+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Workshopy pro žáky


Zdravé klima ve škole a třídě není automatické a je třeba ho vědomě kultivovat. Součástí toho je mimo jiné upevňování hodnot otevřené demokratické společnosti, jako je spravedlnost, tolerance a odpovědnost, ale také rozvoj kritického myšlení.

V rámci budování klimatu otevřenému integraci žáků s odlišným mateřským jazykem je vhodné podporovat vnímání rozmanitosti jako příležitosti a přidané hodnoty pro celý kolektiv třídy a školy. Zároveň je však vhodné tematizovat diskriminaci, rasismus a xenofobii, a to nejen v souvislosti s migrační zkušeností.

Práce s hodnotami, postoji a kontroverzními tématy souvisí s emocemi a je třeba ji pojímat se zvýšenou citlivostí a empatií ke všem zúčastněným, ale i těm, kdo ve třídě (zatím) zastoupení nejsou.

Metodickou podporu pro práci s kontroverzními tématy nabízí portál Lidé v pohybu. Zároveň je však možné přizvat externisty, kteří se těmito tématy zabývají, a kteří je žákům mohou zprostředkovat v rámci workshopů, besed či online vzdělávacích modulů.

Níže naleznete jejich přehled i s odkazy, kam se obrátit v případě zájmu o jejich realizaci.

I Jan Amos Komenský chodil do školy v cizině

Organizace: META, o.p.s.
Název projektu a trvání: Jako Ty (1.10.2019-30.9.2022)
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Charakteristika: Na workshopu žáci a studenti mapují, rozšiřují a prohlubují své znalosti o tématu migrace a integrace mladých cizinců. V bezpečném prostředí si mohou sami vyzkoušet situaci někoho, kdo začíná chodit do školy, kde nikomu a ničemu nerozumí, a na základě prožité zkušenosti empaticky formulovat způsoby osobního zapojení při procesu integrace svých spolužáků z ciziny do školního prostředí i do české společnosti obecně. Cílem je posílit v účastnících otevřenost, dialog, respekt, spolupráci, kritické myšlení, pochopení jinakosti.
Workshop může pomoci navodit přátelskou inkluzivní atmosféru při příchodu nového žáka ze zahraničí do školního kolektivu, případně přispět ke zlepšení atmosféry ve třídě, kde cizinec už nějakou dobu pobývá.
Dosah: ČR
Kontakt: Inkluzivní škola, sekce Semináře, workshopy a akce
Poznámka: Možnost zapojení se do dalších aktivit v projektu (literární soutěž, kulturní a sportovní akce, divadlo)

Další organizace - abecední řazení dle organizátora:

Uprchlictví a lidská práva

Organizace: Amnesty International
Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ
Charakteristika: Workshop se zaměřuje na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých. Časová dotace 2x45min
Dosah: ČR
Kontakt: https://www.amnesty.cz/vzdelavani/nabidka

Živá knihovna

Organizace: Amnesty International
Cílová skupina: od 11 let výše
Charakteristika: V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Jedná se tak o účinný nástroj prevence diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu a podpory tolerance ve společnosti.
Dosah: ČR
Kontakt: https://www.amnesty.cz/vzdelavani/nabidka

Hyen z Vietnamu + Brenda ze Zambie

Organizace: Arpok
Cílová skupina: MŠ, 1. - 3. třída ZŠ
Charakteristika:
Hyen: Děti se vydají do dalekého Vietnamu, kde budou zjišťovat, jak se v této zemi žije. Poznají se s dívkou Hyen, která ve Vietnamu žije a odpoví si na otázky, jak se jejich život od života Hyen liší, ale také, co všechno mají s Hyen společné. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.
Brenda: Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.
Dosah: Organizace sídlí v Olomouci, ale vyjíždí i jinam
Kontakt: https://arpok.cz/pro-pedagogy/vyukove-programy/hyen-z-vietnamu-zs-1-3-tr... https://arpok.cz/pro-pedagogy/vyukove-programy/brenda-ze-zambie-zs-1-3-t...
Poznámka: Školy si platí, 50kč /žák plus cestovné lektorů

Interaktivní beseda: fenomén migrace a uprchlická krize

Organizace: Metaculture
Charakteristika: Cílem workshopů je humanizovat migraci, posílit interkulturní senzitivitu a toleranci, férovou komunikaci během diskuzí, nenásilné řešení konfliktů, solidaritu, spolupráci a spolutvoření, otevřenost, obecně podpořit osobní rozvoj. Zaměřuje se také na mediální gramotnost a rozvoj kritického myšlení. Časová dotace: 2x 45 min
Dosah: Praha
Kontakt: https://metaculture.cz/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Metodika-mig...
Poznámka: možnost navázat workshopem animovaného filmu

