří hovoří společným jazykem, můžete opět zajistit tlumočení přes regionálního koordinátora NPI ČR. V případě úvodní schůzky s rodiči není vhodné, aby tlumočení poskytoval neprofesionální tlumočník, neboť v tomto případě zde existuje jisté riziko, že informace nebudou rodičům dostatečně srozumitelné nebo nebudou přeloženy přesně.

  Jaké informace bychom měli rodičům na úvodní skupinové schůzce předat:

  • Otevírací doba MŠ
  • Odevzdávání a vyzvedávání dětí
  • Kdy může dítě navštěvovat MŠ - zdravotní aspekt dítěte
  • Stravování v MŠ
  • Denní režim
  • Pedagogický koncept MŠ
  • Kdy bude MŠ uzavřena
  • Jakým způsobem má vaše MŠ nastavený adaptační plán

  Opět se vyplatí mít připravené písemné materiály, které můžete rodičům vytisknout či zaslat na email.

  Tip:
  Pokud vás zajímá, jak správně nastavit komunikaci s rodiči od samého začátku, podívejte se na knihu Ulrike LindnerPozor rodiče ve školce - typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet. Ulrike Lindner je uznávanou odbornicí na komunikaci a zaměřuje se zejména na komunikaci mezi rodiči a pedagogy. Její publikace vychází z německého prostředí, ale i tak může být v mnohém inspirací pro české pedagogy.

  O nastavení spolupráce mezi rodiči a školou hovoří také kniha
  Rodiče – nečekaní spojenci., která je primárně určena pedagogům ZŠ, mnohé z ní však můžete využít i v případě MŠ.

  5. Komunikace s rodiči v průběhu školního roku

  Rodičům vícejazyčných dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost zejména z počátku školního roku, nicméně stejně důležité je poskytovat rodičům zpětnou vazbu o jejich dítěti i v průběhu roku.

  • U vícejazyčných dětí je zvláště důležité věnovat pozornost procesu začleňování dítěte do kolektivu třídy a nastavení jazykové podpory.

  Situace rodičů z jiného kulturního prostředí je v mnohém složitější. Existuje zde jazyková bariéra, která brání porozumění. Zkušenosti s mateřskou školou v zemi původu mohou být v mnohém odlišné.

  Postupná adaptace za přítomnosti rodičů nemusí být všude uplatňována, stejně tak ukládání dětí k spánku po obědě, pobyt dětí mimo areál MŠ či návštěva kulturních akcí v rámci programu MŠ. Toto vše může být pro rodiče nové a neznámé. Specifické pro českou MŠ je také přezouvání v prostorách MŠ, převlékání do pyžama nebo čištění zubů po obědě. Velmi odlišné může být také stravování dítěte. Některé rodiny mohou mít specifické požadavky, které se pojí s náboženským vyznáním rodiny. I toto je třeba s rodiči dobře komunikovat a respektovat přání rodiny.


  Během individuální schůzky představte rodičům všechny komunikační kanály, které MŠ využívá (nástěnka, web, email, telefon, aplikace) a ujasněte si, jak a kdy se budete v průběhu školního roku potkávat.
  Více ke komunikaci s rodiči naleznete v našem článku co pomáhá porozumění s rodiči vícejazyčných dětí.

  Tematické individuální konzultace s rodiči

  Kromě úvodní individuální schůzky, která je zaměřena na dítě a jeho rodinu a skupinové schůzky se všemi rodiči na začátku školního roku věnujte pozornost také období adaptace a udělejte si čas na vyhodnocení procesu adaptace.

  Inspirovat se můžete úvodním rozhovorem po ukončení adaptace, který ve své knize představuje Ulrike Lindner.

  Na začátku školního roku je dále možné s rodiči naplánovat individuální konzultace zaměřené na vývoj dítěte. Ulrike Lindner nazývá tato setkání rozhovor o vývoji dítěte.

  Individuální rozhovor o vývoji dítěte slouží k průběžnému informování rodičů o procesu začleňování, rozvoji jazykových, socio-emočních, motorických a kognitivních schopností dítěte. Při rozhovoru o vývoji dítěti vycházejte z pedagogické diagnostiky, PLPP a portfolia dítěte. U vícejazyčných dětí můžete využít též vyhodnocení jazykové diagnostiky. Pro snazší komunikaci je vhodné zajistit na schůzku tlumočníka.

