+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Závěrečné zkoušky


AKTUÁLNĚ

Pro žáky s udělenou dočasnou ochranou (v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny), kteří skládají závěrečnou zkoušku v roce 2023, vydalo MŠMT opatření obecné povahy, které stanovuje možné úpravy těchto zkoušek (používání slovníku a navýšení času). Podrobnosti čtěte v aktualitě.

Žáci s OMJ

Studenti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) často z různých důvodů studují také obory bez závěrečné maturitní zkoušky, tedy učební obory. To ovšem neznamená, že by měli ukončení školy nějak ulehčeno. I na takových školách musejí všichni žáci (ty s odlišným mateřským jazykem nevyjímaje) splnit závěrečné zkoušky.

Tyto závěrečné zkoušky (stejně jako maturita) mají jednotná zadání, která se připravují pro každý obor s výučním listem. Pro žáky s OMJ / žáky cizince však neexistuje žádné automatické uzpůsobení podmínek závěrečných zkoušek, ačkoli jsou v této oblasti znevýhodněni nižší jazykovou znalostí. Je možné takovým žákům u závěrečných zkoušek nějak pomoci?

Žáci s OMJ, kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, patří mezi žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, mají tedy nárok být dle toho vzděláváni v rámci podpůrných opatření (více v článku Možnosti podpory na SŠ). Pokud má žák přiznána podpůrná opatření 2. nebo 3. stupně a je dle nich vzděláván, má také takový žák nárok na zohlednění této situace u závěrečných zkoušek. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:

"Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého (třetího) stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)."

V tomto případě pak upravuje podmínky závěrečných zkoušek ředitel školy, a to na základě podkladů z vyšetření ŠPZ. Konkrétní opatření k závěrečným zkouškám pak v souladu s doporučením ŠPZ navrhují učitelé, kteří žáka vzdělávali. Nejčastěji jde v těchto případech o prodloužení času na konání zkoušek, v odůvodněných případech pak o formální úpravu zadání (více viz dokument MŠMT Úpravy obsahu). Ať už jde však o jakéhokoli studenta, není možné upravovat zadání závěrečných zkoušek obsahově.

Pokud žák nebyl vzděláván jakožto žák s SVP a nebyl tedy v poradně vyšetřen, může žák (zákonný zástupce) požádat školské poradenské zařízení o vyšetření a doporučení podpůrných opatření k uzpůsobení závěrečné zkoušky. Toto jednorázové vyjádření k uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek pak škola předkládá při případné kontrole ze strany ČŠI. Je ovšem opět v kompetenci ředitele školy uzpůsobení podmínek závěrečných zkoušek na základě tohoto doporučení.

Bližší informace k postupu školy a zařazení žáků s OMJ mezi SVP naleznete na stránkách MŠMT: Závěrečné zkoušky pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.