+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava třídního kolektivu


Důležitou součástí přípravy na žákův příchod je vytvoření atmosféry, ve které se bude žák s OMJ cítit příjemně, vítán a bezpečně. Umožníme nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí třídy a školy.

 • Informujeme třídu o příchodu nového dítěte – jak se jmenuje, odkud pochází a o jakou zemi se jedná. Přitom se ale spíše soustředíme na to, co máme společné, a vyvarujeme se přílišnému zdůrazňování kulturních rozdílů. Dáme si pozor na to, abychom dítě oslovovali jménem, na které je zvyklé, a nekomolili výslovnost.
 • Společně se třídou se zamyslíme nad tím, jaké komplikace může novému dítěti způsobovat jazyková bariéra a další okolnosti. Může to být v rámci třídnické hodiny, kdy se třídě věnuje třídní učitel, nebo s ní takto může pracovat i učitel ČDJ, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence či koordinátor inkluze.
 • Společně se třídou promyslíme, co bude nové dítě potřebovat vědět, čemu rozumět a co vyjadřovat a jak ho v tom můžeme podpořit. Například pro dítě s nulovou znalostí češtiny můžeme se třídou vyrobit pomůcky, jako je orientační plánek školy, komunikační kartičky nebo dvojjazyčné štítky označující místa ve škole nebo předměty ve třídě.
 • Dohodneme se žáky ve třídě společná pravidla, např.:
  • na podpoře žáka se podílejí všechny děti,
  • na žáka mluvíme zřetelnou a spisovnou češtinou,
  • žákovi pomáháme s pochopením zadaných úkolů,
  • ověřujeme porozumění.
 • Navrhneme, aby se jedno až dvě děti staly patrony nového žáka a v prvních týdnech mu pomáhaly s orientací ve škole, ve výuce a ve školních povinnostech, případně se zapojením do mimoškolních aktivit.
 • Podporujeme vytváření přátelských vazeb a respektující atmosféru ve třídě. Můžeme k tomu využít třídnické hodiny a zvolit vhodné aktivity podle cílů, které sledujeme - v tomto případě například připravit třídu na příchod nového žáka s OMJ a umožnit jí zažít pocit, jaké to je, když nerozumím, a prožít si projevy kulturních odlišností. Můžete si k tomu stáhnout pracovní list, nebo se nechat inspirovat k dalším aktivitám v rámci třídnických hodin, které jsou uzpůsobené pro situaci, kdy do třídy nově nastoupí žák s OMJ.
 • Další inspiraci můžeme najít v rámci aktivit vytvořených pro rozvoj tzv. průřezových témat. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se nový žák a jeho spolužáci budou cítit dobře. Podporujeme spolupráci ve dvojicích nebo malých skupinkách.

Další tipy a principy začleňování nového žáka do třídního kolektivu najdete v článku Integrace do kolektivu.

Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.