+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zapojení do činností v MŠ


Otázka, jak zapojit nově příchozí dítě s odlišným mateřským jazykem nebo dítě s nedostatečnou znalostí jazyka do aktivit, které připravujeme pro celou třídu, nás pedagogy v MŠ velmi tíží. Zvláště v případě velkého počtu dětí ve třídě je to pro nás úkol náročný, nikoliv však nemožný. Ukazuje se, že dodržováním určitých zásad a zohledňováním přítomnosti dítěte s OMJ již při přípravě činnosti a plánování lze mnohým problémům předcházet, a vycházet tak vstříc specifickým potřebám dětí nejen s OMJ, ale také s SVP nebo narušenou komunikační schopností obecně.

V jednotlivých kapitolách tohoto tématu shrnujeme principy práce, které když si jako pedagog osvojíme, velmi zjednodušíme dítěti s OMJ nepřehlednou situaci ve třídě. Dále nabízíme pohled na jazykové strategie, které nám pomohou zaměřit se na otázku rozvoje a osvojování jazyka u dítěte s OMJ. Doporučujeme se také zamyslet nad možnostmi projektové výuky a zážitkové pedagogiky ve Vaší MŠ. Z hlediska metod a forem výuky se ukazují jako funkční obecné postupy zapojení dětí do řízených činností jako je dramatizace, vizualizace a interaktivní čtení. Rádi bychom v této části sdíleli příklady dobré praxe na českých i zahraničních MŠ, například tzv. Learning Stories, která v rámci inkluze slaví úspěchy doma i ve světě.

Podstatou úspěchu zapojení dítěte s OMJ do kolektivu je nejen klima třídy, vytvoření pocitu důvěry k učiteli, ale zároveň přijetí každého jednotlivého dítěte s jeho specifiky. A to je naším velkým pedagogickým úkolem.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.