+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Legislativa a financování


Právo na vzdělání: ŠZ, § 20, odst. 1 a 2

1) Povinná školní docházka - poslední ročník mateřské školy, základní vzdělání (právo mají v ČR všechny děti).

Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, škola proto musí zajistit dětem s cizí státní příslušností přístup k předškolnímu a základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občanům ČR. Povinná školní docházka se vztahuje na všechny děti cizince pobývající na území ČR déle než 90 dní.

2) Nepovinná školní docházka - předškolní, střední a vyšší odborné vzdělání:
- Cizinci z EU přístup jako občané ČR
- Cizinci ze zemí mimo EU musí však nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ předložit oprávnění k pobytu

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte do MŠ

1) žádost k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout v MŠ)
2) občanský průkaz nebo cestovní pas rodičů (zákonných zástupců)
3) rodný list dítěte (případně jiný dokument, který dokládá, že osoba je zákonný zástupce dítěte)
4) doklad o zdravotním pojištění (karta pojištěnce)
 
Pokud se nejedná o nástup do povinného předškolního ročníku (děti do věku 5 let), je třeba doložit také:

5) potvrzení o povinném očkování (např. očkovací průkaz dítěte)
6) vyjádření praktického lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
7) povolení k pobytu (u osob z nečlenských zemí EU)

Připravili jsme pro Vás checklist:

Co potřebuje rodič při zápisu dítěte do mateřské školy

checklist_zapis_dokumenty

Dítě cizinec X Vícejazyčné dítě/Dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  • Dítě cizinec/dítě s cizí státní příslušností je dítě, které má pouze jiné státní občanství než české (nevztahuje se na děti s dvojím občanstvím).
  • Vícejazyčné dítě nebo také Dítě s odlišným mateřským jazykem je dítě, které má (ale nemusí mít) českou státní příslušnost a z různých důvodů má jiný rodný jazyk, tudíž potřebuje jazykovou podporu.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.