+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Zvířata ve vlaku Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: 1) Umět pojmenovat zvířata ve čtvrtém pádě 2) Řadové číslovky 1.-4., barvy 3) Předložky před, za Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...
ZŠ informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Stručný průvodce pro ředitele základních škol Úloha zřizovatele při při příchodu...
Zřízení asistenta pedagoga - metodický pokyn
Zpráva z jazykové diagnostiky pro nečtenáře Z jazykové diagnostiky pro nečtenáře je vhodné zpracovat zprávu, která může sloužit pro další nastavení jazykové podpory pro dítě s OMJ a také jako dokumentace pro vyšetření v PPP. V přiloženém souboru naleznete zprávu z jazykové diagnostiky chlapce z...
Znaky živých organismů Pracovní list je určen pro žáky s OMJ 4. třídy ZŠ do předmětu Člověk a jeho svět - Přírodověda. Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje základní živé organismy a pozná je podle obrázku (pojmenuje je). - Žák uvede znaky živých organismů. - Žák se orientuje v...
Žluté tričko v Ypsilonii Obsahový cíl: - dítě porozumí vyprávění a výstavbě příběhu - dítě si osvojí nebo upevní slovní zásobu - v kontextu a díky zážitku si zapamatuje některá slova y ypsilon v kořeni (vyjmenovaná nebo příbuzná) Jazykový cíl: - dítě pochopí v kontextu význam...
Zlomky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Žlaby na šikmých střechách Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Žlaby na šikmých střechách. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a...
Zkušenosti FMŠ Sluníčko školní rok 2014/2015 Dobrá praxe přibližuje možnosti podpory vícejazyčných dětí v MŠ Sluníčko, Praze 13 v letech 2014/2015.
zkouška
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ - komplet Kompletní balíček, který vyučující provede procesem orientačního určení úrovně žáků. Balíček obsahuje odkazuje na testy, které je možné jim předložit, podklady pro jejich vyhodnocení a popis jednotlivých úrovní s ohledem na potřeby studia na střední škole...
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ Podklady pro vedení a vyhodnocení rozhovoru se žákem, následně podklady a postup vyhodnocení diagnostického testu a čtení/psaní s porozuměním o praotci Čechovi.
Žížala Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Životní cyklus ptáků Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše životní...
Živočichové Pracovní list z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Hlavní myšlenkou je procvičovat pravopisné a...
Živá čísla Praktická ukázka aktivity vhodné pro třídnickou hodinu, když máme ve třídě žáky s OMJ a chceme podpořit jejich vzájemnou spolupráci a rozvíjet jejich schopnosti neverbální komunikace.
Zima Obsahový cíl: - Žák dokáže popsat, jak vypadá zima. - Žák se orientuje v textu. - Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace. - Žák nakreslí obrázek podle zadání. - Žák se seznámí s druhy zvířat, která můžeme v zimě potkat. - Žák chápe...
Zeměpisné souřadnice Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se zařízeními GPS a fenoménem geocachingu. - Studenti budou pracovat s mapou světa, používat zeměpisnou síť a znát příslušné zeměpisné pojmy. - Studenti se naučí určovat zeměpisné souřadnice. Jazykový cíl: -...
Zeměpis - Vesmír Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: vesmír (kosmos), globus, galaxie, Země, Měsíc, Slunce, hvězda, kometa, planeta, sluneční soustava, souhvězdí, družice, temná hmota, energie, prstenec, osa Země, jádro, ohon, plyn, led, prach, ocas, sluneční světlo, ocas, fáze, nov, úplněk,...
Zeměpis - Orientace na mapě - základní pojmy Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: kompas, globus, atlas, mapa, moře, hora,hory, pohoří, oceán, světadíl, ostrov, poloostrov, řeka, jezero, nížina, polokoule, sever, jih, východ, západ, severozápad, severovýchod, jihozápad, jihovýchod, Afrika, Austrálie, Amerika, Asie,...
Zemědělská produkce v ČR Obsahové cíle: - Student umí na mapě určit, kde se v České republice co chová a co pěstuje. - Student chápe provázanost rostlinné a živočišné produkce. - Student se seznámí se specifiky české zemědělské produkce. - Student umí pracovat s grafem. Jazykové...
Zdroje materiálů pro výuku ČDJ Ke stažení aktualizovaný seznam pramenů a zdrojů pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka! Přímé a další odkazy najdete v sekci Učebnice a učební materiály.
Zdravotní prevence Obsahový cíl: - Žák rozumí termínu prevence a umí říct, co patří ke zdravotní prevenci. - Žák umí vyhledat v textu důležité informace a umí je sám interpretovat. Jazykový cíl: - Žák používá aktivně přítomný kondicionál pro vyjádření rady. - Žák používá...
Zdraví a nemoci Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména...
Záznamový arch – Sledování jazykových kompetencí a pokroku (NÁVOD, VZOR)
Záznamový arch - rozhovor s rodiči po ukončení adaptace v MŠ Dokument z knihy Pozor rodiče ve školce německé autorky Ulrike Lindner, který slouží k přípravě rozhovoru po ukončení adaptacev MŠ.
Závěrečná zpráva z výzkumu Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Výzkum programů multikulturní výchovy.
Zámořské objevy Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se slavnými mořeplavci, nejznámějšími zámořskými plavbami a objevy. - Studenti pracují s mapou světa a vyznačí britské a francouzské kolonie. Jazykový cíl: - Studenti si rozšíří slovní zásobou v daném tématu...
Zákon č. 67/2022 Sb. LEX Ukrajina a metodický výklad Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a...
Základní škola Jeseniova si s jazykovou přípravou poradila na výbornou Na základní škole Jeseniova v Praze se na podpoře vícejazyčných dětí podílejí dvě učitelky ČDJ (pro 1. a pro 2. stupeň), dvojjazyčné asistentky a zástupkyně ředitelky, která podporu koordinuje. Výuka ČDJ zde probíhá v souladu se stávající vyhláškou č. 48/...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.