+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vzdělávání na Ukrajině


REFORMA ŠKOLSTVÍ

V roce 2018 vstoupila v platnost školská reforma - Nová ukrajinská škola (NUŠ), která představuje přechod z povinné jedenáctileté školní docházky na dvanáctiletou. Žáci, kteří započali povinnou školní docházku před rokem 2018, studují ve škole 11 let. Ti, kteří nastoupili do školy v roce 2018 a později, plní dvanáctiletou školní docházku. Po dvanácti letech studia žáci dosáhnou úplného středního vzdělání.

Byla zavedena také povinná výuka v ukrajinském jazyce. V regionech, kde žijí slovansky mluvící menšiny, je přechod z ruského jazyka na ukrajinský pozvolnější, avšak školy musí kompletně přejít na jednotný státní vyučovací jazyk do roku 2023. Výjimka platí pro soukromé školy, které nejsou financovány státem, zde může probíhat výuka v ruském jazyce, ale škola musí mít předmět - ukrajinský jazyk.

Co se týče 1. stupně ZŠ, zde se reforma projevila mimo jiné v uspořádání a vybavení třídy (jednomístné lavice, hrací koutky) a také v metodických postupech (např. v 1. třídě žáci nedostávají známky ani domácí úkoly).

Základní koncepce NUŠ:

 • formování kompetencí nezbytných pro úspěšnou seberealizaci ve společnosti,
 • zaměření na potřeby žáka ve vzdělávacím procesu,
 • motivace učitele, jeho kreativity a profesního rozvoje,
 • rovný přístup všech dětí ke vzdělávání,
 • budování partnerského vztahu mezi učitelem, žákem a rodičem,
 • vytvoření moderního vzdělávacího prostředí.

Nyní by základní všeobecné vzdělávání mělo trvat čtyři roky, od 5. ročníku začíná střední vzdělávání. Po pěti letech, což je podle českého vzdělávacího systému 9. třída, žáci skládají postupovou zkoušku, aby mohli pokračovat ve vyšším stupni středního vzdělávání. Vyšší stupeň střední školy trvá 3 roky, před NUŠ to byly 2 roky.

Příklad: Žák může studovat na jedné škole 12 let. Druhá možnost je, že žák může studovat na jedné škole 9 let, poté nastoupí např. na gymnázium, lyceum, odborné učiliště nebo technickou střední školu.

A) Gymnázium - vyučování probíhá podle základního vzdělávacího programu, avšak předměty jsou vyučovány více do hloubky. Dítě může začít chodit na gymnázium již od 1. třídy.
B) Lyceum - vyučování často probíhá podle vlastního programu, žáci si mohou sami vybrat nejen předměty, ale i jejich úroveň (základní nebo pokročilou).

Ve věku 17-18 let nastupují ukrajinští studenti na vysokou školu.

ŠKOLNÍ ROK A VÝUKA

Školní rok začíná 1. září a na rozdíl od našeho školství končí 31. května. Červen se nese v duchu závěrečných nebo postupových zkoušek, což platí pro ty, kteří končí střední vzdělávání nebo přecházejí mezi vzdělávacími stupni, tedy po 4. a 9. ročníku. Ostatní žáci mají volnější výuku, kdy se např. organizují volnočasové aktivity a výlety.

Vyučovací hodina v 1. třídě trvá 35 minut, v dalších ročnících až do 4. trvá 45 minut. Žáci odcházejí ze školy domů až v odpoledních hodinách. Po vyučování chodí děti do družiny, která funguje poněkud odlišně než v ČR. V družině na Ukrajině není zvykem, aby si děti hrály. Dělají si zde domácí úkoly pod dohledem pedagoga.
Děti dostávají velké množství domácích úkolů, různých zadání na víkend i prázdniny. Bývá zvykem, že dostávají za úkol naučit se nazpaměť báseň a odrecitovat ji před třídou.

Přestože je jednotný školní plán, jednotlivé školy na Ukrajině se od sebe liší. Stejně tak se mohou odlišovat studijní osnovy, způsob vyučování i některé zvyklosti (přezouvání, školní uniformy). Rozdíl v úrovni vzdělávání je dán regionálními faktory. Můžeme předpokládat, že v Kyjevě a ve větších městech se setkáme se širší nabídkou cizích jazyků, posílením výuky matematiky a jiných předmětů, inovativním přístupem ve vyučování, lepší technickou vybaveností školy, personální obsazeností.

