+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce PPP a školy


Aby mohla škola podporu žákům s OMJ financovat skrze podpůrná opatření (podle § 16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb.), je potřeba, aby žák nejdříve absolvoval vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a na základě doporučení PPP mu byla poskytnuta podpůrná opatření 1.-3. stupně v případě neznalosti nebo nedostatečné znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, 4. a 5. stupně pokud je přidružené zdravotní postižení.
Ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dle § 1 odst. 6 je stanoveno, že poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti. Záleží však na kapacitě poradny, která je v jednotlivých regionech různá.

Viz Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ, stanovisko MŠMT a stanovisko ČŠI.

Primárně mají vícejazyční žáci nárok na jazykovou přípravu z § 20, ale v odůvodněných případech je možné, aby byla podpora zajištěna v souběhu jazykové přípravy z § 20 i podpůrných opatřeních z § 16. Jedná se o skupinu žáků výrazně ohrožených neúspěchem především v 7.-9. ročníku, kdy je čeká příprava na jednotné přijímací zkoušky.
Při nástupu vícejazyčných žáků do kteréhokoliv ročníku ZŠ je právě nastavení co nejintenzivnější výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) spolu s adaptačními procesy to nejdůležitější. Výuku ČDJ je možné zajistit také z více zdrojů, např. z šablon a dalších projektů (více v článku Financování ČDJ).

JAKOU PODPORU MŮŽE POSKYTNOUT ŠKOLA BEZ DOPORUČENÍ PPP?

Máme-li žáka s nulovou nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (úroveň A0-B1), který potřebuje individuální vzdělávací plán (IVP v rámci 2. a 3. stupně PO na doporučení PPP), ale zatím čekáme na termín vyšetření v PPP, je vhodné, abychom žákovi stanovili individuální vzdělávací cíle s ohledem na jeho jazykovou bariéru. Můžeme upravit rozsah a obsah učiva a abychom žáka hodnotili individuálně za jeho osobní pokrok. Můžeme se přitom opřít o vyjádření MŠMT.

Pro pokročilejší žáky (s úrovní B2), kteří se už bez problémů domluví, ale jejich (ne)znalost vyučovacího jazyka by mohla ovlivňovat úspěšné plnění školních povinností, můžeme zvolit plán pedagogické podpory (PLPP v rámci 1. stupně PO bez doporučení PPP). PLPP neumožňuje úpravy obsahu vzdělávání, ale můžeme upravovat metody výuky a klást důraz na podporu akademického jazyka v rámci běžných předmětů. Stanovíme individuální vzdělávací cíle v jednotlivých předmětech i ve výuce ČDJ, na jejichž základě pak bude dítě moci být hodnoceno.

Žáci a žákyně s pokročilou úrovní znalosti češtiny (B2 a výše) potřebují podporu v jazykovém rozvoji v rámci běžných předmětů (rozvoj akademického jazyka), je pro ně vhodný tedy 1. stupeň podpůrných opatření. Škola může těmto žákům vytvořit plán pedagogické podpory, uzpůsobit metody výuky v jednotlivých předmětech a zajistit pedagogickou intervenci (více v článku Přehled podpůrných opatření pro žáky s nedostatečnou znalostí češtiny).

KDY JE TŘEBA ŽÁKA ODESLAT K VYŠETŘENÍ DO PPP?