Interkulturní seminář: stereotýpek v nás

Organizace: MKC
Cílová skupina: pro žáky SOŠ a SOU
Charakteristika: Cílem interkulturního semináře je zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Žáci si prostřednictvím semináře uvědomí, jaké to je být „jiný“, dostanou příležitost zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím a získají informace o možnostech vlastního zapojení a dobrovolnictví. Interkulturní seminář upozorňuje na to, že se tato témata týkají každého z nás a každý k jejich řešení může nějakým způsobem přispět. Seminář je postaven na principech zážitkové pedagogiky a osobnostně-sociální výchovy, podporuje kritické myšlení u žáků. Časová dotace: 2x 90 min
Kontakt: https://mkc.cz/cz/nabizime/interkulturni-seminar-stereotypek-v-nas
Poznámka: škola si platí sama (cca 5 000 Kč)

Cyklus interkulturních dílen- stereotýpek v nás

Organizace: MKC
Cílová skupina: žáci SOŠ a SOU
Charakteristika: Cyklus tří navazujících dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně-sociální výchovy se zaměřením na poznávání vlivu kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům. Každá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne jeden až tři týdny. V čase mezi dílnami žáci zpracovávají domácí aktivity, v nichž si mohou prohloubit znalost probíraných témat. Cílem cyklu je nabídnout studentům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. První dílna se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik a zabývá se vlivem okolí na utváření našich názorů – s důrazem na vliv médií. Druhá se zaměřuje na životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, hlouběji zkoumá vytváření a prosazování vlastních postojů. Třetí dílna pak završí všechna předchozí témata strukturovanou diskuzí, ve které studenti propojí znalosti a zkušenosti získané v předchozích dvou dílnách aplikací na konkrétní životní situaci a zároveň si osvojí základní argumentační schopnosti. Časová dotace: 3x 90 min
Kontakt: https://mkc.cz/cz/nabizime/cyklus-interkulturnich-dilen-stereotypek-v-nas
Poznámka: škola si platí sama (cca 15000Kč)

Cizinci v ČR

Organizace: MOST pro
Cílová skupina: ZŠ a SŠ
Charakteristika: Pro střední i základní školy nabízíme přednášku na téma cizinců, uprchlíků, migrantů. Tato témata probíhají neustále kolem nás a většina populace se v této oblasti neorientuje. Z nedostatku informací často vznikají nedorozumění, obavy, předsudky.
Naše organizace se roky problematikou cizinců zabývá, a proto chce přispět k osvětě hlavně u mladých. Nabízíme školám přednášku, ve které studentům vysvětlíme základní pojmy, fakta, odpovíme na otázky, které se kolem cizinců neustále objevují:
Kdo jsou cizinci v ČR? Jaký je život cizince v ČR? Jak se dostane cizinec do ČR? Jaký je každodenní život cizince v ČR? Jak žijí a studují děti cizinců? Jsou cizinci na sociálních dávkách nebo pracují? Mýty a předsudky kolem cizinců.
Tyto a další otázky probereme v průběhu přednášky, která může mít časovou dotaci jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Kromě české lektorky se zúčastní i některý náš spolupracovník z řad cizinců, který pohovoří o svých zkušenostech s životem cizince ČR. Náplň přednášky je možné po domluvě modifikovat.
Dosah: Pardubice a okolí
Kontakt: http://www.mostlp.eu/multiklub-pod-mostem/nabidka-pro-skoly/

Besedy pro žáky

Organizace: SIMI
Název projektu a doba trvání: Mluvme spolu II (1.12.2019-31.12.2019)/ Crossing borders (1.2.2019-31.10.2019)
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ + SŠ
Charakteristika: 3x45 min + 60min příprava před WS s vyučujícím na základě podkladů od SIMI
1. Hodina: téma migrace a uprchlictví
2. Hodina host-cizinec, proč přišel do ČR, info o zemi původu (často uprchlíci)
3. Hodina: kreativní workshop-mediální (problematika fake news, práce s texty), výtvarný nebo vaření. Zaměřené na kulturní tradice, motivy dané země
Dosah: Praha
Kontakt: https://www.migrace.com/cs/regularizace/mluvme-spolu/besedy

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.