Ukrajinský systém vzdělávání se odlišuje od českého také ve způsobu hodnocení. Na Ukrajině se používá dvanáctistupňová klasifikace. Pro srovnání uvádíme na pravé straně odpovídající pětistupňovou škálu.

Ukrajinské klasifikační stupně Charakteristika Účast ve vzdělávacím procesu České klasifikační stupně
12 Vysoká úroveň Při použití znalostí uplatňuje tvůrčí a nestandardní přístup. 1+
11 Vysoká úroveň Umí najít zdroje informací a analyzovat je. 1
10 Vysoká úroveň Má hluboké znalosti. 1-
9 Dostatečná úroveň Při argumentaci se opírá o známá fakta. 2+
8 Dostatečná úroveň Srovnává a systematizuje informaci. 2
7 Dostatečná úroveň Používá osvojené znalosti ve standardních situacích. 2-
6 Střední úroveň Reprodukuje značnou část teorie. 3+
5 Střední úroveň Ovládá materiál na střední úrovni. 3
4 Střední úroveň Ovládá materiál na základní úrovni. 3-
3 Střední úroveň Má jen elementární znalosti. 4+
2 Počáteční úroveň Má povrchní znalosti. 4
1 Počáteční úroveň Má povědomí o informacích. 4-

Dvanáctistupňová klasifikační škála umožňuje zhodnotit výkon žáka, nakolik se účastní vzdělávacího procesu a poukázat na slabá místa. Potlačuje rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky. Můžeme říct, že ti, kteří se pohybují v hodnocení od 7 do 12 bodů, jsou pokládáni za úspěšné. Tento systém však neodstraňuje školní problémy, které s sebou nese hodnocení, např. stres z bodů, subjektivní přístup učitele. Navíc rodiče dětí se velmi často špatně orientují v jednotlivých stupních a nepamatují si kritéria udělování bodů. Každý způsob hodnocení má své výhody i nevýhody, avšak podle názoru ukrajinských psychologů je dvanáctibodová škála pro děti vhodnější, jelikož rozšiřuje možnosti adekvátního ohodnocení znalostí.

INKLUZE

Díky reformě Nová ukrajinská škola (od r. 2018) měly být děti s nižším stupněm znevýhodnění integrovány do běžných základních škol. Inkluzivní program je na Ukrajině poměrně nový a stále se vyvíjí.

Žáci s SPU
Na žáky se specifickými poruchami učení (SPU) se ještě donedávna nebral takový zřetel, bylo na ně pohlíženo jako na slabší a pomalejší žáky, proto jim nebyla poskytována žádná speciální podpora. Nyní se těmto dětem věnuje větší pozornost. Odbornou péči poskytují tzv. inkluzivní “resursní” centra, která začala vznikat v souvislosti s novou školní reformou. Na některých školách chybí zatím kvalifikovaní odborníci nebo jiní podpůrní pracovníci, což je dáno jednak tím, že systém speciálně-pedagogické podpory je teprve na začátku, jednak značnými rozdíly mezi městy a vesnicemi. O náplni práce se můžete dočíst v článku Psychologická a speciálně-pedagogická podpora dětí na Ukrajině.

VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH

Předškolní vzdělávání

 • Není povinné, rodiče mohou vzdělávat dítě doma.
 • Je bezplatné, v soukromých školách placené.
 • V rámci mateřských škol jsou zřízeny jesle, kam je možné v případě nutnosti umístit dítě již od dvou měsíců.
 • Rodiče mohou poslat dítě do školy v šesti letech, nebo ho nechat ve školce ještě jeden rok.
 • Od roku 2001 je poslední rok předškolního vzdělávání, který je zaměřen na přípravu do škol, povinný.

Základní vzdělávání

 • Děti nastupují do povinného vzdělávání v 6 nebo v 7 letech.
 • Základní vzdělávání trvá od 1. do 4. ročníku. U nás tomu odpovídá 1. stupeň základní školy.
 • Učí se ukrajinský jazyk, z cizích jazyků pak nejčastěji anglický jazyk, základy matematiky a integrovaný kurz “Poznávám svět”, do něhož jsou implementovány znalosti z přírodovědy, historie a literatury.
 • V červnu žáci skládají závěrečné a postupové zkoušky. Neprospěje-li žák ze dvou předmětů, musí dělat opravné zkoušky.
 • Základní všeobecné střední vzdělávání trvá od 5. do 9. ročníku. U nás tomu odpovídá 2. stupeň základní školy. Na Ukrajině je toto vzdělávání součástí středního vzdělávání.
 • Na konci 9. ročníku žáci složí zkoušku a obdrží vysvědčení o základním středním všeobecném vzdělání s dodatkem o dosažených výsledcích ve vzdělávání a mohou se hlásit na střední školu.
 • V mnohých školách se starší ročníky (od 10. třídy) profilují: někde se zaměřují na přírodní vědy, jinde na jazyky. Tento systém žákům umožňuje věnovat se těm předmětům, které budou nezbytné pro přijímací zkoušky na vysokou školu.

