+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dlouhodobá práce s kolektivem


Stává se, že vícejazyčné dítě přichází v průběhu prvního či druhého stupně ZŠ a přidává se tak do již utvořeného kolektivu třídy. Každé dítě, které z jakéhokoli důvodu přichází do nového třídního kolektivu, je ve velmi citlivé na situaci. Musí se adaptovat do organismu, který již nějakou dobu funguje, pochopit systém i vztahy a pokusit se v něm najít své místo. Pro vícejazyčné děti může být celý tento proces ztížen nedostatečnou nebo žádnou znalostí češtiny, tedy vyučovacího jazyka, ale také jazyka sociálních interakcí. Zapojení mezi vrstevníky mohou ztěžovat i předsudky.

Učitel má zde velmi zásadní roli, kdy aktivně podporuje rozvoj zdravých vztahů a jednoduššího začlenění vícejazyčného dítěte, a to prostřednictvím rozvoje psychosociálních kompetencí v třídním kolektivu.

Práce s třídním kolektivem není jednorázová nebo časově omezená činnost. Jsou to dlouhodobé, systematické a cílené aktivity, které vedou děti ke spolupráci a zodpovědnosti za vlastní jednání. Školní třída je velice živý a dynamický organizmus, který se neustále mění a vyvíjí. Práce s třídním kolektivem tedy v průběhu školní docházky nikdy nekončí.

Častou otázkou učitelů bývá, kde na takovou práci s dětmi vzít čas, aniž by to zasáhlo do počtu odučených hodin. Ideální variantou jsou třídnické hodiny zakotvené v rozvrhu. Pokud v rozvrhu třídnické hodiny nemají své pevné místo, může být organizace trochu náročnější. Pravdou ale je, že investovaný čas do práce s třídním kolektivem, se vyplácí.

V rámci třídnických hodin můžeme se třídou adresovat například tato témata a dovednosti:

 • nastavení základních pravidel pro celkovou komunikaci a fungování ve třídě, jejich průběžné upevňování
 • sebepoznání a poznávání se navzájem
 • emoce a prožívání
 • spolupráce
 • předcházení konfliktům, jejich řešení
 • společný pozitivní prožitek a posílení třídy jako týmu

Obecná doporučení pro práci se třídou při hodinách zaměřených na rozvíjení dobrých vztahů:

 • každou hodinu s dětmi zahajujeme v komunitním kruhu na zemi na koberci či v kruhu na židlích, jak jsou děti zvyklé (učitel vždy sedí na stejné úrovni jako děti)
 • je vhodné předem s dětmi diskutovat o třídnických hodinách: k čemu slouží, jak budou třídnické hodiny probíhat, kdy a kde budou probíhat, jestli mají děti nějaké obavy, dotazy, náměty…
 • rozdělování dětí do skupin: bezpečně rozpočítat, vylosovat - je to spravedlivé, nenechat skupiny vybírat děti (pokud to aktivita nevyžaduje)
 • při plánování hodiny je třeba si jasně stanovit cíl hodiny, tedy co chceme, aby si děti z hodiny odnesly
 • důležitou součástí hodiny je závěrečná reflexe
 • na konci každé hodiny je vhodné dětem poděkovat za aktivitu a spolupráci
 • stále dbáme na dodržování pravidel (oceňujeme dodržování, nepřehlížíme porušování)
 • nenutíme dítě, pokud z nějakého důvodu nechce k danému tématu mluvit (můžeme nabídnout, zda si nechce popovídat po hodině)

Při plánování aktivit je dobré si zmapovat, zda je třída zvyklá spolupracovat, sedět v kruhu či společně sdílet své pocity, potřeby a emoce. Plánované aktivity je třeba tomuto zjištění přizpůsobit, abychom předešli případným konfliktům a nedorozuměním:

 • pokud děti nejsou zvyklé sedět v kruhu, je třeba je tomu postupně pomalu učit
 • nefunguje-li dětem spolupráce ve skupinách, začínáme dvojicemi, teprve potom zvyšujeme počet ve skupině
 • podporujeme děti ve sdílení
 • dbáme na to, aby se mezi dětmi neobjevovaly komentáře, které mohou někomu ublížit nebo ho zesměšnit
 • učíme děti respektující komunikaci (bez uřážek, nadávek, ponižování, zesměšňování..)
 • pokud je pro děti sdílení citlivých témat nahlas náročné, umožníme jim se vyjádřit psanou formou/kresbou