  • Rozhovor o vývoji dítěte doporučujeme vést se všemi rodiči, a to minimálně jedenkrát do roka.

  Nad rámec plánovaných rozhovorů o vývoji dítěte mohou nastat situace, kdy vás rodiče dítěte požádají o konzultaci, případně vy sami cítíte potřebu si o něčem konkrétním s rodiči promluvit. I v tomto případě je vhodné volit formu soukromého rozhovoru, kde bude dostatek času si vše objasnit. Je třeba nepodcenit míru porozumění v běžné mluvené komunikaci. Pro mnoho vícejazyčných rodičů bude složitější pochopit, co jim ústně sdělujete a často se také stává, že rodiče “mezi dveřmi” odkývají informace bez důkladného porozumění a není jim zcela jasné, jaké z toho plynou důsledky.

  Dobrým příkladem je u vícejazyčných dětí situace, kdy chcete s rodiči probrat možnou návštěvu Pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Jak postupovat se dozvíte v článku vícejazyční rodiče a vyšetření v PPP. Podobně složitá situace může nastat při přechodu z MŠ do ZŠ. Jak komunikovat s rodiči vícejazyčných dětí odklad školní docházky a kdy jej rodičům doporučit se dozvíte v článku informace k přechodu na ZŠ a odkladu školní docházky.

  Tip:
  K rozhovoru o vývoji dítěte přistupujte velmi citlivě, abyste u rodičů nevzbudili pocit, že je s dítětem něco v nepořádku. Pro rodiče z jiného kulturního prostředí může mít PPP negativní konotaci a je potřeba rodičům nejprve objasnit, že jde o běžné školské poradenské zařízení, které pomáhá učitelkám lépe pracovat s dětmi v MŠ. K informování rodičů můžete využít tento vícejazyčný informační materiál.

  6. společné akce pro děti a rodiče

  V praxi se také osvědčilo mít v průběhu školního roku naplánováno několik společných akcí pro děti a jejich rodiče.

  • Tyto akce mají většinou méně formální charakter a pomáhají budování pozitivních vztahů mezi rodiči a pedagogy MŠ.

  Význam mají ale tato setkání s interkulturním zaměřením především jako nástroj předcházení diskriminace a rasismu v celé mateřské škole. Příkladem dobré praxe z MŠ a ZŠ Jarov přispěla paní učitelka Milada Suchá, která oslovila rodiče nejen vícejazyčných dětí, aby se aktivně zapojili do vzdělávacích aktivit MŠ.

  Tip:
  Zkuste v rámci akcí pro rodiče vymyslet program, kde se budou moct aktivně zapojit i rodiče vícejazyčných dětí, například jak slavíme Vánoce u nás doma, jak vypadá mateřská škola u nás doma, ochutnávka tradičních pokrmů, poznáváme cizí jazyky – jak se co řekne u nás doma, čteme mezinárodní pohádky, posloucháme tradiční hudbu dané země. Můžete také pozvat rodiče do MŠ, ať představí zemi, ze které rodina pochází.

  MŠ je pro vícejazyčné rodiče místem, kde získávají první kontakty a seznamují se s kulturou naší země a má v tomto ohledu nezastupitelnou roli a v mnohém pomáhá dětem i rodičům překonat pocit vykořenění. Více o komunitním charakteru mateřské školy se dočtete v našem článku.

  Zdroje:

  Ulrike L.,: Pozor rodiče ve školce- Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet.Praha: Portál, 2019
  Felcmanová A. a kolektiv autorů,: Rodiče nečekaní spojenci. Praha: Člověk v tísni, 2013

  Online zdroje:
  https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1090/file/rodice-necekani...
  https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/26985/1/BP-Zichova%20Blanka-ZCU.pdf
  https://www.velka-britanie.co.uk/predskolni-vzdelavani/
  https://ms-blatenska.cz/zahranicni-staze/ - prezentace ze zahraničních stáží

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.