Pokud:

A) Má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka a nedosáhne na nárokovou jazykovou přípravu dle § 20, protože např.:
plní povinnou školní docházku v ČR nad 12 měsíců
je žákem s dvojím nebo českým občanstvím a doma komunikuje jiným jazykem než českým
ve škole určené se nepodaří vytvořit skupinu pro jazykovou přípravu (není dostatečné množství žáků) nebo ve skupině není volné místo, které by mu mohlo být nabídnuto,
dochází do školy neurčené pro jazykovou přípravu a zapojení do jazykové přípravy ve škole určené je pro něj z různých důvodů nemožné (doprovod, rozvrh hodin, doprovod…)
nemůže se zapojit do nárokové jazykové přípravy ani distančně
B) Je nově příchozím žákem do 7.-9. ročníku a čekají ho tedy v blízké době jednotné přijímací zkoušky na SŠ
Je vhodné doporučit hodiny ČDJ a pedagogickou intervenci v maximální možné míře, uzpůsobit JPZ (slovník, prodloužení času). V odůvodněných případech je souběh nárokové jazykové přípravy dle par. 20 a jazykové podpory z par. 16 možné.
C) Má i po absolvování nárokové jazykové přípravy z par. 20 stále nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka (úroveň B2)
Umí jazyk na komunikační úrovni, ale potřebuje rozvíjet akademický jazyk více do hloubky, reaguje věcně správně na jednoduché otázky, může špatně vyslovovat a chybovat v psaném projevu, používá nesprávné gramatické tvary. Jeho jazykový projev obsahuje jednodušší větné konstrukce. Potřebuje tedy návaznou dlouhodobou podporu rozvoje vyučovacího jazyka.
D) Z pedagogické diagnostiky vyplývá, že by se mohlo jednat o žáka s přidruženými specifickými vzdělávacími potřebami (např. specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost, poruchy chování, PAS, poruchy zraku či sluchu…)

Seznam pedagogicko-psychologických poraden v ČR najdete na webu MŠMT.

V praxi pomáhá:

  • Když se škola s PPP aktivně domlouvá na tom, jakou podporu žák opravdu potřebuje a jakou podporu je v možnostech školy reálně zajistit.
  • Škole při implementaci PO pomůže, pokud jsou doporučení konkrétní, vhodná a dostatečná, např. úprava obsahu vzdělávání, včetně hodin ČDJ v běžné výuce, individuální vzdělávací plán (IVP), uzpůsobení organizace a metod výuky a stanovení realistických vzdělávacích cílů v jednotlivých předmětech, pedagogická intervence, asistent pedagoga, nákup učebnic ČDJ a slovníků apod.
  • Pro nastavení IVP (PO 2. a 3. st.), je důležité, aby PPP popsala doporučení co nejkonkrétněji, např. učit ČDJ v době běžné výuky s částečným uvolňováním z některých předmětů, nebo ve 3. stupni PO doporučení učit ČDJ místo druhého cizího jazyka.

DIAGNOSTIKA ŠKOLY JAKO VÝCHODISKO PRO DOPORUČENÍ PPP

Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem přichází do škol průběžně a s různou úrovní češtiny. Škola je vždy prvním kontaktním místem pro rodiče a žáky a škola je zároveň tou institucí, která nastavuje podporu v prvních dnech po příchodu žáka.
Jak postupovat v prvních dnech:

  1. Škola provede pedagogickou (pozorování, rozhovor s rodiči a dítětem) a jazykovou diagnostiku co nejdříve po nástupu žáka. Pro vyšetření může použít náš diagnostický nástroj.
  2. Pokud je škola určená pro jazykovou přípravu, zařadí žáka do skupiny pro výuku ČDJ. Pokud škola není určená, naváže kontakt a spolupráci se školou určenou a pomůže zajistit zařazení žáka do skupin jazykové přípravy tam. Více informací k postupu určené/neurčené školy najdete v článku Jak zorganizovat výuku ČDJ ve škole.
  3. V případech, kdy škola vyhodnotí nutnost spolupráce s PPP (viz výše), doporučí rodičům vyšetření v PPP.
  4. Mezitím škola nastaví plán podpory, který umožní pracovat intenzivně s žákem, ještě před vyjádřením PPP.
  5. Škola naváže spolupráci s PPP - předá jí co nejvíce informací o žákově minulosti, rodinném prostředí, zjištění na základě každodenního pozorování, dále co v rámci své diagnostiky vyzkoušela, jak nastavila PO 1. stupně, jak jsou zapojeni tlumočníci, zda má dítě sourozence, je mu poskytováno doučování apod., aby PPP mohla vyšetřit žáka co nejrychleji a nejpřesněji.