Specifika práce s třídním kolektivem s vícejazyčnými dětmi

Cílem aktivit v rámci třídnických hodin je jakékoliv zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem. Neklaďme si vysoká očekávání od dětí, ani od sebe samotných. Důležité je přirozené a nenucené zapojení dětí do aktivit. Zároveň je důležité vytvořit bezpečný prostor a dbát na jeho dodržování. Je dobré se dopředu zamyslet nad možnými scénáři a připravit si možné varianty, jak na situace reagovat.

Při plánování a přípravě třídnických hodin zaměřených na začlenění vícejazyčných dětí do kolektivu třídy je dobré vzít v úvahu:

 • s vícejazyčnými dětmi je vhodné si předem domluvit nějaké znamení, jakým dají najevo, když nebudou rozumět (může to být např. kartička s otazníkem, kterou bude mít dítě připravenou a v případě potřeby ji ukáže učiteli, nějaký maňásek, karta, drobný předmět, palec dolů, dítě si sedne na zem nebo zaujme jinou fyzickou polohu apod.). Nutností je po každém zadání aktivity ověřit nebo se ujistit, zda dané dítě (i všechny ostatní děti) zadání porozumělo
 • vícejazyčným dětem umožníme používat slovníky (tištěné i online), aby si mohly v průběhu aktivit vyhledávat slova, kterým neporozumí
 • vhodné je, aby si vícejazyčné děti vedly vlastní slovníčky, do kterých si budou v průběhu hodin zapisovat nová slovíčka a jejich významy ve své mateřštině
 • při práci je důležité najít rovnováhu mezi přespřílišnou podporou a nezájmem - oba dva póly jsou pro dítě kontraproduktivní, přílišnou péčí na dítě v kolektivu upozorňujeme a naším nezájmem mu nenabízíme dostatečnou podporu pro adaptaci v novém prostředí
 • podporujeme spolupráci a pozitivní reakce (nabídka pomoci, vzájemné pochvaly mezi dětmi), vícejazyčné děti podporujeme a oceňujeme při komunikaci v českém jazyce
 • při komunikaci s vícejazyčnými dětmi používáme krátké a jednoduché věty, nepoužíváme souvětí a cizí výrazy
 • pokud má dítě s nedostatečnou znalostí jazyka potíže porozumět zadání, můžeme mu nabídnout, aby se na danou aktivitu pouze dívalo, zadání aktivity tak může odkoukat, dáme mu možnost volby, kdy se chce zapojit - nenutíme ho do aktivity, které nerozumí
 • před aktivitami bychom měli brát na zřetel životní, kulturní a náboženské pozadí daného dítěte, měli bychom odlišnosti respektovat a přistupovat k nim s otevřeností a porozuměním
 • při práci s dětmi s neznalostí češtiny využíváme podpůrných materiálů (piktogramy, komunikační kartičky, pracovní listy, obrázky, slovníky) v maximální možné míře

Práce na rozvoji mezilidských vztahů může probíhat i mimo třídnické hodiny, a to například prostřednictvím pravidelného zařazování výtvarných, hudebních, dramatických či literárních prací

 • v těchto aktivitách můžeme dětem dát prostor na sebevyjádření
 • děti mají možnost nahlédnout do prožívání nejen svého ale i svých spolužáků

Aktivity na podporu dobrých vztahů můžeme zařadit do jakékoliv hodiny. Důležité je vnímat potřebu dětí, tedy témata, která je aktuálně zajímají a která řeší.

Nápady, jak podpořit vícejazyčné žáky v zapojení do těchto aktivit shrnujeme v článku Práce s třídním kolektivem. A prohlubujeme našich nových metodikách pro práci s třídním kolektivem s vícejazyčnými dětmi.

Další inspirací pro konkrétní aktivity využitelné v třídnických hodinách mohou být například metodiky Třídnické hodiny, Metodika vedení třídnických hodin od Martiny Fialové a Metodika vedení třídnických hodin od Lenky Skácelové. Dále Nápadník SCIO či stránka s inspirací ze ZŠ na Daliborce.

Klára Havrdová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.