Střední vzdělávání
Po ukončení 9. třídy žáci mohou postoupit do:
A) Úplného středního všeobecného vzdělávání

 • trvá 2 roky, po reformě 3 roky,
 • navazuje na základní střední vzdělávání (u nás II. stupeň ZŠ),
 • poskytuje speciální vzdělání (odborně zaměřené) podle výběru žáka,
 • pokud se žák nerozhodl pro profesní zaměření, absolvuje pouze všeobecnou přípravu
 • po absolvování 12. třídy získá absolvent Osvědčení o ukončení všeobecného vzdělávání a bodové ohodnocení dosaženého vzdělání,
 • absolvent se může hlásit na kteroukoliv vysokou školu,
 • tento typ vzdělávání je ve srovnání s českými gymnázii na nižší úrovni.

B) Odborného vzdělávání

 • trvá 2–4 roky,
 • navazuje na 9. ročník základního všeobecného vzdělávání (u nás II. stupeň ZŠ),
 • připravuje kvalifikované pracovníky,
 • v průběhu odborného vzdělávání (kvalifikace) získává žák střední všeobecné vzdělání - pokud získá Osvědčení o ukončení všeobecného vzdělávání, může se hlásit na kteroukoliv vysokou školu,
 • má různé stupně, které odrážejí kvalifikační úrovně; každý stupeň je ukončen kvalifikační zkouškou,
 • obsahuje duální vzdělávání - 30 % teoretické výuky a 70 % praktické,
 • absolvent nižšího stupně získá po absolvování diplom kvalifikovaného pracovníka, absolvent vyššího stupně získá diplom mladšího specialisty,
 • absolvent se může uplatnit na trhu práce v následujících oblastech: průmysl, zemědělství, stavebnictví, odvětví služeb, obchod a veřejné stravování, odvětví telekomunikací atd.
 • tomuto typu studia u nás odpovídá střední odborné vzdělávání.

C) Tzv. Předvysokoškolského odborného vzdělávání

 • jedná se o “ předvysokoškolské juniorské bakalářské vzdělávání”
 • navazuje na 9. ročník, v průběhu studia žák získá úplné střední vzdělání
 • po absolvování tohoto odborného vzdělání získá student titul mladší bakalář, poté nastupuje na vysokou školu do bakalářského programu lékařské, farmaceutické nebo veterinární specializace.

Více informací o vzdělávacím systému na Ukrajině se dočtete na edu.cz.

Domácí vzdělávání
Rodiče mají možnost zajistit dítěti kvalitní domácí vzdělávání. Jde o distanční formu vzdělávání, při níž dítě nenavštěvuje školu, učí se doma s rodiči nebo učiteli. Každý rok žák skládá zkoušku, na základě které komise rozhodne o jeho postupu do dalšího ročníku. Komise může doporučit přejít na prezenční formu vzdělávání.

Nevíte si rady s tím, kam zařadit nově příchozí žáky z Ukrajiny? Přečtěte si náš článek Zařazení do ročníku.

UKRAJINSKÉ KURIKULUM

Předměty se v jednotlivých školách mohou více méně lišit v závislosti na učebním programu dané školy, ale základ zůstává jednotný pro všechny ukrajinské školy. Kromě výuky předmětů se během týdne konají různé soutěže (šachy, karate atd.), divadelní představení, vystoupení pěveckých sborů.