Vzhledem k přetížení PPP a dlouhým čekacím lhůtám může být podpora realizována s velmi dlouhými prodlevami. Včasnému a hladkému procesu vyšetření pomáhá, pokud spolu škola a pedagogicko-psychologická poradna komunikují a dlouhodobě spolupracují. Aktivní spolupráce školy a PPP je klíčová pro včasné nastavení odpovídající podpory ve vzdělávání vícejazyčných žáků a provázání s nárokovou jazykovou přípravou.

Níže můžete čerpat inspiraci, jak taková spolupráce mezi školou a poradnou může vypadat.

MĚSÍČNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŠETŘÍ HODNĚ ČASU

ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
V pražské ZŠ Strossmayerovo náměstí pořádají jednou měsíčně společnou schůzku, na které se sejde školní speciální pedagog, školní psycholožka, učitelka ČDJ, výchovná poradkyně, metodička prevence a psycholožka z PPP a vedení školy. Školní personál sdílí s psycholožkou PPP aktuální problémy a potřeby vícejazyčných dětí. Mluví o tom, jak se daří nastavit podpůrná opatření. V případě potřeby si domluví termín vyšetření v PPP. Zároveň psycholožka z PPP obeznámí pedagogy s vyšetřením žáků dané školy z posledního měsíce. Schůzka trvá max. hodinu, přispívá k informovanosti všech zapojených pracovníků a pomáhá v nastavení adekvátní podpory.

PRAXE S VĚTŠÍM POČTEM VÍCEJAZYČNÝCH ŽÁKŮ

Pedagogicko-psychologická poradna, Teplice v Ústeckém kraji
Pokud je více žáků s OMJ jedné národnosti na jedné škole, je povolán tlumočník na určité datum. Vedení školy kontaktuje rodiče a vyšetření probíhá přímo ve škole. Výhodou je lepší komunikace se zúčastněnými a pracovníci poradny jsou rychlým způsobem kompletně informováni. U 8. - 9. ročníku směřují podporu přímo ke zvládnutí přijímacího řízení. Komunikace je navázána i se střední školou, kam se žák plánuje hlásit. Na společné schůzce pracovníci poradny pomáhají s vyplněním přihlášky.

SPOLUPRÁCE SE ZAPOJENÍM NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROLI PROSTŘEDNÍKA

Dobrá praxe organizace Most PRO z Pardubic
V Pardubicích je velké množství cizinců, zejména mongolské národnosti. Během let se podařilo navázat spolupráci a osobní kontakt se školami, pedagogicko-psychologickou poradnou a zdejším centrem pro cizince Most PRO. Většina škol, pokud zasílá dítě do poradny, se obrátí na naši organizaci Most PRO, abychom rodičům vysvětlili, co vyšetření v poradně obnáší a proč je důležité. Většinou s rodinou tedy vyplňujeme žádost o vyšetření u nás v organizaci, do kontaktů uvedeme telefonní číslo na sociální pracovnici, na kterou se poradna následně obrátí. Sociální pracovnice předá informaci o termínu vyšetření rodičům a zajistí do poradny tlumočení, pokud je to třeba. Máme od paní psycholožky z PPP anamnestický dotazník, který je uzpůsobený dětem s OMJ. S rodinou vždy před vyšetřením v poradně předvyplníme základní informace. Jsme v kontaktu s paní psycholožkou, která cizince vyšetřuje. Pokud je dětí více a jedná se pouze o jazykovou bariéru bez dalších speciálních potřeb, proběhne na základě domluvy vyšetření hromadně. Na jedno dopoledne pozveme více rodin a paní psycholožka děti vyšetří u nás v organizaci, kde je přítomná i tlumočnice.

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.