+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vzdělávací obsah ČDJ


Vzdělávací obsah jsme vytvořili v roce 2015 v pracovní skupině učitelů a lektorů z praxe a odborníků na češtinu jako druhý jazyk. Inspirovali jsme se během mnohaleté praxe všech zúčastněných, odbornou literaturou didaktickou a ligvistickou a kurikuly v Německu, Finsku a Kanadě.

Během výuky podle tohoto vzdělávacího obsahu mezi lety 2016-2018 jsme vytvořili ze 14 témat základní balíček pro dosažení komunikační úrovně. Ten je formulován jako zkrácený soupis dovedností rozčleněných na minimum, které je třeba zvládnout (úroveň A1), a úroveň A2. Tento soupis má formu check-listu, v němž si můžete poznačit, jestli už danou dovednost děti zvládly.

Jednotlivá témata ke stažení:

VZDĚLÁVACÍ OBSAH ČDJ (23 témat)

Zkrácený soupis dovedností ke stažení (14 témat)

Praktické materiály, jak vzdělávací obsah používat, jak tvořit plán kurzu a stanovovat cíle pro jednotlivé děti, včetně hodnocení najdete v publikaci Učíme češtinu jako druhý jazyk. V roce 2021 vzniklo její druhé vydání.

Podrobnější popis obsahu a východisek najdete v několika článcích, které jsme v průběhu tvorby publikovali:

Článek pro sborník AUČCJ 2018
Článek pro NÚV z roku 2016
Článek pro sborník AUČCJ 2015

NPI ve spolupráci s MŠMT zveřejnilo v červenci 2021 Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání, které obsahuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání zahrnuje podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro deset tematických celků a dvě jazykové úrovně. Metodické poznámky ke vzdělávacímu obsahu upřesňují požadavky na jednotlivé věkové kategorie (1.–2. ročník, 3.– 5. ročník, 6.–9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti. Vzdělávací obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce. Kurikulum je doplněno o ukázku zpracování vzdělávacího obsahu pro jazykovou přípravu na úrovni školy.

Dokument obsahuje také vstupní orientační test, který slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.