Přehled předmětů

 • 1. třída :ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk (např. anglický/německý/francouzský/španělský jazyk), matematika, prvouka*, informatika, technologie**, umění (výtvarná a hudební výchova), tělesná výchova
 • 2. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, prvouka, informatika, technologie, umění (výtvarná a hudební výchova), tělesná výchova
 • 3. třída:ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, prvouka, informatika, technologie, umění (výtvarná a hudební výchova), tělesná výchova
 • 4. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, prvouka, informatika, technologie, umění (výtvarná a hudební výchova), tělesná výchova
 • 5. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, přírodověda, občanská výchova, vlastivěda, informatika, technologie, umění (výtvarná a hudební výchova), tělesná výchova
 • 6. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, umění, biologie, zeměpis, dějiny Ukrajiny a světové dějiny, matematika,
 • 7. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra, umění, biologie, chemie, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, světové dějiny, fyzika,
 • 8. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra, umění, biologie, chemie, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, světové dějiny, fyzika
 • 9. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra, umění, biologie, chemie, světová literatura, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, základy práva, fyzika, světové dějiny
 • 10. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra a základy analýzy, biologie a ekologie, chemie, světová literatura, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, fyzika, světové dějiny
 • 11. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra a základy analýzy, biologie a ekologie, chemie, světová literatura, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, fyzika, světové dějiny
 • 12. třída: ukrajinský jazyk a literatura, cizí jazyk, algebra a základy analýzy, biologie a ekologie, chemie, světová literatura, zeměpis, geometrie, dějiny Ukrajiny, fyzika, světové dějiny

*Prvouka - předmět se nazývá “Poznávám svět”.
**Technologie - zaměřené na manuální práce, pracovní činnosti (výroba předmětů).
Ruský jazyk se na Ukrajině vyučuje jako nepovinný předmět, zejména na jihozápadě země.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V době válečného konfliktu se přešlo na distanční vzdělávání, čímž ukrajinští žáci žijící na Ukrajině i za hranicemi země získali přístup k online vzdělávacím materiálům v ukrajinském jazyce. Byla vytvořena centrální platforma Celoukrajinská škola online.

Jedná se o platformou pro distanční a hybridní vzdělávání studentů 5.–11. ročníku a metodickou podporu pro učitele. Obsahem jsou videolekce, testy a úkoly z 18 předmětů: ukrajinský jazyk, ukrajinská literatura, biologie a ekologie, zeměpis, světové dějiny, dějiny Ukrajiny, matematika, algebra, algebra a počátky analýzy, geometrie, umění, základy práva, věda, fyzika, chemie, anglická a světová literatura. Cílem je poskytnout žákům i pedagogickým pracovníkům bezplatný přístup ke vzdělávacímu obsahu, který odpovídá vzdělávacím programům. Témata vzdělávacího obsahu navrhuje Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny.

V březnu 2022 Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny společně s Google Ukraine vytvořilo Celoukrajinský online rozvrh. Rozvrh je určen pro studenty 1.-11. ročníku a obsahuje online televizní lekce a odkazy na různé zdroje (Celoukrajinská online škola, hodiny TV, učebnice atd.), které jsou vhodné pro předměty uvedené v kalendáři. Platforma obsahuje videonávody, tematická shrnutí, testové úkoly, je zde kabinet učitele, který může se studentem na dálku komunikovat.

Vzhledem k tomu, že mnoho regionů nemělo přístup k internetu, vzdělávací obsah se šířil prostřednictvím ukrajinské televize za pomoci Ministerstva kultury a informační politiky Ukrajiny. Na stránkách Ministerstva školství byl zveřejněn rozvrh lekcí pro 5.-11. ročník. Lekce byly dostupné i na platformách MEGOGO, 1 + 1 video, Kyivstar TV.

Další vybrané školy, které poskytly možnost bezplatného přístupu k online vzdělávání

 • “Atmosferní škola” («Атмосферна школа») - projekt zaměřený na distanční vzdělávání, nabízejí řadu materiálů a názorných videí. Umožňují sestavit si rozvrh tak, aby dítě zvládalo osvojovat si probíranou látku a zároveň mělo prostor pro volnočasové aktivity. Učitelé zastávají individuální přístup.
 • Optima Distance School – možnost bezplatného vzdělávání. Žáci mohou získat přístup ke vzdělávacím materiálům, jsou hodnoceni za své výkony.
 • Dar school – škola se všeobecným zaměřením, která pomáhá dětem s volbou budoucího povolání, rozvíjí potřebné dovednosti a připravuje je na přijímací zkoušky na vysoké školy.
 • NUMO – online školka pro děti ve věku 3-6 let nabízející videokurzy, tipy na každodenní procvičování základních dovedností předškoláků (komunikace s dospělými, rozvoj smyslů, které vytváří představu o vnějších vlastnostech předmětů (tvar, barva, velikost atd.).
 • Digitální verze učebnic v elektronické knihovně IMZO – seřazené podle ročníků od 1. do 11.
 • Ministerstvo školství sestavilo seznam distančních škol a vzdělávacích platforem poskytujících bezplatný přístup ke vzdělávání.

Další informace o vzdělávacím systému na Ukrajině

Alexandra Gončarenko

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.