+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dvojjazyčná výuka


Používání mateřského jazyka jako prostředku výuky minoritních studentů hrálo významnou roli při snaze efektivně zvládnout jazykovou diverzitu v mnoha anglicky mluvících zemích. Jednotlivé modely se liší podle různých zemí, protože se samozřejmě liší samotné přístupy k výuce, politická a migrační situace a mezietnické vztahy. Například v USA, kde používání mateřského jazyka při výuce získalo podporu na federální a státní úrovni, je koncept dvojjazyčné výuky rozdělen na tři hlavní programové modely:

  • Přechodná dvojjazyčná výuka – používání mateřského jazyka je zaměřeno hlavně na pomoc studentům udržet si krok s ostatními ve výukových předmětech. Hlavní důraz je ale kladen na co nejčasnější připojení se do hlavního vzdělávacího proudu v AJ.

  • Rozvíjející dvojjazyčná výuka – používání mateřského jazyka ve spojení s aktuálním učivem je rozvíjeno i přesto, že žák už dosáhl pokročilé úrovně angličtiny. Cílem je podpořit u studentů plynulou dvojjazyčnost a vysokou míru školní úspěšnosti.

  • Dvojitá dvojjazyčná výuka – z tohoto typu programu těží jak žáci z minority tak i majoritní žáci. Výuka probíhá do půlky v jednom jazyce (například španělsky) a druhou půlku v angličtině. Výsledkem je dobrá znalost angličtiny i učiva u minoritních žáků a navíc znalost druhého jazyka u majoritních žáků.

Nad všemi zmiňovanými trendy a jejich efektivností se v USA stále vede diskuse.

Situace v Anglii

Hlavní pedagogické proudy byly od 80. let zaměřeny především na pedagogiku orientovanou na studenta. Žáci s OMJ byli okamžitě po nástupu do školy zařazováni do běžných tříd ve své věkové kategorii. Učitelé poskytují těmto žákům příležitosti k rozvoji prostřednictvím praktických a skupinových aktivit. Zároveň je na školách přítomen speciální učitel pro výuku angličtiny jako druhého jazyka, který radí učitelům jednotlivých předmětů, jak pro tyto žáky modifikovat obsahy učiva, a sám asistuje ve třídách s jazykovou výukou těchto žáků.

Převzato z http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/resource/readings/KR2Leung.htm.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.